Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En ung gutt med blond hår peker opp til en stor regnbue

Se fram til ferie: Her finner du råd og tips fra Tekna. God ferie!

– Her er alt du må vite om ferie

– Hvem har rett til ferie, hvor mye ferie og hvordan opptjenes feriepenger? Hvor mye ferie kan jeg overføre? Hva skjer med feriepengene når jeg slutter i jobben? Spørsmålene til oss er mange, sier Kari Tønnessen Nordli, som er advokat i Tekna.

– Alle arbeidstakere har rett på ferie. Har du begynt etter 30. september, har du rett til en ukes ferie samme år. Loven skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger. Når du tar ut ferie, har du ikke krav på lønn. Ferielovens system er at feriepengene skal kompensere for bortfallet av lønn i den perioden du avvikler ferie. Feriepenger beregnes av foregående års inntekt. Det første året du er i jobb, har du dermed ikke rett til feriepenger, hvis du tar ut ferie. Du har rett til fri, men da uten lønn. Feriepenger beregnes etter loven med 10,2 prosent av fjorårets arbeidsinntekt. De fleste får likevel feriepengene beregnet med 12 prosent, fordi de har avtalefestet rett til fem ukers ferie, sier Tønnessen Nordli.

Les alt om dine ferierettigheter på tekna.no/altomferie

ALLE SKAL MED: -Alle arbeidstakere har rett på ferie, sier Kari Tønnessen Nordli, som er advokat på Juridisk avdeling i Tekna. Her kommer hun med en rekke tips og fakta om ferie.

Må ha

– Kanskje et litt merkelig spørsmål, men må man ta ut ferie?
– Ferieloven skal sikre at arbeidstaker får årlig ferie. Arbeidsgiver skal sørge for det, og skal også medvirke til at ferie blir avviklet. Unntaket er arbeidstakere som ikke har opptjent rett til feriepenger. Hvis du ikke har opparbeidet feriepenger, eller ikke nok til å kompensere for lønnsbortfallet ved avvikling av hele ferien, kan du nekte å avvikle den del av ferien hvor lønnsbortfallet ikke kompenseres med feriepenger. Hvis arbeidsgiver avvikler fellesferie, må du likevel godta ferie, selv om du ikke får feriepenger, sier hun.

– Både lov, tariffavtale og din egen arbeidsavtale kan angi hvor lang ferie du har rett på. Tariffavtale eller individuell arbeidsavtale kan likevel ikke medføre at du får kortere ferie enn det loven gir rett til. Til sammen gir ferieloven rett til fire uker og en dag ferie. I forbindelse med tariffoppgjøret 2000 fikk mange grupper rett til en femte ferieuke, som skulle gjennomføres gradvis med to dager i 2001 og to dager i 2002. Til sammen har disse gruppene rett til fem ukers ferie, presiserer hun.

Over 60

Alle arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett til en ekstra ferieuke etter ferieloven. Den ekstra ferieuken finansieres ved at prosentsatsen for beregning av feriepenger forhøyes med 2,3 prosent. Hvis du tjener mer enn 6 ganger G (folketrygdens grunnbeløp G endres hver 1. mai), beregnes likevel ikke feriepenger etter denne forhøyede satsen for den del av lønnen som overstiger 6 G.

Feriepenger

– Hvor mye feriepenger har du krav på?
– Feriepenger beregnes med 10,2 prosent – eventuelt 12 prosent – av feriepengegrunnlaget, sier Tønnessen Nordli.

– Feriepengegrunnlaget er det du mottok i arbeidsvederlag året før. Arbeidsvederlag er for det første den faste lønnen din, men også variable tillegg, som skifttillegg, overtid og tillegg for ubekvem arbeidstid, lønn under reiser og betaling for gangtid. Bonus skal inngå i feriepengegrunnlaget, dersom bonusen kan sies å være vederlag for arbeid. Utgiftskompensasjon, som utgifter til bil, kost, losji og lignende regnes ikke som arbeidsvederlag, og inngår dermed ikke i feriepengegrunnlaget. Feriepengene du fikk i fjor, inngår heller ikke i feriepengegrunnlaget. Etter ferieloven skal feriepenger egentlig utbetales når ferien avvikles. Loven kan fravikes på dette punkt, og de fleste arbeidsgivere utbetaler feriepengene enten som mai- eller junilønn, uavhengig av om du avvikler ferie da, eller ikke. Til gjengjeld holder arbeidsgiver tilbake et beløp som tilsvarer den ferien du har krav på, slik at du kan avvikle ferien når du vil i løpet av året, uten at du behøver å få noe lønnstrekk når du faktisk avvikler ferien.

Ferieloven skal sikre rett til ferie i fire uker og en dag. Dersom du har en 50 prosent stilling, og avvikler fire ukers sommerferie, har du brukt alle de fire ukene du har krav på i ferie, selv om noen av dagene er fridager i utgangspunktet. De dagene du normalt har fri, regnes i denne sammenheng som feriedager.

– Må du ta ferien samlet?

– Loven legger opp til avtalefrihet på dette punktet. Du kan kreve at tre uker avvikles i sommermånedene, fra 1. juni til 30. september. Resten av ferien – en uke og en dag – kan kreves avviklet samlet. Hvis du begynte i jobb etter 15. august, kan du bare kreve en uke i tiden frem til 30. september. Hvis du ikke blir enig med arbeidsgiver om når ferien skal fastsettes, har arbeidsgiver rett til å fastsette tiden for ferie. Arbeidsgiver har likevel plikt til å diskutere dette med deg i god tid, og du har som hovedregel krav på to måneders varsel. Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv når den ekstra ferieuken skal avvikles, sier hun.

Sykdom

– Hva hvis du blir syk?
– Blir du syk i ferien, og dette kan dokumenteres med en legeerklæring, kan du kreve ny ferie. Kravet om dette må fremsettes så raskt som mulig etter at du er tilbake på jobb. Tidligere var det bare sykefravær på seks dager eller mer som kunne kreves utsatt, men etter lovendring som trådte i kraft 1. juli 2014, kan arbeidstaker kreve utsettelse av ferie ved sykefravær ned til én dag. Et slikt krav forutsetter at du har vært 100% arbeidsufør. Hvis du blir syk før ferien begynner, kan du kreve at ferien utsettes til senere på året. Kravet må dokumenteres med en legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag før ferien skulle begynt. Hvis du ikke har fått avviklet hele ferien ved årets slutt, kan du overføre inntil to uker til neste år. Dette må imidlertid avtales skriftlig. Adgangen til å ta ut forskuddsferie er nå begrenset til 12 virkedager. Det er med andre ord nå bare adgang til å ta inntil to ukers ferie på forskudd, sier Tønnessen Nordli.

Ferie og oppsigelse

– Hva hvis du slutter?
– Blir du sagt opp, kan ikke arbeidsgiver kreve at du avvikler ferie i oppsigelsestid, med mindre du har en oppsigelsestid på tre måneder eller mer. Har du tre måneders oppsigelsestid, kan arbeidsgiver legge ferie i oppsigelsestiden, men her er det viktig å huske på at du har krav på at minst tre uker av ferien legges mellom 1. juni og 30. september, og at du som hovedregel skal ha to måneders varsel ved fastlegging av ferie. Arbeidsgiver står med andre ord ikke fritt til å legge ferie i oppsigelsestid selv om du har tre måneders oppsigelsestid. Hvis du selv sier opp, kan du kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden dersom det ellers ikke vil bli tid til å avvikle ferien i hovedferieperioden eller ferieåret. Hvis du sier opp etter 15. august, kan du likevel ikke kreve å få avviklet ferien før 30. september. Hvis du slutter, har du krav på at opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Den delen av kravet som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales første vanlige lønningsdag etter fratreden. Hvis du får feriepengene utbetalt i opptjeningsåret, blir det beregnet skatt av det. Du kan imidlertid be om at utbetalingen utsettes til januar året etter, hvis du ikke ønsker å betale forskuddsskatt av utbetalingen, avslutter Tekna-advokaten.