Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

AFP - avtalefestet pensjon

Publisert: 26. feb. 2015

Hvis du har rett til AFP, utgjør også denne ytelsen en del av alderspensjonen. Det er store forskjeller på AFP i privat sektor og offentlig sektor. I privat sektor er AFP en livsvarig tilleggsutbetaling til folketrygden. I offentlig sektor er AFP en tidligpensjon du kan ta ut mellom 62 og 67 år.

AFP i privat sektor er en tariffbasert pensjonsordning. Det er likevel ikke nok at det er en tariffavtale i bedriften for at du skal få AFP. Det er en rekke vilkår som må oppfylles for at du skal få denne ytelsen.

Hvis du har rett til AFP, utgjør også denne ytelsen en del av alderspensjonen. Det er store forskjeller på AFP i privat sektor og offentlig sektor. I privat sektor er AFP en livsvarig tilleggsutbetaling til Folketrygden. I offentlig sektor er AFP en tidligpensjon du kan ta ut mellom 62 og 67 år for de som er født før 1963. For de som er født fra 1963 og senere er det avtalt en AFP etter mønster av AFP i privat sektor.

AFP i privat sektor

For opptjening av AFP i privat sektor gjelder bl.a.:

 • Ingen forløpende opptjening av AFP – alt eller ingenting ved uttak.
 • Størrelsen på AFP avhenger av lønnen du har hatt mellom 13 år og 61 år.

Uttak av AFP i privat sektor

For uttak av AFP i privat sektor gjelder bl.a.:

 • Livsvarig ytelse som kan tas ut sammen med Folketrygdens alderspensjon.
 • Kan tas ut fra fylte 62 år og må tas ut innen fylte 70 år.
 • Kan kombinere uttak av AFP og arbeid uten avkorting i utbetalt AFP.
 • Må tas ut sammen med minst 20 % av Folketrygdens alderspensjon.

Eksempler på vilkår knyttet til alderen 62 år:

 • Minst 7 av de 9 siste år innenfor en ordning 

Eksempler på vilkår knyttet til uttakstidspunktet:

 • Må være siste 3 år innenfor en ordning sammenhengende
 • Ansatt og reell arbeidstaker

Andre vilkår:

 • Ikke mottak av uføretrygd etter fylte 62 år
 • Ikke motta pensjon, ventelønn eller annen ytelse (uten motsvarende arbeidsplikt) de siste 3 årene før 62 år på mer enn 1,5 G.

Alle vilkårene må oppfylles for at du skal få innvilget AFP. For uttømmende vilkår for AFP i privat sektor, se www.afp.no og vedtekter for Fellesordningen for Avtalefestet Pensjon.

Det er særlig viktig å være oppmerksom på at reglene om ny AFP i privat sektor på flere punkt skiller seg fra gammel ordning. Det er derfor viktig å orientere seg grundig om vilkårene for rett til AFP. Fallgruvene er mange og feil valg kan redusere dine rettigheter unødvendig. Kontakt derfor juridisk avdeling dersom du er usikker på hva som skal til for at du kan få rett til AFP.

NAV beregner størrelsen på pensjonen din. Du kan logge inn på NAVs pensjonskalkulator, eller ringe NAVs kontaktsenter Pensjon på telefon 55 55 33 34.

Du kan søke om AFP og alderspensjon elektronisk ved å logge deg inn på www.nav.no.

AFP er regulert i Vedtekter for Fellesordningen for Avtalefestet Pensjon, samt AFP-tilskottsloven.

For mer informasjon: www.afp.no

Les også