Mange av Teknas medlemmer velger i kortere eller lengre perioder å arbeide i utlandet. Vi har derfor samlet informasjon som er nyttig for deg som har planer om dette. Denne siden er hovedsakelig rettet mot oppdrag i regi av en norsk arbeidsgiver.

Tekna hjelper deg med

 • Juridisk rådgivning i alle faser for arbeid i utlandet
 • Lese gjennom og gi tilbakemelding på kontrakt (husk å kontakte oss før du underskriver!)
 • Juridisk bistand underveis (men ingen rådgivning knyttet til utenlandske rettsregler)
 • Bistand ved eventuelle tvister (for norske domstoler)

Før signering av arbeidsavtale

Du må ikke skrive under arbeidsavtalen før du har fått oversikt over vilkårene som skal gjelde mens du arbeider i utlandet. Denne informasjonen kan du få fra personalansvarlig, og eventuelt også personalansvarlig i den virksomhet du skal arbeide for i utlandet.

Be særlig om utfyllende informasjon om:

 • skattemessig håndtering av økonomiske ytelser, og hva du selv må gjøre overfor skattemyndigheter i Norge og i det land du skal arbeide
 • pensjons- og forsikringsdekninger
 • trygderettslige spørsmål
 • arbeidsforholdet ved retur til Norge

Få avklart hvilke vilkår det kan forhandles om.

Hvilke rettsregler gjelder for arbeid i utlandet?

Dere må avtale om norsk rett eller arbeidsstedets rett skal gjelde for ditt arbeid i utlandet. Det er avtalefrihet med unntak av eventuell ufravikelig lov på arbeidsstedet. Dette kan blant annet gjelde arbeidstidsbestemmelser, HMS-bestemmelser og lignende.

Du bør be om informasjon fra din arbeidsgiver om viktige forskjeller på norsk rett og arbeidsstedets rett, for å vite om du er best tjent med at norske eller arbeidsstedets rettsregler gjelder. Dersom arbeidsgiver ikke har slik informasjon tilgjengelig, kan du be om at arbeidsgiver innhenter dette som grunnlag for valget av hvilket lands rett som skal avtales.

For arbeid i land innenfor EØS-området og EU gir reglene om utsending av arbeidstakere et felles regelsett som sikrer et minimum av sikkerhet og trygghet for arbeidstakere i dette området, se nærmere arbeidsmiljøloven § 1-7 og Forskrift om utsendte arbeidstakere.

I tillegg til å avtale hvilket lands rett som skal gjelde, er det viktig at dere avtaler i hvilket land eventuelle tvister om arbeidsforholdet skal behandles. Teknas oppfatning er at det som hovedregel bare er norske domstoler som skal ha slik kompetanse.

Opphør av arbeidet i utlandet

Avtalen bør si noe om hva som skal skje med ditt arbeidsforhold ved retur til Norge etter utløpet av den utenlandske arbeidsavtalen.

Avtalen bør også angi hva som skal skje dersom arbeidet i utlandet opphører før avtaleperioden har utløpt, enten etter ditt eller arbeidsgivers ønske. Du bør stille et minstekrav om at stillingsvernsreglene i arbeidsmiljøloven gjelder i et slikt tilfelle, med mindre lokale ufravikelige regler er til hinder for dette. Dere bør avtale en forhåndsregulering av erstatningsutmåling for slike situasjoner som omfatter både økonomiske og andre ulemper som kan oppstå ved avbrudd i utenlandsoppholdet. Dette gjelder også hvem som har ansvar for de skattemessige spørsmålene som kan oppstå i en slik situasjon. 

Skattemessige forhold

Tekna tilbyr ikke skatterettslig rådgivning, men vår erfaring er at arbeidsgiver ofte tilbyr dette enten ved hjelp av interne ressurser eller eksterne rådgivere. Vi anbefaler deg å benytte deg av et slikt tilbud. I tillegg bør du i god tid før avreise til arbeidsstedet kontakte ditt lokale likningskontor for å få informasjon om hvilke rettigheter og forpliktelser du har ved arbeid i utlandet. Du finner mye nyttig informasjon om dette på skatteetaten.no

Det er en fordel om arbeidsavtalen regulerer at arbeidsgiver er ansvarlig for all skattemessig håndtering av de økonomiske ytelser du mottar mens du arbeider i utlandet. I praksis gjøres dette ofte ved at det inngås avtale som angir den lønnen du skal få utbetalt etter at arbeidsgiver har dekket alle skatter og avgifter («netto lønn»).

Sjekkliste for arbeidsavtalen

I denne listen ser du hvilke temaer som bør være regulert i den arbeidsavtalen som gjelder mens du arbeider i utlandet.

 • Arbeidsgiver
 • Hvilket lands rett som gjelder for utstasjoneringen og hvor eventuelle tvister skal behandles
 • Varigheten av arbeidsforholdet
 • Arbeidssted
 • Regulering av hva som skjer ved opphør av arbeidet i utlandet før avtalt utløpstidspunkt
 • Regulering av hva som skjer med din stilling ved retur til Norge
 • Daglig og ukentlig arbeidstid
 • Ferie
 • Lønn
 • Hvem betaler lønn
 • Tidspunkt for første lønnsregulering
 • Hvilken valuta som benyttes
 • Evt. ordninger ved evt. valutasvingninger
 • Evt. kompensasjoner for at man mister retten til folketrygdytelser i Norge
 • Evt. overtidsgodtgjørelse

Tillegg til lønn

For eksempel:

 • Familietillegg
 • Installeringstillegg
 • Skolepenger og utgifter til barnehage
 • Forsikringer og pensjon
 • Dekning av bolig
 • Dekning av bil
 • Fri hjemreise ved alvorlig sykdom hos den ansatte, eller hos nærstående familiemedlem
 • Fri hjemreise et bestemt antall ganger i løpet av utenlandsoppholdet
 • Tillegg for belastende arbeidsforhold; klimatisk, helsemessig og sosial karakter
 • Kompensasjon for utgifter til abonnement på aviser etc.
 • Fri eller rimelig telefon og internett
 • Utgifter til arbeidstillatelser og oppholdstillatelser
 • Utgifter til relevante sertifikater som er nødvendig for jobben
 • ”Repatriation grant” (dekning av diverse kostnader underveis og i forbindelse med retur til Norge)
Sist oppdatert: 15. mars 2019