Mange av Teknas medlemmer velger i kortere eller lengre perioder å arbeide i utlandet. Vi har derfor samlet informasjon som kan komme til nytte for deg som har planer om dette. Denne siden er hovedsakelig rettet mot oppdrag i regi av en norsk arbeidsgiver. Nyttig informasjon om jobbsøking i utlandet generelt finner du i Jobbsøkerportalen.

Tekna tilbyr

 • Juridisk rådgivning i alle faser for arbeid i utlandet
 • Lese gjennom og gi tilbakemelding på kontrakt
 • Juridisk bistand underveis (men ingen rådgivning knyttet til utenlandske rettsregler)
 • Bistand ved eventuelle tvister (for norske domstoler)

Før signering av arbeidsavtale

Innhent informasjon fra personalansvarlig (eventuelt også personalansvarlig i den virksomhet du skal arbeide for i utlandet) for å få oversikt over vilkårene som skal gjelde mens du er i utlandet.

Be særlig om utfyllende informasjon om:

 • skattemessig håndtering av økonomiske ytelser, herunder hva du selv må gjøre overfor skattemyndigheter i Norge og i det land du skal arbeide
 • pensjons- og forsikringsdekninger
 • trygderettslige spørsmål
 • arbeidsforholdet ved retur til Norge.

Få avklart:

 • hvilke vilkår som kan forhandles om.

Få en gjennomgang av arbeidskontrakten din av Tekna før signering.

Hvilke rettsregler gjelder for arbeid i utlandet?

De såkalte lovvalgsreglene bestemmer om norsk rett eller arbeidsstedets rett skal gjelde for ditt arbeid i utlandet. I utgangspunktet vil det være avtalefrihet mellom partene. Det kan derfor inngås avtale om at norsk rett skal gjelde for arbeidsforholdet mens du arbeider i utlandet. Fra dette utgangspunktet gjelder det unntak for ufravikelig lovgivning på arbeidsstedet (som i noen tilfeller kan være arbeidstidsbestemmelser, HMS-bestemmelser og lignende).

For å vite om du er best tjent med at norsk rett eller arbeidsstedets rett er mest gunstig, og hvilke lokale ufravikelige regler som uansett vil gjelde for ditt arbeid, er det grunn til å etterspørre informasjon fra din arbeidsgiver om forskjellene på norsk rett og arbeidsstedets rett innenfor de spørsmål som er viktige for ditt arbeid i utlandet. Dersom arbeidsgiver ikke har slik informasjon tilgjengelig, bør du be om at slik informasjon innhentes som grunnlag for et forsvarlig valg av hvilket lands rett som skal avtales.

For arbeid i land innenfor EØS-området og EU gir reglene om utsending av arbeidstakere et felles regelsett som sikrer et minimum av sikkerhet og trygghet for arbeidstakere i dette området, se nærmere arbeidsmiljøloven § 1-7 og Forskrift om utsendte arbeidstakere.

I tillegg til å avtale hvilket lands rett som skal gjelde, er det viktig at det også avtales i hvilket lands tvister som springer ut av arbeidsforholdet i utlandet skal behandles. Teknas oppfatning er at det som den klare hovedregel kun er norske domstoler som bør ha slik kompetanse.

Opphør av arbeidet i utlandet

Ved ordinært utløp av perioden for arbeid i utlandet bør avtalen si noe om hva som skal skje med ditt arbeidsforhold ved retur til Norge.

Avtalen bør også angi hva som skal skjer dersom arbeidet i utlandet opphører, enten etter ditt eller arbeidsgivers ønske, før avtaleperioden har utløpt. I utgangspunktet bør det stilles et minstekrav om at stillingsvernsreglene i arbeidsmiljøloven gjelder i et slikt tilfelle, med mindre lokale ufravikelige regler er til hinder for dette. Partene bør videre vurdere en forhåndsregulering av erstatningsutmåling for slike situasjoner. Denne reguleringen bør omfatte både økonomiske og andre ulemper som kan oppstå ved avbrudd i utenlandsoppholdet; dette gjelder også hvem som har ansvar for de skattemessige spørsmålene som kan oppstå i en slik situasjon. 

Skattemessige forhold

Tekna kan p.t. ikke tilby skatterettslig rådgivning, men vår erfaring er at arbeidsgiver ofte tilbyr dette enten ved hjelp av interne krefter eller eksterne rådgivere. Dette tilbudet anbefaler vi sterkt at du benytter deg av. I tillegg bør du i god tid før avreise til arbeidsstedet kontakte ditt lokale likningskontor for å bli informert om hvilke rettigheter og forpliktelser du har ved arbeid i utlandet. (Nyttig informasjon om skattemessige sider ved arbeid i utlandet kan du også finne på hjemmesidene til Skatteetaten.)

Normalt vil det være en fordel om det blir avtalt at arbeidsgiver er ansvarlig for all skattemessig håndtering av de økonomiske ytelser du mottar mens du arbeider i utlandet. I praksis gjøres dette ofte ved at det inngås avtale om en ”nettolønn” som angir den utbetalte lønn du skal være sikret etter at arbeidsgiver har dekket alle skatter og avgifter.

Sjekkliste for arbeidsavtalen

I den følgende opplistingen har vi tatt med en rekke temaer som bør være regulert i den arbeidsavtale som gjelder mens du arbeider i utlandet.

 • Arbeidsgiver
 • Hvilket lands rett som gjelder for utstasjoneringen og hvor skal eventuelle tvister behandles
 • Varigheten av arbeidsforholdet
 • Arbeidssted
 • Regulering av hva som skjer ved opphør av arbeidet i utlandet før avtalt utløpstidspunkt
 • Regulering av hva som skjer med din stilling ved retur til Norge
 • Daglig og ukentlig arbeidstid
 • Ferie
 • Lønn
 • Hvem betaler lønn
 • Tidspunkt for første lønnsregulering
 • Hvilken valuta som benyttes
 • Evt. ordninger ved evt. valutasvingninger
 • Evt. kompensasjoner for at man mister retten til folketrygdytelser i Norge
 • Evt. overtidsgodtgjørelse

Tillegg til lønn

For eksempel:

 • Familietillegg
 • Installeringstillegg
 • Skolepenger og utgifter til barnehage
 • Forsikringer og pensjon
 • Dekning av bolig
 • Dekning av bil
 • Fri hjemreise ved alvorlig sykdom hos den ansatte, eller hos nærstående familiemedlem
 • Tillegg for belastende arbeidsforhold; klimatisk, helsemessig og sosial karakter
 • Kompensasjon for utgifter til abonnement på aviser etc.
 • Fri eller rimelig telefon og internett
 • Utgifter til arbeidstillatelser og oppholdstillatelser
 • Utgifter til relevante sertifikater som er nødvendig for jobben
 • ”Repatriation grant” (dekning av diverse kostnader underveis og i forbindelse med retur til Norge)
Sist oppdatert: 4. oktober 2018