Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En gruppe kollegaer som ler og snakker sammen

Tema: Ledelse og utvikling

Tillit og tillitsvalgtrollen henger sammen

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 12. aug. 2019

Tillit og tillitsvalgtrollen henger sammen. Å ta på seg tillitsverv er å ta en ny rolle. Den tillitsvalgte må ha tillit. Rolleforståelse blir viktig.

Tillit og tillitsvalgtrollen henger sammen. Å ta tillitsverv er å ta en ny rolle. Den tillitsvalgte må ha tillit.  Rolleforståelse og rolleskifter blir viktige begreper. Når er jeg tillitsvalgt? Hva er jeg da? Når er jeg ansatt og kollega? Sosiolog og psykologi kan bidra til utvikling av tillitsvalgtrollen.

Å opparbeide tillit er sentralt.

En av de mest leste bøker om det å være tillitsvalgt er Einar Gerhardsen «Tillitsmannen». Boken ble først utgitt i 1931 og senere omarbeidet og utgitt i adskillige utgaver. Å engasjere seg er veien til kontakt, utvikling av relasjoner, positive erfaringer og utvikling av tillit. Slik kan du erverve kunnskap om hvordan å bli og være en god tillitsvalgt. Den tillitsvalgte skal være et eksempel for andre, være både leder og kamerat. Foreningen, du som tillitsvalgt representerer, vil bli bedømt ut fra hvem og hvordan du er i rollen som tillitsvalgt. Andre har også lagt vekt på at tillit krever læring gjennom nærkontakt med andre. Utvikling av sterke bånd mellom mennesker. Tillit og tillitsvalgtrollen henger sammen. Men tillit har også grenser.

Tillitsvalgtrollen og rolleforståelse.

Å si ja til et tillitsverv innebærer å ta på seg en ny rolle. Roller, også rollen som tillitsvalgt, er skapt av rolleforventninger om hva den som har rollen skal gjøre i gitte situasjoner. Disse kan være uttrykt i verdier, som «tillit», og mer konkret være nedfelt i normer og regler for hvordan rollen skal oppfattes og utøves. Viktige forventninger til rollen som tillitsvalgt i en fagforening er beskrevet i lovbestemmelser i arbeidsmiljøloven, avtalene mellom partene i arbeidslivet og foreningens lover og etiske retningslinjer.

Tillitsvalgtrollen etter arbeidsmiljøloven.

Etter arbeidsmiljøloven (§8-1) skal tillitsvalgte ha informasjon om avgjørelser i virksomheten som kan påvirke ansattes arbeidsforhold. De skal (§8-2) ha mulighet til å påvirke avgjørelser gjennom drøfting før avgjørelser blir tatt. Tillitsvalgte har også oppgaver i virksomheten etter flere andre bestemmelser (§§2A-3, 3-1, 4-2, 4-4, 9-2, 10, 14-1, 14-9, 16 m.fl.). Tillitsvalgte skal involveres i forhandlinger med hensikt å oppnå enighet, eventuelt kunne ta saken videre ved ikke-enighet. Tillit og tillitsvalgtrollen henger sammen.

Tillitsvalgt i møte med andre.

Tillitsvalgte har lov- og avtalefestede oppgaver knyttet til lønnsforhandlinger, omorganisering og nedbemanning. De skal kunne bistå enkeltmedlemmer. De skal stå for kommunikasjon og informasjonsutveksling i relasjoner medlem-ledelse, være kontakt mot Tekna og også pleie nødvendig kontakt med andre tillitsvalgte i fagforeninger i virksomheten. Engasjement i HMS-arbeid og i utvikling av virksomheten generelt hører også med. De tillitsvalgte er alltid medarbeidere i virksomheten, noen er kanskje også ledere på lavere nivå. Det å være tillitsvalgt og samtidig medarbeider kan kreve spesiell oppmerksomhet når det gjelder rolleforståelse. Når er jeg tillitsvalgt? Når er jeg bare medarbeider? Hva skiller rollene?

Tillitsvalgt i møte med ledelsen eller HR.

En erfaren forhandler i en av landets fagforeninger har sagt om avtalefestede lønnsforhandlinger at dette er en arbeidsmetode som er utviklet for å få to parter som har vidt forskjellige interesser til å samles om et felles mål: Å bli enige. Som tillitsvalgte og forhandlere på vegne av de ansatte er forventningene et best mulig lønnsoppgjør, helst ut over det som er bestemt av frontfagene. Ledelsen eller de som representerer dem møter med andre forventninger til sin rolle i forhandlingene. Eiere og/eller aksjonærer, styret og toppledelsen ser for seg budsjetter der lønnsutgifter går på bekostning av økonomisk resultat for virksomheten, aksjekurs og utbytteforventninger. De samlede lønnsutgifter for virksomheten må holdes nede. Forhandlinger med ledelsen om lønn blir enklere når man utvikler relasjonene også når men ikke møtes til lønnsforhandlinger. Tillitsvalgte har, ut fra sin formelle rolle, flere muligheter for å ta initiativ til slike møter, formelle og uformelle.

Rolleforvirring og rollekonflikter.

Rolleforvirring og også rollekonflikter vil man føle på når man ikke vet hva man skal gjøre fordi man møter ulike forventninger fra omgivelsene. Omgivelse kan f.eks. bestå av personer som bare så vidt kjenner reglene, normene eller de allment aksepterte forventningene og derfor tenker annerledes enn du gjør. For å utvikle god rolleforståelse må man kjenne og forstå regler, normer og verdier, men også stadig øve seg i å forholde seg fornuftig til forventningene fra de man har rundt seg når men er i rollen som tillitsvalgt, gjøre tilpasninger og utvikle en bedre rolleforståelse. På samme måte som i teateret har man som tillitsvalgt spillerom for å gi av seg selv i rollen.

Rollen som tillitsvalgt, medlem og samfunnsborger.

Tekna presenterer sine forventninger til medlemmene som yrkesutøvere og tillitsvalgte gjennom formålet beskrevet i Teknas lover (§ 2), medlemmenes plikter (§ 6) og etiske retningslinjer, som medlemmene etter de samme lovene § 6 nr 3 skal respektere. Som yrkesutøvere og tillitsvalgte oppfordres medlemmene her bl.a. til å opptre med integritet og åpenhet, være lojale og pålitelige, vise respekt og tillit og å bidra til å gjøre andre gode. Dette må oppfattes som en forventning til den tillitsvalgte i samvær og dialog med medlemmene. Medlemmene bør også ta samfunnsansvar gjennom å respektere menneskerettigheter, vurdere og kommunisere risiko, følge føre-var-prinsippet og om nødvendig ta ansvar som varslere. Tekna oppfordrer i sine etiske retningslinjer medlemmer til etisk refleksjon rundt form og innhold i både dialog, samhandling og samfunnsansvar.

Mer om roller og rolleforståelse.

Roller, rolleforståelse, rollekonflikter m.v. kan i samtaler mellom tillitsvalgte brukes for å utveksle erfaringer rundt utfordringer man møter i hverdagen som tillitsvalgt, ansatt og arbeidskamerat. Psykologer, sosiologer og også antropologer har til tider brukt roller som «verktøy» i fremstilling av sin forskning på menneskelig samhandling. Psykologers dyproller kan gi inspirasjon til debatt rundt tillitsvalgtes personlige egenskaper. Sosiologenes rollebegrepsapparat kan brukes som grunnlag for debatt om sosialisering som tillitsvalgt. Andre poster på denne bloggen kan også være relevante for tillitsvalgte. Psykologen Eric Berne startet med roller og rollespill i daglig samhandling mellom mennesker. Han bidro etter hvert til utvikling av transaksjonsanalyse som grunnlag for å forstå hvorfor vi mennesker oppfører oss som vi gjør. I litteraturen om ledelse og lederutvikling finnes det mange andre eksempler. Ofte er virkeligheten forenklet, delt i fire, og fremstilt i en firefeltstabell. Enkelt å forholde seg til.

Les også