Sirkulær økonomi og startups

Ledelsesbloggen

Sirkulær økonomi og Startups

Tekst av John M. Raaheim 26. apr. 2019

Sirkulær økonomi og Startups - Lineær økonomi kan bli sirkulær gjennom innovasjon i urban gruvedrift, produktdesign, transport og delingsøkonomi. Velkommen til Startupenes drømmeverden.

Sirkulær økonomi og Startups – Lineær økonomi kan bli sirkulær gjennom innovasjon i urban gruvedrift, produktdesign, transport og delingsøkonomi. Velkommen til Startupenes drømmeverden.
Fra lineær til sirkulær økonomi

De som vil introdusere sirkulær økonomi, for oss som ikke helt forstår hva dette er, begynner gjerne med å si at vi i dag lever i en lineær økonomi. Råvarer hentes ut fra naturen, transformeres i produksjon, transporteres, omsettes og forbrukes, og ender opp som avfall. Noe avfall blir gjenvunnet og resirkulert og her er det spiren til sirkulær økonomi ligger. Sirkulær økonomi har som formål å sikre en mer bærekraftig utvikling ved at ressurser gjenvinnes og brukes på nytt heller enn å skaffes til veie ved utvinning av nye ressurser fra naturen. Man legger seg nærmere opp til, og «hjelper», naturens egne sirkulære prosesser. Brukthandel og loppemarkeder «er litt» sirkulær økonomi.

Urban «gruvedrift» erstatter klassisk «gruvedrift»

Vi snakker her egentlig om urban mining med motstykket classical mining som er mer enn gruvedrift slik vi forstår det på norsk. Urban mining brukes om det å hente ut ressurser ved demontering, sortering og gjenvinning av stoffer fra avfall i vid forstand, alt fra bygningsmaterialer og biler til harddisker, metallskrap og kabelstumper. Drivere bak en slik overgang er blant flere at vi etter hvert vil tømme de naturlige forekomstene av grunnstoffer som f.eks. sølv, gull, bly og kobber og enda mange flere. Ikke-fornybare ressurser må forvaltes på en fornybar måte. Utvikling av metoder for effektiv urban mining er opplagt et område der sirkulær økonomi og Startups hører sammen.

Design er viktig, blir viktigere

Skal urban mining kunne skje i stadig større grad er arkitektur og design, herunder materialvalg, viktig. Dette gjelder ikke bare plast og plast-emballasje som for tiden får stor oppmerksomhet.  Det som skal gjenbrukes og/eller gjenvinnes må utformes, produseres og emballeres slik at gjenvinning er mulig nær opp mot 100%. Skal dette være mulig bør et produkt være lett å plukke fra hverandre. Men sirkulær produktdesign gjelder mer enn design for optimal gjenvinning og resirkulering. Komponenter og materialer som brukes må kunne holdes i sirkulasjon lengst mulig. Negative virkninger for miljøet må minimaliseres samtidig som bruksverdien bevares, evt. gjenvinnes ved reparasjon og oppgradering. Her vil det opplagt ligge utfordringer i forhold en del av dagens forretningsmodeller som forutsetter stadig nye modell-lanseringer. Produktdesign er klart et område for sirkulær økonomi og Startups.

Transport er en utfordring

Transport av mennesker og gods er en fundamental forutsetning for økonomiske og sosiale aktiviteter i de samfunnene vi lever i. Varebytte mellom land og landsdeler er avgjørende for konkurranse i markeder og for velstandsutvikling slik vi har vendt oss til at denne skal være. Transportsystemet med transportårer, infrastruktur, transportmidler og terminaler er en nødvendig del av omgivelsene våre. Samtidig er miljøpåvirkningen fra denne infrastrukturen betydelig både lokalt og globalt. Transportsystemet er sirkulær økonomi i stort, men en betydelig utfordring om målet er bærekraftig utvikling.

Delingsøkonomi og sirkulær økonomi

Utvikling av delingsøkonomier regnes også i noen sammenhenger som bidrag til utvikling av en optimal sirkulær økonomi, men ikke for enhver pris. Utvidet bildeling blir brukt som eksempel og er gyldig så lenge det fører til at vi totalt klarer oss med færre biler og ikke øker samlet kjørelengde med bil. Dersom stadig flere reiser med fly til steder langt hjemmefra fordi f.eks. Airbnb eller tilsvarende delingstjenester tilbyr billig overnatting vil ikke dette være et positivt bidrag til en bærekraftig sirkulær økonomi. Dersom Über gir billigere drosjetransport og flere drosjeturer på bekostning av mer effektiv kollektivtransport blir det litt det samme.

Fra sirkulær økonomi til grønt skifte og bærekraftig utvikling  

Disse begrepene henger selvsagt sammen. Utvikling av en mer utbredt sirkulær økonomi vil være et godt bidrag til grønt skifte og bærekraftig utvikling, i beste fall også til et bærekraftig samfunn, som uansett ligger lengst unna i tid og er vanskeligst å nå.

Markedsmulighetene ligger i bidrag til nyskaping

Oppmerksomheten rundt bærekraftig utvikling, sirkulær økonomi og grønt skifte både nasjonalt og internasjonalt  gir oss arenaer for innovasjon både privat og profesjonelt. Vi er alle tett på vårt eget forbruk. Vi gjør der alle erfaringer med vårt private bidrag til en mer eller mindre ideell sirkulære økonomien. De fleste Tekna medlemmer er også tett på svært relevante utfordringer i sitt profesjonelle liv. Her ligger det muligheter for ideer om bidrag til utvikling av både sirkulær økonomi og Startups, det siste evt. også i egen regi.

Tekna Egen bedrift

Tekna Egen bedrift er Teknas tilbud til medlemmer som driver egen virksomhet. Du finner mer tilbudet nettopp på Tekna Egen bedrift.  Andre bloggposter på denne bloggen peker mot andre offentlige ambisjoner du bør kjenne til om du ønsker å starte egen virksomhet i dag. Digtal 21 og det grønne skiftet/ABE-reformen er blant disse. Har du innspill til og/eller synspunkter på fremstillingen i denne bloggposten er du velkommen med dine kommentarer i feltet nedenfor.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer