Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En gruppe som leser juss

Tema: Ledelse og utvikling

Etikk og eiendomsfag – Menneskerettigheter, lokalpolitikk og møter med korrupsjon

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 3. feb. 2017

Tekna samfunnsutviklerne er Teknas faggruppe for medlemmer som arbeider med eiendomsfag. Tre medlemmer av faggruppen har i intervjuer med Tekna Magasinet presentert utfordringer man møter eiendomsfaget.

 

Eiendomsrett som «usikker» menneskerettighet. Arve Leiknes underviser i eiendomsfaget: Menneskerettighetserklæringen, formalisert i norsk lov, sier at staten har et ansvar for å beskytte eiendomsretten. Eierne skal kunne nyte sin eiendom i fred. Vi har imidlertid et eiendomsregister som har stor forekomst av feil og skaper usikkerhet om innhold og utstrekning av den eiendom man eier. Vi har ikke utviklet gode ordninger for å sikre kvalitet og håndtere slik sikkerhet. Vi har som en konsekvens av dette en betydelig større forekomst av tvister for domstolene enn i våre naboland. Det er etisk utfordrende å ha et system der det er domstolene som er sikkerhetsmekanisme for løsning av tvister mellom grunneiere som ufrivillig blir del av en tvist.

Lokalpolitikk, lokale hensyn og samfunnsutvikling. Leikny Gammelmo har erfaring fra arbeid i norske kommuner: I landbrukskommuner er det ikke uvanlig å søke dispensasjon fra deleforbudet i landbruks-, natur- og friluftslivsområder (LNF). Grunneiers rett til å bestemme over egen eiendom sammen med kommunens ønske om boligbygging og økt befolkningsvekst teller mer for kommunepolitikerne enn samfunnshensyn kommunenes saksbehandlere av dispensasjonssøknaden skal legge til grunn etter loven. Vi får mer biltrafikk, oppstykket dyrkamark, konflikter mellom drift av jorda og boligeiendommer. 

Korrupsjon der ingen eier jorda. Helge Onsrud har lang erfaring fra internasjonalt arbeid med eiendomsfaget: Han viser til erfaring for at land der det offentlige disponerer jorda, ofte er svært utsatt for korrupsjon. Utfordringen for oss blir da å sikre at løsningene vi bidrar til er transparente, slik at alle ser hvem som selger og eier eiendom. Tjenestene må også være priset ikke-ekskluderende, slik at alle har råd til å registrere sin eiendomsrett. De fleste mennesker på jorda har i dag ikke papirer på jorda de dyrker eller bor på. En tjeneste vi i Norge tar for gitt er mange steder bare for de rike.

Fag med lange tradisjoner og omfattende praksis. Eiendomsfaget har sine røtter i en historie nesten tusen år tilbake i Norge. De første regler om jordskifte, deling av eiendom, kom i landsloven av 1274. Eiendomsretten er sentralt tema i faget. Privat eiendomsrett er en bærebjelke i markedsøkonomien der eiendom både har verdi som sikkerhet og som omsettelig vare. Faglig integritet er en forutsetning for god faglig utfoldelse. Det innebærer at man som fagperson er faglig oppdatert og kompetent i forhold til det som til en hver tid gjelder som god praksis i faget. Da kan man handle utfra en forståelsesramme som til samme tid er faglig og etisk fundert. Samfunnsansvar mobiliseres i dette faget når grunneieres rettigheter og samfunnets behov ikke er sammenfallende. I slike situasjoner kan samfunnsutviklere møte utfordringer. De skal bidra til å finne gode løsninger som blir akseptert av alle involverte.

Etikk og eiendomsfag og etikk i Tekna. Intervjuene med samfunnsutviklerne har Teknas etiske råd samlet i et eget arbeidsnotat. På Teknas nettsider finner du også notater om det å drive egen virksomhet, som noen i dette faget gjør, eller om ingeniøretikk, som er nært beslektet med etikken for samfunnsutviklere, og om korrupsjon.

Les også