Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjon av et rotete og et ryddig kanalsystem

Tema: Bygg

Har du kontroll på SFP-faktoren(e)?

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 6. jan. 2021

SFP Specific Fan Power (spesifikk vifte-effekt) er et mål på den elektriske effekten som trengs for å transportere luft gjennom et ventilasjonsanlegg.

For å klare kravet til maksimal SFP-faktor, må du ha kontroll på trykkfall i anlegget. Det handler særlig om å være påpasselig med detaljer.

Kravet til SFP-faktor er i praksis det samme i Teknisk forskrift og lavenergistandardene 3700 og 3701. SFP-faktoren i driftstiden skal ikke overskride 1,5 kW/(m³/s). SFP-faktoren sier hvor mye effekt (i kilowatt) som kreves for å flytte en kubikkmeter luft per sekund gjennom ventilasjonsanlegget.

 krumningsradius for rektangulære bend
Rektangulære bend kan gå både horisontalt og vertikalt. Her må man regne relativ krumningsradius. Dette viser krumningsradius r/b for rektangulære bend. Illustrasjon: VVS-foreningen

Et viktig utgangspunkt er kritisk vei: Ved hver driftstilstand er det én ventil som har størst trykkfall, og dermed avgjør anleggets totale trykkfall. Kanalføringen til denne ventil blir kalt kritisk vei.

Vi optimaliserer utformingen av anlegget ved først å senke trykkfallet mest mulig langs den kritiske veien. Da vil det største trykkfallet flytte seg til en annen kanalføring. Vi fortsetter med å optimalisere trykkfallet rundt denne neste kanalføringen/kritiske vei. Slik holder vi på til det største trykkfallet ikke flytter seg lenger.

Typiske grep er å:

  • utnytte symmetri i anlegget til å redusere behovet for struping
  • unngå skarpe bend, innsnevringer og skarpe avgreininger
  • bruke korte kanalføringer
  • unngå spjeld langs kritisk vei
  • redusere trykkfall i særlig hovedkanaler. Måltall for trykkfall bør være <0,4-0,6 Pa/m, litt avhengig av kanalstørrelse og antall støttap i anlegget

For behovsstyrte anlegg kan kritisk vei variere med ulike driftstilstander. Når du prosjekterer slike anlegg, må du jobbe mer generelt med å redusere trykkfall i anlegget. Normalt gjør du det ved å beregne anlegget i et designverktøy, og så forsøker du å optimalisere de komponentene og delene av anlegget som har unødvendig høye trykkfall.

Små detaljer kan gi store utslag

Rektangulære bend er et eksempel på hvor viktig detaljfokus er for å unngå høye trykktap. Her har det vært syndet mye de siste 20 årene. Ventilasjonsteknikk 1 har beregnet trykkfall for ulike rektangulære bend, og det viser hvor fort man kan sløse energi i anlegget:

  • For et anlegg med kanalhastighet på 6 m/s vil et rektangulært bend uten innvendig krumningsradius ha ca 30 Pa høyere trykkfall enn et med innvendig radius.
  • Det koster energi: Fire slike bend i et teknisk rom med et aggregat på 10.000 kubikk som går hele året, utgjør 4000 kWh/år.

Slike unødvendige trykktap unngår du ved å prosjektere riktige deler.

Her finner du mer informasjon om hvordan prosjektere for å unngå høye trykktap  (krever innlogging)

Kanalhastigheter

Også lufthastigheter påvirker trykktap og støy. Her må vi avveie:

  • For høye lufthastigheter kan gi unødvendig høye trykkfall, gi mer støy og øke energibehovet til vifter.
  • For lave lufthastigheter kan kreve unødvendig store kanaldimensjoner, og gjøre ventilasjonssystemet vanskelig å regulere. Etter hvert har det kommet produkter som regulerer nøyaktig også ved små trykkfall.

I praksis dimensjonerer vi høyere hastigheter nærmest aggregatet, og senker hastighetene gradvis ettersom kanalene går fra aggregat mot tilluftsventil.

Det er vanskelig å gi spesifikke verdier for kanalhastigheter, fordi hastighetene bør vurderes opp mot systemløsning, lydkrav, energikrav og annet.

Valg av aggregater

To tilsynelatende like aggregater kan ha svært forskjellig SFP-faktor. Det er først når du beregner et anlegg med trykkfall i kanalnett og alle komponenter i aggregat at du kjenner SFP-faktoren.

Når du skal optimalisere SFP-faktoren, må du ofte velge et større aggregat enn ellers. Derfor er det viktig at du er tidlig ute med første aggregatberegning, slik at nødvendig størrelse avklares tidlig i prosjektet.

Luftmengder og driftstid påvirker hvor mye energi som kreves til viftedrift, og dermed SFP-faktoren. Med behovsstyring kan vi redusere både luftmengde og driftstid.

Viktige grep i kanalsystemet

Utforming av selve kanalsystemet påvirker trykktap og dermed både støy og energibehov. God prosjektering handler særlig om å sikre korte kanalføringer, unngå innsnevringer, skarpe bend og skarpe avgreininger.

Les også