Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tekna arbeidet målrettet for å få politisk gjennomslag i 2021.
Tekna arbeidet målrettet for å få politisk gjennomslag i 2021.

Politisk

Tekna i 2021: Mange politiske gjennomslag

Publisert: 24. jan. 2022

Tekna fikk i fjor gjennomslag i mange viktige saker innenfor politikkområdene kompetanse, arbeidsliv og teknologi.

I Tekna jobber vi aktivt for å få gjennomslag for politikk som gagner medlemmene våre. Vi er en partipolitisk uavhengig fagforening, og jobber både gjennom media og direkte overfor Regjeringen, Stortinget og andre organisasjoner. 

Her er noen av sakene vi arbeidet med i fjor.

Finansiering av etter- og videreutdanning

Tekna fikk gjennomslag for at etter- og videreutdanningsreformen også skulle omfatte høyt utdannede, og at det derfor er behov for en gjennomgang av finansieringssystemet i universitets- og høyskolesektoren. Foreningen var kritisk til at forrige regjering innførte regelverk for betaling av egenandel før gjennomgangen av finansieringssystemet var ferdig. Vi er derfor glade for at regjeringen i starten av 2022 varslet at nye regler for egenbetaling nå utsettes inntil videre. For foreningen er det viktig å sikre gode muligheter for etter- og videreutdanning og samtidig ivareta det grunnleggende prinsippet om at utdanning skal være gratis.

Økt basisfinansiering til forskningsinstituttene

Forskningsinstituttene bidrar til å styrke omstilling og innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. Vi mener det derfor er viktig å øke basisfinansieringen til forskningsinstituttene. Vi fikk gjennomslag for en økning i budsjettet for 2022, men vi er ikke i mål, og vil derfor fortsette påvirkningsarbeidet for en styrking av finansieringen.

Utsettelse av ny eksamensform

Tekna har jobbet politisk for å endre forslaget til ny heldigital eksamensform i matematikk, som åpnet for bruk av alle digitale hjelpemidler, og ikke gav rom for å vise utregningsmetoden i besvarelsen. Etter henvendelser til utdanningskomiteen på Stortinget og møte med statsråden ble det besluttet å se nærmere på innsigelsene, og utsette eksamensformen til 2023.

Rett til dagpenger under opplæring

Den midlertidige ordningen som ble innført våren 2020 ble erstattet av en permanent ordning fra 1. oktober 2021. Dette er et viktig gjennomslag for foreningen, som har arbeidet for retten til å motta dagpenger under opplæringen helt siden oljekrisen i 2015. Vi jobber videre med å fjerne begrensninger knyttet til karensperiode, aldersgrense, studieprogresjon, varighet og kravet om å være reell arbeidssøker.

Sysselsettingsutvalget og Fougnerutvalget

Tekna har gjennom året bidratt med innspill og representasjon via Akademikerne til både Sysselsettingsutvalget og Fougnerutvalget som ser på ulike sider ved fremtidens arbeidsliv. Det viktigste gjennomslaget der var å beholde dagens sykelønnsnivå for arbeidstakere.

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

IKT-kompetanse

Foreningen har bidratt til økt bevisstgjøring om behovet for mer spesialisert IKT-kompetanse gjennom rapporten «Norge taper på manglende IKT-kompetanse», som ble laget sammen med andre organisasjoner på området. Denne ble overlevert statsministeren i januar

Vi bidro også gjennom året til å sette IT-sikkerhetskompetanse på dagsorden gjennom deltakelse i samfunnsdebatten og innspill i politiske prosesser som stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet. Foreningen har særlig etterlyst en oppfølging av nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse og behovet for flere kurs og studieplasser.

Tekna fikk også flere gjennomslag i stortingsmelding om data som ressurs – datadrevet økonomi, som ble behandlet på Stortinget i år.

Gjennomslag i ny regjeringsplattform

Vi gav en rekke innspill til arbeidet med ny regjeringsplattform. Foreningen er fornøyd med at regjeringen vil avvikle avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen i staten og føre en tøffere linje mot midlertidighet i arbeidslivet. Vi er også glad for at regjeringen vil øke grunnfinansieringen til universitetene og høgskolene, og gjennomgå finansieringssystemet. Videre er foreningen fornøyd med arbeidet med finansiering av minst to fullskala fangstanlegg for CO2 som del av Langskipprosjektet. Vi savner imidlertid en sterkere satsing på teknologi og realfag.

Studentene og psykisk helse

I starten av 2021 vedtok regjeringen en milliardkrisepakke til studentene. Her ble det satt av rett under 80 millioner til samskipnadenes lavterskeltilbud og arbeid med psykiske helse. Dette er to viktige saker Tekna Student har jobbet med under pandemien. Vi fikk også gjennomslag for å gjøre en tilleggsundersøkelse til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) som ble gjennomført våren 2021. I budsjettet for 2022 fikk studentene gjennomslag for en ytterligere styrking av studentenes psykiske helsetilbud.

Viktige gjennomslag internasjonalt

Tekna har deltatt på flere internasjonale møter i 2021. Presidenten har gjennom sin deltakelse i ulike fora vært aktivt involvert i utforming av både arbeidsprogram og resolusjoner på de arenaene som er viktig for foreningen. Foreningen har videre bidratt til økt fokus på temaer som digitalisering, bærekraft og CCS på nordisk og europeisk nivå.

Dette mener Tekna

 

Les også