Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kvinne på hjemmekontor

Aktuelt

Ny hjemmekontorforskrift: - Regjeringen somler

Publisert: 17. des. 2021

Regjeringen signaliserer nå at den nye forskriften for hjemmekontor først legges fram neste høst. – Dette er somling. Den eksisterende forskriften er utdatert, og arbeidstakerne trenger et skikkelig regelverk for arbeid hjemmefra, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

I dag er arbeid som utføres i eget hjem regulert av «Hjemmekontorforskriften» av 2002. Men 18. mars 2020 fikk svært mange overraskende hjemmet som arbeidsplass, og dette har synliggjort behovet for en ny og moderne forskrift.

- Forskriften er utdatert og tar ikke høyde for den teknologiske utviklingen, og det er bred enighet om at forskriften må oppdateres og endres. Likevel er ny forskrift utsatt gjentatte ganger, sier Grøvik.

Signalene har vært at ny forskrift skulle vedtas høsten 2020, deretter ble det snakket om våren 2021, og nå pekes det mot neste høst.

- Et flertall av Tekna-medlemmene arbeider nå på nytt hjemmefra. Dagens forskrift er ikke tilpasset en pandemisituasjon hvor arbeidstakere ufrivillig arbeider hjemmefra. Forskriften krever en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om hjemmekontor, og verken arbeidsgiver eller arbeidstaker har avtalefrihet i situasjonen nå, sier Grøvik.

Positive til hjemmekontor

Tekna leverte sitt høringsinnspill denne sommeren, og har involvert tillitsvalgte og medlemmer, og hatt medlemsundersøkelser og en omfattende lytteprosess.

- 8 av 10 Tekna-medlemmer ønsker en fjernarbeids- og hjemmekontorordning. Hjemmekontor, for eksempel 2 dager i uken, er ofte gunstig og effektivt for både arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Grøvik.

Han tror arbeidsgivere i større grad må tilby fleksibilitet for å tiltrekke seg kompetanse.

- Frivillige og gode fjernarbeidsløsninger innebærer god livsfasepolitikk. Frivillige hjemmekontor – og fjernarbeidsordninger vil i fremtiden ganske sikkert være et påkrevet ansattegode. Hjemmekontor og fjernarbeide er kommet for å bli.

Grøvik mener hjemmekontorforskriften må tilrettelegge for gode arbeidsvilkår på hjemmekontor fremover, uavhengig av pandemisituasjoner.

- Gjeldende forskrift krever en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Tekna er kjent med at flere arbeidsgivere avventer ny forskrift før de utsteder avtaler med den enkelte.

Ønsker et mindre krevende regelverk

Tekna-presidenten mener det nye regelverket må tilrettelegge for at arbeidstakere skal kunne arbeide frivillig, også fra andre steder enn eget hjem.

- Tekna er opptatt av at den nye forskriften ikke skal være så administrativt krevende at den vil være et hinder for praktisering av frivillige og praktisk gjennomførbart fjernarbeidsløsninger. Regelverket må heller ikke kunne benyttes som et innsparingstiltak for arbeidsgiver.

- Det er viktig at regelverket ikke utfordrer arbeidstakeres lønns – og arbeidsvilkår. Arbeidsgivere skal eksempelvis ikke se seg tjent med å kutte i kontorlokaler slik at hjemmekontorløsningene i realiteten blir påtvungne, sier Grøvik.

- Nødvendig utstyr- og utgiftsdekning må på plass

Grøvik mener for få av Teknas medlemmer har hatt nødvendig utstyrsdekning og utgiftsgodtgjørelse på hjemmekontor under pandemien. Han påpeker at virksomhetene er forskjellige, og at arbeidstakernes behov er forskjellig.

- For et år siden oppga Teknas medlemmer at 28 prosent hadde det de trengte av kontorutstyr, og 57 prosent oppga at de hadde de de trengte av datautstyr. 42 prosent uttrykte at de hadde betalt kontorutstyret selv. I pandemisituasjonen nå er Teknas klare syn at arbeidsgiver må ta ansvar for at arbeidsforholdene på hjemmekontor er fullt ut forsvarlig så langt det lar seg gjøre, etter gjeldende forskrift. Både arbeidsgiver og arbeidstaker er tjent med at arbeidstakere har et godt, effektivt og best mulig arbeidsmiljø på hjemmekontor.


Tekna ønsker fortgang i regelverksarbeidet, og peker spesielt på følgende områder som er mangelfulle:

Arbeidstid.

Tekna er av det klare syn at arbeidstidsordningene skal være de samme enten du jobber hjemmefra eller i arbeidsgivers lokaler. Gjeldende forskrift gir hjemmel til å avtale ganske radikale endringer i den enkeltes arbeidstidsordninger. Spesielt når du arbeider hjemmefra er vernet som ligger i arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler sentrale. Nettopp når du arbeider hjemmefra kan det være vanskelig å skille arbeid fra nødvendig fritid.

Arbeidsmiljø

Det fysiske arbeidsmiljø skal være forsvarlig så langt det lar seg gjøre også hjemme. Spesielt det psykososiale arbeidsmiljø kan utfordres ved langvarig arbeid hjemme. Arbeid hjemme kan være isolerende og ensomt. Det må presiseres i forskriften at arbeidsgiver også har et tydelig ansvar for det psykososiale arbeidsmiljø. Systematisk HMS arbeide må omfatte arbeid som utføres hjemmefra. Arbeidstilsynet skal naturligvis ikke ha adgang til den enkeltes hjem, men må få tilsyn og påleggsmyndighet med forskriften også i tråd med teknologisk utvikling.

Drøfting med tillitsvalgte

Tekna mener hjemmekontor skal drøftes med tillitsvalgte lokalt, og at ny forskrift skal ha tydelige krav til drøftelser med tillitsvalgte, i tillegg til kravet om individuell avtale med den enkelte arbeidstaker.

Yrkeskadedekning

Arbeidstaker er yrkesskadedekket ved arbeid hjemmefra, men omfanget av dekningen er uklar. Dekningsområdet må tydeliggjøres og endres slik at man kan være trygg på at man er tilfredsstillende dekken når man arbeider hjemmefra.

Les også