Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kvinne på hjemmekontor

Aktuelt

Endringer i hjemmekontorforskriften endelig på plass

Publisert: 23. mars 2022

Regjeringen har nå fastsatt endringene i hjemmekontorforskriften. – Tekna er glad for at forskriftsendringene nå endelig er på plass. Fleksibilitet blir stadig viktigere for mange arbeidstakere, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

De nye endringene trer i kraft fra 1. juli, og Tekna-presidenten er fornøyd med at den nye forskriften ikke legger opp til en krevende administrasjon og praktisering.

– Tekna er opptatt av at den nye forskriften ikke skal være så administrativt krevende at den vil være et hinder for praktisering av frivillige og praktisk gjennomførbart fjernarbeidsløsninger, sier Grøvik.

Han forteller at Teknas medlemmer i stor grad har ønsket hjemmekontormulighet. I en undersøkelse i 2021 svarte 8 av 10 at de var positive til dette.

- Det er likevel viktig at hjemmekontor er basert på frivillighet. Jobb fra arbeidsplassen må være et alternativ. Regelverket må ikke kunne benyttes som et innsparingstiltak for arbeidsgiver. Det er viktig at regelverket ikke utfordrer arbeidstakeres lønns – og arbeidsvilkår. Arbeidsgivere skal eksempelvis ikke se seg tjent med å kutte i kontorlokaler slik at hjemmekontorløsningene i realiteten blir påtvungne, sier Grøvik.

Arbeidstid er den samme

Den nye forskriften innebærer at det er det samme regelverket for arbeidstid enten du arbeider hjemmefra eller på kontoret.

- Dette har vært viktig, siden den gamle forskriften har gitt mulighet til å avtale ganske radikale endringer i den enkeltes arbeidstidsordninger. Forskriften har hatt avvikende regler for alminnelig arbeidstid, gjennomsnittsberegning, overtid, søndagsarbeid og nattarbeid, sier Grøvik.

Han mener vernet som ligger i arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler er spesielt viktig når man arbeider hjemmefra.

- Det kan være vanskelig å skille arbeid fra nødvendig fritid. Den teknologiske utviklingen innebærer at forskjellene blir mindre enten du arbeider hjemmefra eller fra kontoret, sier Grøvik.

Nådde ikke fram om nedfelt drøftelsesrett

Dersom det er snakk om arbeid i eget hjem utover kortvarig og tilfeldig arbeid, så kreves det en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Forskriften gir ikke arbeidstakere en rett til bestemt arbeidsutstyr, kontormøbler og lignende. Departementet begrunner det med at arbeidsplassene er forskjellige og utstyrsbehovet vil variere.

- Vi er opptatt av at medlemmene skal få nødvendig utstyrsdekning på hjemmekontor. Virksomhetene er forskjellige, og arbeidstakernes behov er forskjellig. Tekna har ønsket en eksplisitt nedfelt drøftelsesrett for tillitsvalgte i forskriften, men har dessverre ikke blitt hørt på dette punktet, sier Grøvik.

Grøvik mener både arbeidsgiver og arbeidstaker er tjent med at arbeidstakere har et godt, effektivt og best mulig arbeidsmiljø på hjemmekontor.

- I november 2020 oppga 28 prosent av våre medlemmer at de hadde det de trengte av kontorutstyr, og 57 prosent oppga at de hadde de de trengte av datautstyr. 42 prosent uttrykte at de hadde betalt kontorutstyret selv. Dette viser at det fortsatt er en vei å gå

Lite endringer om arbeidsmiljø

Kravet til arbeidsmiljø er ikke vesentlig endret i den nye forskriften.

- Tekna er fornøyd med presiseringen i forskriften knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet ved arbeid hjemmefra. Her gjorde vi mange erfaringer under pandemien, og det er viktig at også dette løftes inn i forskriften, påpeker Grøvik.

Det er Arbeidstilsynet som skal føre tilsyn med forskriften. Arbeidstilsynet vil ikke ha tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass.

- En utfordring er at tilsynet tilføres nye oppgaver uten dekning i budsjettet. Tekna har vært opptatt av at nye oppgaver til arbeidstilsynet må finansieres gjennom økte bevilgninger. Etter flere år med ABE-kutt i Arbeidstilsynet er det avgjørende at de blir styrket med ekstra ressurser for å sikre at reglene i arbeidslivet blir etterlevd. Det er også viktig at regjeringen nå setter i gang et arbeid rundt temaer som ikke er dekket av forskriften, som yrkesskadedekning og skatteregler, sier Grøvik.

Slik blir endringene:

• En tydeliggjøring av når forskriften gjelder.
• Et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
• En tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.
• At Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med at arbeidsgiver overholder forskriftens krav. Arbeidstilsynet kan uansett ikke føre tilsyn i arbeidstaker hjem uten etter avtale med den ansatte.
• At de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

 

Les også