Tekna jobber både praktisk og politisk for at flere barn skal velge teknologi- og realfagsutdannelser i fremtiden. Det gjør vi fordi Norge er helt avhengig av at flere av fremtidens voksne velger våre medlemmers utdannelser.  

Som et eksempel viser en undersøkelse gjennomført i EU, at Europa vil mangle kvalifisert arbeidskraft til å fylle 800 000 it-jobber i 2020. I Norge sliter vi i dag med å fylle opp alle studieplassene innen informasjonsteknologi. Dette står i sterk kontrast til hvor avhengig vi er av it-kompetanse for å løse samfunnets nåværende og kommende utfordringer.

Tekna jobber derfor aktivt for å vekke barn og unges nysgjerrighet for teknologi og realfag. En måte å gjøre det på er å gi økonomisk støtte til og samarbeide med aktører som tilbyr teknologi- og realfagsaktiviteter for barn. 

Lær Kidsa Koding (LKK)

LKK er et verdinettverk som tilbyr gratis programmeringskurs for barn. Dette gjør de for at barn og unge ikke bare skal bli brukere av teknologi, men også skapere med teknologi som verktøy. De jobber for å få programmering inn på timeplanen og med etablering av kodeklubber i hele landet. Det er også viktig for LKK å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene og realfagene.

Er det en kodeklubb for barn der du bor?

Tekna samarbeider med Lær Kidsa Koding om å opprette flere kodeklubber. Flere tillitsvalgte i Tekna har tatt initiativ til å starte lokale kodeklubber og vil gjerne ha med flere medlemmer på laget. Ta gjerne kontakt med leder for Teknas teknologi- og realfagssatsing Ane Hagtvedt hvis du ønsker å starte en klubb eller bli med å utvikle en eksisterende klubb!

kodeklubben.no finner du kart over eksisterende klubber og informasjon om hvordan du kan starte en kodeklubb. 

Forskerfabrikken

Forskerfabrikken er en av Teknas hovedsamarbeidspartnere. Vi støtter Forskerfabrikken økonomisk og samarbeider om aktiviteter på ulike arrangementer gjennom året. Forskerfabrikken tilbyr forskerkurs og mattekurs for barn. Gå inn på forskerfabrikken.no og finn ut mer om hvilke aktiviteter ditt barn kan være med på. 

First Scandinavia

First Scandinavia er også en av hovedsamarbeidspartnerne til Tekna. Vi støtter First Scandinavia økonomisk og samarbeider om ulike arrangementer gjennom året. Et av flere spennende prosjekter som de jobber med, er legoturneringen FIRST Lego League

Passion for Ocean

Passion for Ocean jobber for et rent og sunt hav. Gjennom aktiviteter, formidling og generell folkeopplysning bygger de folks relasjon til havet og kunnskap om hva man kan gjøre for å ta vare på det.

Alle er velkommen til Passion for Ocean-festivalene, se mer info her.

Vi støtter Action For Ocean, de utvikler også et undervisningsopplegg om dagen, les mer her.

Vitensenterforeningen og skaperfestivalene

Tekna har samarbeid med Vitensenterforeningen og støtter de ulike skaperfestivalene i Norge. Her skal ingen gå fra festivalen ute å ha skapet noe! Sjekk ut hvor din nærmeste skaperfestival er på skaperskolen.no  sine nettsider

Kodegenet

Vi samarebeider også med Kodegenet, og i år lager vi julekalender sammen til Tekna-medlemmer. Kodegenet jobber for å inspirere flere barn og unge til å like programmering. Følg med, julekalenderen blir kul!

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Vi i Tekna er opptatt av realfagsrekruttering! Derfor støtter vi Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og deres arbeid med Ent3r. ENt3r er en mentor ordning der alle elever i Norge får gratis matematikkhjelp, det er også online skjermdelingshjelp i ulike deler av landet, se mer på ENt3r. 

Vi oppfordrer også alle som ønsker å fortelle om sin spennende realfagsjobb til å registere seg på rollemodell.no for å bidra med å rekruttere til realfag.

Politisk innsats

I det politiske arbeidet svarer vi blant annet på ulike høringer som angår grunnskole, videregående og høyere utdanning.

Vi setter også selv agenda ved å sende innspill og ha kontakt med politiske myndigheter, offentlige utvalg og andre organisasjoner i saker som vi ønsker gjennomslag for. Vi deltar i ulike fora der vi kan uttrykke vår mening i aktuelle saker.

Vi foretar også undersøkelser for å kartlegge og legge frem Teknas synspunkter for politikere og andre som jobber med utforming av det norske skolesystemet.

Jobber du med realfagsformidling?

Er du lektor i realfag eller lektorstudent i realfag? Da er fagforeningen Tekna og fagnettverket Tekna Realistene nettopp noe for deg! Som Tekna-medlem har du gratis tilgang til alle våre faggrupper. Send SMS REAL 2007 og bli medlem av Tekna Realistene! Da får du tilbud om ulike faglige aktiviteter, kurs, studieturer, fagmøter og årsmøter; mange gratis, og noen godt rabatterte for medlemmer.

Tekna er opptatt av å styrke realfagenes og lektorenes posisjon i samfunnet

• Et nettverk for deg som er realfagslektor
• Skaper faglig aktivitet innen realfag, skole og utdanning
• Styrker realfagene i skolen
• Ivaretar faglige og fagpolitiske interesser for deg i skolen
• Arbeider for realfagslektorenes faglige utvikling
• Bidrar til økt rekruttering til lektoryrket

Finn oss på facebook.com/teknaskole

Sist oppdatert: 22. april 2020