Tekna jobber både praktisk og politisk for at flere barn skal velge teknologi- og realfagsutdannelser i fremtiden. Det gjør vi fordi Norge er helt avhengig av at flere av fremtidens voksne velger våre medlemmers utdannelser.  

Som et eksempel viser en undersøkelse gjennomført i EU, at Europa vil mangle kvalifisert arbeidskraft til å fylle 800 000 it-jobber i 2020. I Norge sliter vi i dag med å fylle opp alle studieplassene innen informasjonsteknologi. Dette står i sterk kontrast til hvor avhengig vi er av it-kompetanse for å løse samfunnets nåværende og kommende utfordringer.

Tekna jobber derfor aktivt for å vekke barn og unges nysgjerrighet for teknologi og realfag. En måte å gjøre det på er å gi økonomisk støtte til og samarbeide med aktører som tilbyr teknologi- og realfagsaktiviteter for barn. Våre samarbeidspartnere i 2017 er derfor Lær Kidsa Koding, Forskerfabrikken og First Scandinavia.

Lær Kidsa Koding (LKK)

LKK er et verdinettverk som tilbyr gratis programmeringskurs for barn. Dette gjør de for at barn og unge ikke bare skal bli brukere av teknologi, men også skapere med teknologi som verktøy. De jobber for å få programmering inn på timeplanen og med etablering av kodeklubber i hele landet. Det er også viktig for LKK å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene og realfagene.

Er det en kodeklubb for barn der du bor?

Tekna samarbeider med Lær Kidsa Koding om å opprette flere kodeklubber. Flere tillitsvalgte i Tekna har tatt initiativ til å starte lokale kodeklubber og vil gjerne ha med flere medlemmer på laget. Ta gjerne kontakt med leder for Teknas teknologi- og realfagssatsing Anne Julie Bolstad hvis du ønsker å starte en klubb eller bli med å utvikle en eksisterende klubb!

kodeklubben.no finner du kart over eksisterende klubber og informasjon om hvordan du kan starte en kodeklubb. 

Forskerfabrikken

Forskerfabrikken er en av Teknas hovedsamarbeidspartnere. Vi støtter Forskerfabrikken økonomisk og samarbeider om aktiviteter på ulike arrangementer gjennom året. Forskerfabrikken tilbyr forskerkurs og mattekurs for barn. Gå inn på forskerfabrikken.no og finn ut mer om hvilke aktiviteter ditt barn kan være med på. 

First Scandinavia

First Scandinavia er også en av hovedsamarbeidspartnerne til Tekna. Vi støtter First Scandinavia økonomisk og samarbeider om ulike arrangementer gjennom året. Et av flere spennende prosjekter som de jobber med, er legoturneringen FIRST Lego League. I samarbeid med Tekna og DNT arrangerer de også Newton Camp flere steder i landet. De jobber også med etablering av Newton-rom rundt om i landet. Sjekk ut om det er et Newton-rom der dere bor!

Gjennomførte aktiviteter i 2016

Tekna var tilstede på Kids Expo og Spill Expo. På Kids Expo kunne barna eksperimentere med Forskerfabrikken, programmere egne spill med Lær Kidsa Koding og testet ut årets oppdrag i FIRST Lego League. På Spill Expo hadde Lær Kidsa Koding og Tekna felles stand. Her kunne barn og ungdom lære 3D-animasjon, observere 3D-printing av delene til en lekebil og lære seg programmering.

Politisk innsats

I det politiske arbeidet svarer vi blant annet på ulike høringer som angår grunnskole, videregående og høyere utdanning.

Vi setter også selv agenda ved å sende innspill og ha kontakt med politiske myndigheter, offentlige utvalg og andre organisasjoner i saker som vi ønsker gjennomslag for. Vi deltar i ulike fora der vi kan uttrykke vår mening i aktuelle saker.

Vi foretar også undersøkelser. I 2015 har vi blant annet gjennomført en undersøkelse av hvilken utdannelse rådgivere i norsk skole har og hvor mye de vet om teknologi- og realfagsyrkene. Denne type undersøkelser bruker vi når vi skal legge frem Teknas synspunkter for politikere og andre som jobber med utforming av det norske skolesystemet.

Jobber du med realfagsformidling?

Som Tekna-medlem har du gratis tilgang til alle våre faggrupper. Send SMS REAL 2007 og bli medlem av Tekna Realistene! Da får du tilbud om ulike faglige aktiviteter, kurs, studieturer, fagmøter og årsmøter; mange gratis, og noen godt rabatterte for medlemmer.

Tekna Realistene har som formål å:

  • ivareta medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser
  • arbeide for bedring av skolestandens faglige utvikling
  • arbeide for økt rekruttering til yrket på mastergradsnivå
  • arbeide for større forståelse og interesse for realfagenes plass i skoleverket og medvirke til at elever i videregående skole velger realfag som fordypning
Sist oppdatert: 30. november 2017