Faggrupper i Oslo

Det er gode muligheter for å engasjere seg faglig i Oslo avdeling. Vi har en rekke grupper som i løpet av året inviterer til en rekke arrangementer. Ta kontakt med sekretariatet for mer informasjon.

Faggruppe for Energi, Industri og Miljø

Formålet til Faggruppen for Energi, Industri og Miljø (FEIM) er å stimulere til debatt og økt kunnskap/forståelse av spørsmål knyttet til energi, industri og miljøproblematikk. Dette skal primært skje gjennom presentasjoner og ekskursjoner. FEIM er åpen for samarbeide med andre fagmiljø, også utenfor Tekna.

FEIM inviterer til ca. 10 aktiviteter pr. år (5 i 1. halvår og 5 i 2. halvår).  Ved utvelgelse av tema tas det hensyn til følgende forhold:

  • Interessen blant medlemmene
  • Dagsaktuelle tema og at relevante miljø utenfor Tekna også inviteres.

Kontaktperson: Hans Borchsenius
Kontaktperson, sekretariat: Marthe Waage, 928 00 079

Faggruppe for Teknologi- og realfagsformidling

Realfagsgruppen jobber for rekruttering til realfag gjennom arrangementer, skolebesøk og andre konsepter for barn og unge. Vi jobber også med å etablere et større miljø av Tekna-medlemmer som vil arbeide med realfag, kan representere oss og være rollemodeller. Videre vil vi drive politisk arbeid i og utenfor Tekna.

Kontaktperson: Yngvild Andalsvik (leder)
Kontaktperson, sekretariat: Marthe Waage, 928 00 079

Faggruppe for Etikk og Lederskap

Faggruppe for Etikk og Lederskap ønsker å gi et tilbud til Tekna-medlemmer i Osloregionen som er ledere eller som er interessert i temaene etikk og lederskap. Vårt mål er å bygge opp et miljø for ledere i Tekna.

Kontaktperson: Valentina Lebedeva (leder)
Kontaktperson, sekretariat: Stine Audestad, 454 33 549

Faggruppe for Digital teknologi

Faggruppen gir et tilbud til medlemmer som er opptatt av muligheter som tilbys samfunnet i utviklingen av digital teknologi. Her er det fokus på alt fra forskning og til praktisk anvendelse av produkter og produktområder.  Aktuelle temaer belyses og debatteres.

Kontaktperson: Tor Rolfsen Grønsund (leder)
Kontaktperson, sekretariat: Marthe Waage, 928 00 079

Gründergruppen

En gruppe for de som realiserer sine ideer. Gründergruppen fungerer som et nettverk for de som er, eller vil blir gründere. Gruppens tilbud til medlemmene er faglig påfyll fra «ide til lønnsomhet». Noen av gruppens medlemmer nyter også godt av vårt tilbud om gratis kontorplass på gründerkontoret i Ingeniørenes Hus.

Kontaktperson: Karls Aiwerioba (leder)
Kontaktperson, sekretariat: Marthe Waage, 928 00 079

Havneteknisk gruppe

Faggruppen engasjerer seg med etablering, bygging og drift av havneløsninger både i privat og offentlig regi. Vi organiserer foredragskvelder, debattmøter og befaringer.

Kontaktperson: Inga K. Due (leder)
Kontaktperson, sekretariat: Marthe Waage, 928 00 079

Marinteknisk Selskap

Marinteknisk Selskap samler over 350 medlemmer til ekskursjoner, foredrag og erfaringsutveksling. Det fungerer som en møteplass for alle med interesse for den tekniske siden av maritim næring.

Kontakt: Pernille Dørstad (leder)  marintekniskselskap@gmail.com
Kontaktperson, sekretariat: Marthe Waage, 928 00 079

SeniorTeknologene

Faggruppen dekker et bredt spekter av teknologiske fagfelt og er åpen for Tekna-medlemmer fra 60 år og oppover. Gruppen har som formål å være en faglig og sosial møteplass for Teknas seniormedlemmer. Vi arrangerer medlemsmøter med foredrag og debatter, temagrupper, konferanser, ekskursjoner og studieturer.

Seniorteknologene er aktive i seniorpolitiske spørsmål både i og utenfor Tekna. Også andre enn Tekna-medlemmer med kompetanse på tilsvarende nivå, kan godkjennes som medlemmer i SET. Medlemmer avkreves en egen medlemskontingent.

Kontaktperson: Jan Tønseth (leder)
Kontaktperson, sekretariat: Marthe Waage, 928 00 079

Presentasjoner fra gjennomførte arrangementer

Artikkel og video fra LENR-seminar

Teknologihistorisk faggruppe

Faggruppen arrangerer kåserier, seminar og ekskursjoner i tillegg til å ha ansvaret for Teknas bautautvalg. Målet er å stimulere medlemmenes interesse for og kunnskap om viktige teknologiske og forskningsmessige fremskritt i historien. Bautautvalget avduker bautaer for å hedre mennesker og organisasjoner som har skapt store og viktige fremskritt av teknisk- og naturvitenskaplig art.

Les om faggruppens arbeid med å kartlegge norsk samferdselshistorie

Faggruppen samarbeider med Norsk Teknisk Museums venner og NITO.

Kontaktperson: Trond Haider (leder)
Kontaktperson, sekretariat: Marthe Waage, 928 00 079

Faggruppe for Biotek, avd. Østlandet

Faggruppen er en regional gruppe av den nasjonale faggruppen Tekna Biotek som dekker fagområdene bioteknologi, biologi, kjemi, farmasi, næringsmiddel, biokjemi og tilsvarende. Gjennom kurs og seminarer gir vi medlemmene i Østlandsregionen en tverrfaglig møteplass og arena for faglig utvikling.

Les mer om Tekna Biotek på deres nettsider. 

Faggruppe for Havbruk, avd. Østlandet

Faggruppen er en regional gruppe under den nasjonale faggruppen Tekna Havbruk som arbeider med samfunnsspørsmål innen havbruk. Den regionale avdelingen ønsker å skape møteplasser for medlemmene i samarbeid med Tekna Oslo avdeling og legger til rette for økt engasjement gjennom fagmøter og diskusjonsforum

Les mer om Tekna Havbruk og fiskehelse på deres nettsider. 

Faggruppe for Samferdsel/NVTF Østlandet

Tekna Oslo avdelings faggruppe for samferdsel utgjøres av Norsk vei- og trafikkfaglig forening sin Østlandsavdeling. NVTF Østlandet legger til rette for faglige møteplasser hvor det presenteres faglige prosjekter, nyheter og diskuteres samferdselspolitikk. NVTF Østlandet samarbeider også med Polyteknisk forening. 

Les mer om Teknas nettverk innen samferdsel på deres nettsider. 

Sist oppdatert: 1. november 2019