Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Far med spedbarn

Mange foreldre lurer på reglene for sykepenger under permisjon.

Ulønnet foreldrepermisjon: – Du kan ha krav på sykepenger

Rett til sykepenger avhenger normalt av at du har arbeidsinntekt. En ulønnet foreldrepermisjon kan imidlertid gi rett til sykepenger, under visse vilkår.

Se for deg at du bestemmer deg for å ta ulønnet foreldrepermisjon. Kanskje fikk dere ikke barnehageplass fra det tidspunktet dere hadde behov for det, eller kanskje dere ville ha mer tid hjemme sammen med barnet deres?

– Hva skjer hvis du blir syk? Har du rett på sykepenger selv om du er i ulønnet foreldrepermisjon? Den siste tiden har vi fått flere henvendelser fra foreldre som lurer på akkurat dette, forteller juridisk rådgiver i Tekna, Anette Moldrem.

Hun opplyser at selv om loven i utgangpunktet ikke gir deg rett til sykepenger hvis du er i permisjon, finnes det unntak. Dersom visse vilkår er oppfylt, kan lovfestet foreldrepermisjon gi rett til sykepenger.

Uansett grunn er det viktig at den som forlenger foreldrepermisjonen tenker nøye gjennom hvilke konsekvenser det får eller kan få, sier Moldrem.

Skal dekke tapt arbeidsinntekt

– Hva er hovedregelen for sykepenger?

– Hovedregelen i folketrygdloven § 8-15 er at arbeidstakers rett til å motta sykepenger faller bort når et arbeidsforhold midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager. Ulønnet permisjon regnes som et slikt avbrudd.

– Sykepenger skal dekke tapt arbeidsinntekt, og siden man ikke får lønn ved ulønnet permisjon vil man heller ikke tape arbeidsinntekt dersom man blir syk.

Anette Moldrem
- Tenk nøye gjennom hvilke konsekvenser det får, eller kan få om du tar foreldrepermisjon uten lønn, sier juridisk rådgiver i Tekna, Anette Moldrem

– Hvis det avvikles lovbestemt ferie, sykefravær eller at arbeidet avbrytes på grunn av fast turnusordning, anses ikke dette som avbrudd i arbeidsforholdet.

– Hva er unntaket som likevel kan gi rett til sykepenger?

Lovfestet foreldrepermisjon gir unntak

Ifølge Anette Moldrem finnes det flere unntak fra 14-dagers regelen. Et av unntakene i folketrygdloven § 8-47 gjelder yrkesaktive som har lovbestemt foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5.

– Arbeidsmiljøloven gir rett til både lønnet og ulønnet foreldrepermisjon. For å ta ut ulønnet foreldrepermisjon etter denne bestemmelsen, er det et vilkår at permisjonen tas ut umiddelbart etter foreldrenes ordinære foreldrepengeperiode. Å ta ulønnet permisjon er noe hver av foreldrene har rett til i inntil 12 måneder for hver fødsel.

Moldrem opplyser at en forelder ikke har rett til å ta ulønnet permisjon hvis han/hun kombinerer foreldrepermisjon med å jobbe deltid samtidig som permisjonen (delvis permisjon).

Inngå en skriftlig avtale!

– Hvilke vilkår må være oppfylt?

Tekna-rådgiver Moldrem slår fast at for å få sykepenger i ulønnet permisjon, må den ulønnede permisjonen tas umiddelbart etter den betalte foreldrepermisjonen. I tillegg er det et krav at den som tar permisjon har en avtale med arbeidsgiver om å gjenoppta arbeidet etter permisjonen.

– Tekna anbefaler at man inngår en skriftlig avtale om tilbakekomst, sier Moldrem.

Hun forklarer videre at den som blir syk må kunne godtgjøre et inntektstap.

– Dette kan høres merkelig ut, siden en ulønnet permisjon ikke gir inntekt. NAV åpner imidlertid opp for at dersom hensikten med permisjonen faller bort, vil man kunne si at det foreligger et inntektstap, og at vilkåret anses oppfylt. NAV viser til følgende eksempel i sitt rundskriv om ftrl. § 8-47:

Kari har tatt et års ulønnet permisjon etter foreldrepengepermisjonen med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 12-5. Hun har avtale om å gjenoppta arbeidet etter utløpet av permisjonen. Tre måneder før permisjonstidens utløp blir hun akutt syk og innlagt på sykehus. I dette tilfellet vil Kari kunne få rett til sykepenger fra 15. dag, da hun ikke lenger har omsorg for barnet og hensikten med permisjonen er bortfalt.

– Det er også et krav at forelderen har et sykepengegrunnlag som minst svarer til grunnbeløpet G..

65% av sykepengegrunnlaget

– Hvor mye har man rett til hvis det skulle skje?

– Hvis vilkårene er oppfylt, vil den som er i ulønnet permisjon, ha rett til sykepenger på 65 % av sykepengegrunnlaget fra dag 15 etter sykemeldingstidspunktet. Sykemeldingstidspunktet er tidspunktet fra den som er i ulønnet permisjon oppsøkte lege og ble erklært syk.

– Selv om ikke dette gir like gode rettigheter som ved ordinær sykdom i et arbeidsforhold, er det en viktig rettighet å kjenne hvis man skulle være så uheldig å bli langvarig syk under en foreldrepermisjon.

Sjekklista

Kort oppsummert, sier Anette Moldrem at du kan ha krav på sykepenger i ulønnet foreldrepermisjon fra sykdommens 15. dag dersom:

  • Den ulønnede permisjonen tas umiddelbart etter foreldrenes ordinære permisjon
  • Du har en avtale med arbeidsgiver om å gjenoppta arbeidet
  • Du kan godtgjøre at hensikten med permisjonen faller bort
  • Har et sykepengegrunnlag på minst 1 G