Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En hånd som hjelper en annen hånd opp

FÅTT HJELP: Mange av Teknas medlemmer har fått juridisk hjelp det siste året. Foto: Unsplash.

– Kunne risikere 36 måneders karantene

Det lønner seg å kunne de ulike lovene og reglene, så blir man ikke overkjørt på jobben.

Man kan føle seg liten i en stor bedrift. Hva skal «lille jeg» få til om det skjer urettferdighet? Da kan det være trygt å ha noen i ryggen slik at man slipper å ta opp kampen alene.

Teknas jurister hjelper og veileder de drøyt 87 000 medlemmene daglig på e-post og telefon. Her er noen av historiene deres anonymisert i forhold til personvern:

Ville urettmessig sparke den ansatte

– Dette medlemmet, hadde fått en stilling hvor det var krav om både faglig kunnskap i tillegg til erfaring innen prosjektledelse. Det viste seg etter noen måneder i jobben at arbeidsgiver ikke var fornøyd, og ønsket derfor å si opp vårt medlem, selv om fagkunnskapen var bra, sier juristen i Tekna som jobbet med saken.

Medlemmet slet med å dra teamet i samme retning, og arbeidet hadde derfor ikke den progresjonen som forventet. Før arbeidsgiver satte ned foten, hadde ikke misnøyen blitt tatt opp med medlemmet på en måte som gjorde det mulig å endre på situasjonen.

Partene var svært uenige om hvem som hadde skyld i dette. Hadde arbeidstaker «oversolgt» seg eller var det arbeidsgiver som ikke hadde tatt ansvar og fulgt opp en nyansatt godt nok?

Ved oppsigelse i prøvetid har mange kun 14 dagers oppsigelsestid, og man kan plutselig stå uten arbeid på veldig kort varsel. Arbeidsgiver ville ikke gi mer lønn enn det som fulgte av kontrakten. Arbeidstaker ville gå til sak for usaklig oppsigelse.

– Det viste seg i forhandlingsmøte, hvor jeg deltok, at vårt medlem selv følte at prosjektledelsen kunne vært bedre, og hadde vurdert å ta kurs i dette gjennom en privat tilbyder. Arbeidsgiver fikk sympati for dette, og siden de fortsatt ikke ville gi mer lønn, ble avtalen heller at de var med på å dekke de dyre kursene, som ville gi vedkommende en bedre mulighet til å få en tilsvarende jobb, forteller Tekna juristen. 

Studenter får ofte hjelp

– Vi hadde et studentmedlem som var mistenkt for eksamensjuks. Vi kan i første omgang gi råd og veiledning om saksgangen om tilsvarsrett osv. Selv om saken endte med endelig vedtak på fusk og studenten må ta konsekvensene, tror jeg studenten hadde en nyttig og god opplevelse av å kunne få en samtale med en erfaren, ikke dømmende advokat underveis i prosessen, forteller Tekna juristen som behandlet saken. 

– En annen type saker som kan brukes overfor studenter er husleiesaker. For eksempel i en sak der et studentmedlem tar kontakt med spørsmål om han kan komme seg ut av uoppsigelig leiekontrakt på grunn av ulike forhold rundt leieforholdet. Vi vurderer at det ikke er hevingsgrunn, men oppdager at kontrakten er ugyldig, idet utleier ulovlig har tidsbegrenset leiekontrakten. Studenten har dermed tre måneders oppsigelsestid i henhold til husleieloven og kan si opp kontrakten, forteller Tekna-juristen. 

Alt for lang karantenetid

Dette medlemmet hadde signert en arbeidsavtale og en aksjonæravtale der han samlet sett kunne risikere 36 måneders karantene ved bytte av jobb til en konkurrent. Dette ville i henhold til avtalen pålegges uten betaling i og med at arbeidsgiver benyttet klausulen i aksjonæravtalen.

– Delvis mente jeg at medlemmet skulle behandles kun etter reglene i arbeidsmiljøloven og dels at karantenetiden var alt for lang, og dels at han hadde krav på lønnskompensasjon dersom han ble ilagt karantene, forteller juristen som behandlet saken. 

Etter dialog med arbeidsgiver ble partene enige om at konkurranserestriksjoner bare skulle gjelde i oppsigelsestiden på tre måneder. Medlemmet var naturlig nok veldig fornøyd med resultatet.

Bli medlem

Hos oss får du tryggheten med en sterk fagforening i ryggen og mange medlemmer sparer over 10 000 kr i året på våre avtaler. 

Vanskelig situasjon grunnet sykdom

Medlemmet sto som følge av sykdom i en krevende situasjon. Hun fikk et vedtak fra NAV.

– Medlemmet følte at grunnlaget for vedtaket ble tolket feil. Hun fikk ikke resultatet NAV hadde kommet frem til med å stemme med hennes forståelse av regelverket. Med en redusert arbeidskapasitet er det en vanskelig situasjon for henne å stå i, og Folketrygdloven er ikke lett å navigere og forstå, forteller Tekna-juristen. 

NAV har etter forvaltningsloven forpliktelser til å veilede om vedtakets innhold på en måte som gjør det forståelig for bruker. Ofte vil dialog med NAV være tilstrekkelig. Uklarheter og uenighet i vedtak ved det lokale NAV-kontoret avklares som regel gjennom klagesaksbehandling hos NAV.

– Medlemmet klager på sitt vedtak og søker veiledning hos NAV. Saken blir behandlet hos NAV Klageinstans og hun får mulighet til å anke saken til Trygderetten. Hun har behov for en objektiv tredjeparts vurdering av saken for å ivareta hennes rettigheter.

Hun sender i god tid før klagefrist en henvendelse til Tekna og legger ved dokumentene hun mener er aktuelle for saken og et utkast til en klage. Etter en gjennomgang av sakens dokumenter og NAV sin vurdering av sakens opplysninger, får hun en tilbakemelding fra Tekna.

Hun vet det ikke er noen garanti for at en eventuell klage vil føre til et annet resultat når NAV Klageinstans nå behandler saken på nytt. Likevel føler hun nå at hun har bedre oversikt og forståelse for regelverket og hvorvidt hennes rettigheter er blitt ivaretatt.

Våre advokater hjelper deg

Verdifull juridisk hjelp for alle medlemmer - både i jobben og privat.