10. nov.
kl. 17:00–18:00
Streaming, Nettbasert

Er omsyna til klimatiltak og ivaretaking av naturmangfold i konflikt med kvarandre eller drar utviklinga i same retning? Korleis påverkar klimapolitikken vilkår for å nå andre mål om berekraftig utvikling?

Meld meg på

Beskrivelse

Tidlegare i år kom FNs klimapanel (IPCC) og Naturpanelet (IPBES) med ei felles uttale om behovet for å sjå samanhengen mellom klimatiltak og naturmangfald. Dei to ekspertpanela peika på at tverrsektorielt samarbeid om arealplanlegging kan integrere desse to viktige omsyna i samfunnsplanlegginga. Klimaomsyn og naturvern er difor to sider av same sak.

Eit einsidig fokus på klimatiltak og energiomstilling kan føre til at vi aukar utsleppa og svekker det biologiske mangfaldet. Kommunane kan gjennom si arealplanlegging skape vinn-vinn-løysingar mellom klimatiltak og ivaretaking av natur.

Eivind Brendehaug og Kyrre Groven frå Vestlandsforskning vil presentere arbeid sitt innanfor dette temaet.

Arrangementet dekker disse bærekraftsmålene:

  • Bærekraftsmål 17

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

Bærekraft i praksis

Energi og klima

Batteri- og elbil-kveld

3. nov.
kl. 18:00–20:30
Porche Center Porsgrunn, PORSGRUNN