Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Eksos fra biler

Tema: Infrastruktur

Oslos klimaveikart mot 2050

Tekst av Helge Jensen Publisert: 12. feb. 2015

Referat fra et åpent innspillsmøte om klima og energistrategien som er ute på høring, Oslos klimaveikart mot 2050. Målet for strategien er at Oslo skal kun være basert på fornybar energi i 2050. Alternativene til privatbilen blir avgjørende for å få til dette. Det må satses massivt på kollektivtrafikk, sykkelveier og gange.

Miljøbyråd Guri Melby(V) inviterte til frokostmøte 11.feb på Litteraturhuset, et åpent innspillsmøte om klima og energistrategien som er ute på høring, Det grønne skiftet – Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo, Oslos klimaveikart mot 2050.
Målet for strategien er at Oslo skal kun være basert på fornybar energi i 2050. Alternativene til privatbilen blir avgjørende for å få til dette. Det må satses massivt på kollektivtrafikk, sykkelveier og gange.

Klima- og energistrategien til Oslo kommune utarbeidet av KEP- Klima- og Energiprogrammet som er tilliggende Miljø og samferdsels byråden, er for tiden ute på høring, med høringsfrist 20.februar.

Det var et stort og viktig panel som var møtt frem på frokostmøtet for å snakke om sine inntrykk etter gjennomlesing av de 100 sidene om klima – og energiutfordringene i Oslo frem mot målet om den klimanøytrale hverdagen. Flere viste også til den til dagen, dessverre, dårlige luftkvaliteten i Oslo gryten. Med en viss indignasjon slo en fast at barn og voksne med astma måtte holde seg innendørs for at kjøretøyer med fossile drivstoff fortsatt kan kjøre gjennom, og i byen, på disse dagene med elendig luftkvalitet!

Byråd Guri Melby innledet om betydningen av dokumentet med føringer for arbeidet med klimaspørsmålene i Oslo kommune. Det er en rekke sektorområder som allerede er på banen, men vi har vel knapt en dag å miste inn mot målet om nullutslippsbyen i 2050. Hun pekte på, som riktig er at transportsektoren er en dårlig nummer 1 i totaloversikten over miljøutslippene.
Dette fulgte også Silja Bjerke Vestre opp, direktør for Klima- og energiprogrammet. De oppfordret begge til å komme med tilbakemeldinger på høringsutkastet, som skal til behandling i et samlet byråd og senere i bystyret. Transportområdet står for 63 % av utslippene, og tilsvarende forbruk av energi. Bygningssiden står også for en altfor stor utslippsmengde. Det er allerede en stor mengde utprøvede løsninger med kjent effekt for både transport og for bygningsmassen, men det kreves fortsatt utvikling av teknologi for å nå utslippsmålene. Det er en stor tro på teknologiske løsninger. Oslo må satse på områder hvor en allerede har oppnådd resultater, og forsterke disse, f eks innen elbilbruken og raskest rå utskifting av utdaterte fyringssystemer i bygningsmassen.

Eliah Hudgins fra Miljøagentene (13) pekte på flere områder hvor han mente at Oslo kommune kunne gjøre mer:
– Utvide bysykkelordningen – overalt i byen, også få i gang utlån med elsykler
– Gjøre det bilfritt i Oslo på spesielle dager (han mente at slike dager burde være ganske ofte!)
– Gjøre det vanskeligere kjøre bilen- inklusive mindre tilgang til parkering
– For all del – ikke bare sette i gang piloter, men gjennomføre fullt ut

Lars Haltbrekken fra Naturvernforbundet karakteriserte strategien som en offensiv satsing fra Oslo kommune. Han var spesielt opptatt av en videre forsering av E18 utbyggingen i vest kunne «torpedere» hele klima- og energistrategien til Oslo. Løsningen er å beholde dagens E18, og legge ut et felt til nytte- og elbiltrafikk og et til bussfelt. Derved vil det være et felt igjen til fossilkjøretøyene, og han regnet med at de da snart ville bli lei av å sitte i kø, og gå over til kollektivtransport ! Haltbrekken mener også at de indirekte utslippene som kommunen bidrar med ved sine innkjøp i inn- og utland, burde tas med i regnestykkene. Han slo også et slag for utvidet bruk av Biogass som drivstoff – bruker f eks våtorganisk avfall.

Arnstein Vestre fra Natur og Ungdom refererte til det kommende Ungdommens Bystyremøte, og hvor han regnet med at flere forslag ville bli tatt videre til det voksne Bystyret. Et viktig tiltak mener han er restriktive tiltak mot biltrafikken, som rushtidsavgift og bilfrie soner i Oslo. Vestre hadde også en kommentar til at Fornebu ble bygget ut (bygges ut fortsatt) uten at skinnegående kollektivtrafikk er på plass. Det er nok mange som deler den oppfatningen.

Marius Holm i ZERO hadde også godt inntrykk av et solid arbeid med Klima- og energistrategien. Han fremhevet en del tiltaksområder som vil bidra mot klimamålet, som :
– Raskere overgang til renere energi
– Raskere innfasing av nullutslipp soner
– Differensiering av avgifter for å fremme de mer miljøvennlige transportmidlene
– Få i gang en mer aktiv involvering av innbyggerne i Oslo
For øvrig har han inntrykk at det i Oslo området er få motkrefter mot klima-arbeidet. Folk vil ha god luft! Han oppfatter at det på landsbasis er mer «tilgjengelige motkrefter». Han fikk nok noe svar på tiltale i neste innleder; Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus. Det er ikke alt som NHO kan gå inn for i en tidlig fase av tiltak, og nevnte særlig LavUtslippSoner og endret bruk av kjørefeltene på motorveien, samt at E18 utbyggingen i vestkorridoren må på plass for å bedre transportsituasjonen i landets hovedstadsområde. Solli bemerket i positiv forstand at Oslo kommune sin klima- og energistrategi er svært ambisiøs, og som støttes i all hovedsak. NHO systemet har sin egen strategi for nullutslipp fra transport i 2040. Her er det duket for et viktig samarbeid. Offentlige anskaffelser i størrelsesorden 400 milliarder i året tilsier en kjøpsmakt som må få effekt for en mer effektiv varedistribusjon.

Kenneth Sandmo i LO Næringspolitisk avdeling har mange sammenfallende synspunkter med Oslo kommune og NHO for viktige tiltak for reduksjonen fra transport. Han hevder at det er viktig med nasjonale virkemidler for å lykkes. Samarbeid og medvirkning er viktig for Oslo, og han synes at strategien kunne ta mer tak i hva ansatte i Oslo kommune kan bidra med. Oslo kommune er en kjempestor arbeidsplass og det er viktig å benytte kompetansen i egne rekker. Han antyder her at det er viktig at Oslo kommune må gå foran for å vise det øvrige samfunnet hva som kan oppnås inn mot de viktige klimamålene.

Atle Midttun, professor på BI, avsluttet de inviterte kommentatorene. Han hadde en optimistisk holdning til byenes rolle for å gå foran med strategier og tiltak. Han hevder at bykvalitet og anvendelse av teknologi henger sammen. Det er viktig å ta inn over seg behovet for en læringskurve når det gjelder ny teknologi. «First adaptors» av ny teknologi koster gjerne dyrt i starten, men blir billigere på sikt. «Stayer-evne» er en viktig forutsetning når en gjør de riktige valgene. Det å være «skarpskodd» på teknologi for å løse klimautfordringene er viktig for Oslo kommune.

Helge Jensen, Bymiljøetaten, Oslo kommune og
Styreleder NVTF som er tilknyttet Tekna

Utkastet til Oslos strategidokument er også diskutert på teknas energiblogg.

Stikkord: fornybar energi, klima, Oslo

Les også