Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Tema: Bio- og klima

Vekst innen bioteknologi

Tekst av Tekna Biotek Publisert: 14. aug. 2012

Bioteknologi og helse fremmes av det statlige virkemiddelapparatet bestående av Innovasjon Norge, forskningsrådet og SIVA

Statlige verktøy for vekst i den bioteknologiske næringen.

Det forventes stor global vekst innen helse og bioteknologi i årene fremover. Norge har anerkjente forskningsmiljøer og tilgang på kompetent arbeidskraft, og har derfor alle forutsetninger for å ta del i denne veksten. Det er høstet stor næringsmessig gevinst fra marin bioteknologi gjennom fremveksten av oppdrettsnæringen (blant annet Cermaq og Skretting). Men innen helse og biomedisin, der man forventer størst vekst, har Norge ikke greid å få frem en næring som tilsvarer forutsetningene.

Vi i TeknaBiotek er opptatt av at våre medlemmer får muligheter til relevant og utfordrende arbeid. Staten fører en aktiv forskningspolitikk for å fremme den kunnskapsbaserte næringen, og vi følger med på de tiltak som virker inn på utviklingen av den bio- og helsetekniske næringen. Mange aktører er involvert, og det kan være vanskelig å få en fullstendig oversikt. Vi skal derfor i en serie blogginnlegg ta for oss de delene av virkemiddelporteføljen som virker inn på våre medlemmers interesseområder for å gi en oversikt.


Ansvaret for koordinering og utvikling av norsk forskningspolitikk ligger under Forsknings- og innovasjonsavdelingen hos Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Politikken utøves i stor grad gjennom departementets virkemiddelapparat som består av:

  • Innovasjon Norge
  • Norges Forskningsråd
  • SIVA

Hoveddelen av departementets økonomiske ressurser for innovasjon og næringsrettet forskning kanaliseres gjennom disse aktørene.

Innovasjon Norge eies av Nærings- og handelsdepartementet (51%) og fylkeskommunene (49%). I tillegg forvalter de midler, samt mottar oppdrag fra flere andre departement. Bevilgningene fra NHD for 2012 var på 1 474 mill. I tillegg ble lånerammene på til sammen 3 000 mill. kroner videreført.

Norges forskningsråd har et samlet budsjett for 2012 på 7 433 mill. kroner. Dette er statlige midler bevilget fra 16 ulike departementer. Kunnskapsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet er de største finansieringskildene og står for henholdsvis 2 806 mill. og 1 337 mill. kroner.

SIVA – Selskapet for industrivekst SF er et statsforetak og eies av Nærings- og handelsdepartementet. SIVA arbeider med to økonomiske adskilte virksomhetsområder; eiendom og innovasjon. Eiendom er organisert i et eget datterselskap, SIVA Eiendom Holding AS som har som mål å være selvfinansierende. SIVAs innovasjonsvirksomhet, finansieres hovedsakelig av tilskuddsmidler tildelt over NHDs og Kommunal- og regionaldepartementets budsjetter. Disse var henholdsvis på 44,5 mill. og 83,3 mill. for 2012.

Virkemidler som tas i bruk av virkemiddelapparatet kan deles inn i seks hovedgrupper:

  • Finansiering
  • Nettverk
  • Kompetanse
  • Rådgivning
  • Profilering og bygging av Norges omdømme og norsk næringsliv i utlandet
  • Eiendom (utvikling av fysisk og organiske infrastruktur)

De tre organene i virkemiddelapparatet skal utfylle hverandre ved at de er gitt ulike ansvarsområder. Innovasjon Norge og Norges forskningsråd støtter enkeltprosjekter og bedrifter i forskjellige utviklingsstadier og på noe ulike måter, mens SIVA utvikler og har eierskap i infrastruktur som forsknings- og kunnskapsparker, inkubatorer og næringshager. I områder med overlapp blir aktørene enige om fordeling av ansvar gjennom samarbeidsavtaler.

Vi skal se nærmere på to av virkemiddelene som tas i bruk av virkemiddelapparatet; finansiering og nettverk. I videre innlegg vil vi gi en oversikt over de ulike finansieringskildene virkemiddelapparatet tilbyr, og vil se på hvilke ordninger som finnes for oppbygging av nettverk og hvordan de eksisterende nettverkene arbeider. For de av dere som ønsker og lære mer om norsk innovasjonspolitikk og den bioteknologiske næringen, vil innleggene inneholde mange nyttige lenker til ulike nettverk, til opplysningssider og relevante organisasjoner.

Lise Rødsten

Les også