Grønt skifte Grønne Startups

Ledelsesbloggen

Grønt skifte betyr endring og grønne Startups

Tekst av John M. Raaheim 30. apr. 2019

Grønt skifte betyr endring i miljøvennlig retning. Målet er bærekraftige samfunn som gir varige trygge omgivelser for kommende generasjoner av jordboere.

Grønt skifte betyr endring i miljøvennlig retning. Målet er bærekraftige samfunn som gir varige trygge omgivelser for kommende generasjoner av jordboere. Skal du bidra må Startup-ideen din være av det slaget som gjør samfunnsfunksjoner mer miljøvennlige.
Grønt skifte betyr endring i miljøvennlig retning

«Det grønne skiftet» ble kåret til årets nyord av Språkrådet i 2015. En kort leksikalsk forklaring er «forandring i mer miljøvennlig retning». Norsk næringsliv, representert ved NHO, beskriver for sin del «det grønne skiftet» som «en endringsprosess som handler om å øke verdiskapingen med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp». I en kronikk i forskning.no i år heter det at «grønt skifte» handler like mye om samfunn som om teknologi. Vi må ha nytenking om samfunnets organisering, en omstilling som både er dypere og bredere og går raskere. Elefanten i rommet er politisk vilje, ifølge denne kronikken.

Grønt skifte betyr samfunn i bærekraftig utvikling

Regjeringen har for sin del en noe mer vidløftig fremstilling av skiftet. I følge denne må det «grønne skiftet» skje innenfor en periode av 30 -50 år. Det er beskrevet som sluttpunktet for en omstilling til et samfunn «hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser». Regjeringen mener dette blir krevende, men at det er fullt mulig. Det grønne skiftet må være globalt, men samtidig må Norge «finne sin egen vei til grønn økonomi». Transportsektoren kan bli fossilfri i 2050. Det «grønne skiftet» er her i prinsippet ikke en omstilling til ny kurs mot et samfunn som over tid tilpasses naturens tålegrense, men selve målet, sluttpunktet, et samfunn i bærekraftig utvikling.

Grønt skifte, grønn forskning og matsikkerhet

Mange snakker om det grønne skifte og mener forskjellig. NMBU har latt 12 forskere beskrive hvordan det grønne skiftet former deres forskerhverdag. Her følger noen utdrag. Vi starter med veterinæren som arbeider med utvikling av bedre metoder for å overvåke dyrs helse, foropptak og velferd. Slik kunnskap er nødvendig. Dyrevelferd og matsikkerhet er koplet sammen. Matsikkerhet vil bli en viktig pådriver for det grønne skiftet dersom vi skal ha nok god mat til alle.

Økonomi og jus: Frivillige valg og manglende langsiktige helhetsvurderinger

Økonomen kalkulerer våre grønne valg slik at velferden skal bli størst mulig over tid. «Målsettingen er «å redusere uønskede miljøeffekter til lavest mulig kostnad». Miljøavgifter og omsettelige utslippskvoter er incentiver for at økonomiske aktører frivillig velger mer miljøvennlige løsninger. Juristen på sin side er opptatt av lovens prioritering av miljøhensyn. Han mener denne for fragmentert, sektorbasert, den åpner for avveininger mellom sektorhensyn og prioritering av kortsiktig økonomiske gevinster fremfor langsiktig mål for å ivareta miljøet. Lovgivningen i dag er dessuten mest orientert mot å løse enkeltsaker og tiltak på bekostning av mer langsiktige helhetsvurderinger.

Energi og vann: Økt fornybar energi-produksjon, byer som tåler flom og ikke ødelegger vannet

Energiforskeren peker på utfordringen som ligger i at fornybarandelen i vår energiproduksjon må økes fra ca. 8% i dag til ca. 80% i verden i 2050. Dette er kanskje den største utfordringen i det grønne skiftet. Vi trenger ny lønnsom industri og nye næringer basert på fornybare ressurser. Vannforskeren søker i sin forskning etter måter vi kan utvikle vårt samfunn på som i minst mulig grad påvirker vannets naturlige veier og kvalitet, samtidig som det dekker behovene våre. Vi må bygge blågrønne byer som ikke ødelegges av flom, og som ikke «ødelegger» vannet.

Fag- og miljøbevegelsene krever 100.000 nye grønne arbeidsplasser

I Oslo går man i år i 1. maitog med krav om 100.000 «klimajobber». Staten må bruke mer penger på investeringer og utvikling av nye jobber slik at vi som samfunn kommer i forkant av utviklingen og kan gjennomføre det grønne skiftet. Kravet om dette har siden 2014 vært reist hvert år av fagbevegelsen og miljøbevegelsen i Norge under konferansen «Broen til fremtiden».

Grønt skifte betyr endring, grønn innovasjon – Hva kan du tilby?

Skal du bidra til det grønne skifte med din ide må den være «grønn». Husk at grønt skifte betyr endring. Ideen din må bidra til omstilling av funksjoner og/eller prosesser i samfunnet som i dag er fossil-drevne eller produserer andre uheldige miljøkonsekvenser som holder oss borte fra veien mot et fremtidig bærekraftig samfunn. Samtidig må du kunne argumentere for ideen din med økonomiske kalkyler som viser at den også er økonomisk bærekraftig, at den lønner seg, og helst at du i tillegg kan leve av den om den blir realisert.

Et sted å starte opp: Inkubatorer, næringshager, katapulter m.m.

Å starte egen virksomhet hjemme er bare unntaksvis en god ide, sier de som har forsøkt. Bra da at verden er full av «gode hjelpere» også i Norge som tilbyr deg et sted å være avhengig av hvor langt du er kommet med forretningsutviklingen din. Det finnes også landsdekkende nettverk av Næringshager, Inkubatorer og Katapulter. Mesh og StratupLab har også tilbud flere steder. De fleste litt større kommuner har et tilbud til innbyggere som har en god ide og vil starte for seg selv i form av kurstilbud og også sted å være. Søk på ditt sted i kombinasjon med ord som «Kunnskapspark», «Innovasjonsselskap», «Innovasjonspark», «Gründerhage», «Forskningsparken» o.l. så vil du raskt ha en oversikt over flere muligheter nær deg.

Finansiering av Startups

Både Innovasjon Norge og altinn har oversikter over finansieringsmuligheter for oppstartsvirksomheter med gode konsepter. Ellers vil søk på ord som «Etablerertilskudd», «Skattefunn», «Pre såkornfond«, «Såkornfond», «Forretningsengler», «EU-finansiering», og «Venturekapital» alle gi deg informasjon om forskjellige muligheter for finansiering. Ikke alle lenkene som er lagt til her vil være stabile over tid.

Grønt skifte, sirkulær økonomi, digitalisering og bærekraftig utvikling

I andre poster på denne bloggen finner korte innføringer i andre relevante begreper når tema er det grønne skifte. Det grønne skiftet er også beskrevet i en post som tar opp offentlig sektor som marked. Sirkulær økonomi er tatt opp egen post. Bærekraftig utvikling er tatt opp i en post som ellers handler om ingeniøretikk. Digitalisering, som på mange måter også er en driver i grønn omstilling, er tatt opp i en post der vi også omtaler «digitaliseringsmedaljens» mindre bærekraftige bakside. Har du innspill til og/eller synspunkter på fremstillingen i denne bloggposten er du velkommen med dine kommentarer i feltet nedenfor.

 

 

 

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer