Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Network cable with high tech technology color background

Tema: Bygg

Krav om reelt energibudsjett

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 17. jan. 2022

Teknisk forskrift krever nå at du beregner energibudsjett med reelle verdier for yrkesbygninger. Da trenger du kunnskap om hvordan en bygning skal brukes

Energireglene setter krav til reelt energibudsjett i § 14-2 punkt 5:

For yrkesbygning skal det beregnes energibudsjett med reelle verdier for den konkrete bygningen. Denne beregningen kommer i tillegg til kontrollberegningen med normerte verdier.

Målet med kravet er å gi byggeier og bruker et godt anslag for forventet energibruk. Det er også nyttig i planprosessen, blant annet for å vurdere lønnsomheten av aktuelle løsninger.

Disse reelle verdiene må du bruke

Ifølge veilederen for teknisk forskrift skal du som minimum bruke reelle verdier for:

  • lokale klimadata
  • skjerming av bygningen, det vil si hvordan den er plassert i forhold til omgivelsene, horisonten, vindforhold
  • innetemperatur
  • driftstider
  • ventilasjonsluftmengder i og utenfor driftstid
  • varmetilskudd fra belysning, utstyr og personer
  • energibehov for varmt tappevann
  • kjøling

Også energibruk utendørs skal tas med

Disse verdiene skal brukes til å beregne energiposter i henhold til NS 3031: 2014 tabell 5: romoppvarming, ventilasjonsvarme, varmtvann, vifter, pumper, belysning, teknisk utstyr, romkjøling og ventilasjonskjøling.

Reelt energibudsjett skal også dekke energibruk som ikke omfattes av kravet til energirammer. Det kan være energibruk i uoppvarmet areal, energibruk utendørs til snøsmelteanlegg og belysning, og energibruk til drift av dataservere.

Du kan gjøre disse energiberegningene ut fra levert (kjøpt) energi. Bruk reelle systemvirkningsgrader for varme- og kjølesystem. Oppdatert energibudsjett skal være klart ved ferdigstillelse, og inngå i dokumentasjon grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold.

Forutsetter tett samarbeid

For å få tak i reelle data for en bygning, trenger du god innsikt i hvordan den skal brukes. Det krever god kommunikasjon med byggherre. Men det er ikke alltid praktisk mulig å skaffe seg god kunnskap om bruken av bygget – dette kan for eksempel være vanskelig i totalentrepriser.

Da kan det være et alternativ å vurdere energibruk med noen aktuelle eksempler, med ulike driftstider, ventilasjonsmengder, innetemperaturer og andre brukeravhengige verdier. På den måten kan du gi et mer realistisk bilde av forventet energibruk for ulike bruksmønstre enn hva du kan med normerte verdier.

Dette forutsetter at du setter opp noen klare forutsetninger og kommuniserer tydelig – både om forutsetningene og om usikkerhetene i anslagene. Du bør forsøke å forankre forutsetningene i byggherreorganisasjonen. Her er det viktig at du som fagperson ordlegger deg slik at det er mulig for kunder og samarbeidspartnere å forstå deg.

Les også