Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Profilbilde av president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg

Aktuelt

Vil nå klimamålene med ny teknologi

Publisert: 15. feb. 2021

Nye løsninger innen teknologi og naturvitenskap og en forsterket satsing på forskning og utvikling, er avgjørende for å nå klimamålene. Dette hevder Tekna i sitt høringsinnspill til ny Klimaplan 2021-2030.

I regjeringens klimaplan for 2021-2030 tegner regjeringen kartet for hvordan Norge skal nå klimamålene og omstille seg til et lavutslippssamfunn. Tekna har i sine innspill om klimaplan til Stortingets energi- og miljøkomite, påpekt behovet for økt forskning og utvikling for å nå de ambisiøse målene som er satt.

- Ytterligere satsing på forskning og utvikling i årene fremover er avgjørende for å nå klimamålene. Vi forventer derfor at regjeringen fortsetter å legge til rette for utvikling av ny teknologi som sikrer lavere klimautslipp, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Hun påpeker at satsing på kunnskap, forskning og ny teknologi vil være helt avgjørende dersom Norge skal kunne nå sine skjerpede mål om reduksjon i utslippene på 55 prosent innen 2030.

CO2-utslipp må prises globalt

 Tekna peker på flere områder der Norge må skjerpe innsatsen.

- Vi støtter en gradvis og forutsigbar opptrapping av CO2-avgiften. Norge bør følge utviklingen av CO2-avgifter i EU, samtidig som vi må arbeide for global prising av CO2. Viktighetene av et felles marked med felles prising må ikke undervurderes. Det er ikke god klimapolitikk å forskyve industriproduksjon ut av Norge og EU og over til andre land uten strenge klima- og miljøkrav, sier Randeberg.

Hun er positiv til konkretiseringen av klimapolitikken som kommer til uttrykk i klimaplanen og de forpliktelsene Norge nå må oppfylle i klimaavtalen med EU.

- Det langsiktige tidsperspektivet gir forutsigbarhet for industrien til å planlegge og investere i nye løsninger, sier Randeberg.

Randeberg er glad for at regjeringen besluttet en verdikjede for fangst- og lagring av CO2 denne høsten.

- Langskip-prosjektet gir forutsigbarhet for norsk og utenlandsk prosessindustri som ønsker å fange utslipp og deponere disse under Nordsjøen. Vi forventer at også avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud får tilstrekkelig finansiering til gå videre med sitt prosjekt.. To karbonfangstanlegg gir nødvendig robusthet i verdikjeden, spesielt i de første, kritiske årene før driften er stabil på de nye anleggene, sier Randeberg.

Hun peker også på bygg og transport som viktige sektorer der klimaomstilling vil kunne bidra sterkt for å nå klimamålene.

- Tekna mener det må satses mer på å få ned utslipp og energibruk knyttet til eksisterende bygg, samtidig som det satses på klima- og miljøvennlige løsninger og materialer i utbygging av nye bygg. Våre medlemmer i bransjen etterlyser klar politikk ogg tiltak for å kunne dra sammen i riktig retning. Vi savner også en satsing for å overføre godstrafikk til bane og sjø som del av klimaplanen. Dette vil gi mindre kø og slitasje på infrastrukturen og et lavere energiforbruk, sier Randeberg.

Bruk kunnskapsmiljøene vi har aktivt

Det er gjennom mange år bygget et solid teknologimiljø rundt olje- og gassnæringen. Kompetansen i disse fagmiljøene vil være essensiell for å lykkes med omstillingen og satsing på nye energibærere. - Det er fortsatt potensiale for å redusere utslippet av klimagasser på norsk sokkel. . Elektrifisering kan være et viktig verktøy i dette arbeidet, sier Randeberg.

Fagmiljøer viktig

Randeberg mener kompetente fagmiljøer er en forutsetning for å ta i bruk eksisterende klimavennlige løsninger og teknologi.

- Sterke fagmiljøer er nødvendige for å utvikle nye løsninger. Klimaplanens tiltak må være kunnskapsbaserte og forankret i fagmiljøer som har tilstrekkelige ressurser og bredde til å bidra med gode beslutningsunderlag for politiske myndigheter, sier hun.

Randeberg mener vi nå trenger modige politiske beslutninger og insentiver som viser vei.

- Noen ganger er det ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt å ta i bruk teknologiske løsninger som er hensiktsmessige i et videre samfunnsperspektiv. Gjennom offentlige investeringer i infrastruktur og offentlige innkjøp er det mulig i større grad å stimulere fram teknologi og markeder som er avgjørende for et framtidig lavutslippssamfunn, avslutter hun.

 

 

 

Les også