Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En gruppe medarbeidere står foran et whiteboard og planlegger sammen
Hvordan skal vi lykkes med fremtidens arbeidsliv?

Politisk

Den norske modellen er avgjørende i fremtidens arbeidsliv

Publisert: 22. juni 2021 Streaming

En ny resolusjon ble vedtatt under representantskapsmøtet. Resolusjonen har tittelen «Den norske modellen er avgjørende i fremtidens arbeidsliv». Den tar for seg de store endringene i norsk arbeidsliv fremover, og ser på hva som skal til for å lykkes og være i front av disse endringsprosessene.

Resolusjonen har samme status som andre R-møtevedtak og skal følges opp av hovedstyret. Resolusjonen inneholder elementer fra flere politikkdokumenter. 

Den norske modellen er avgjørende i fremtidens arbeidsliv

Arbeidslivet står overfor store endringer, blant annet vil teknologiutvikling, automatisering, det grønne skiftet og globalisering påvirke hvordan arbeidsplassene våre vil se ut i fremtiden. Den norske modellen er en suksessfaktor i disse endringsprosessene. Tekna mener at det er avgjørende at tillitsvalgte gjennom samarbeid og medvirkning involveres i strategiske beslutninger. Ivaretakelse og videreutvikling av ansattes kompetanse vil bli enda viktigere i fremtidens arbeidsliv, og kontinuerlig kompetanseheving vil være avgjørende.

Grunnleggende medbestemmelse

Den norske modellen med trepartssamarbeidet mellom politiske myndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiversiden sikrer arbeidstakernes medbestemmelse, og er avgjørende for å få til bærekraftige omstillinger. Tekna mener det er viktig å sikre tillitsvalgte reell medbestemmelse og innflytelse lokalt i virksomheten. Mange opplever at retten til medbestemmelse utfordres. Medbestemmelse er noe mer – og viktigere – enn medvirkning. Tekna mener at den norske samarbeidsmodellen er et grunnleggende premiss for vellykkede omstillingsprosesser både i privat og offentlig sektor. Medbestemmelse og samhandling styrker innovasjon og utvikling i virksomhetene.

Gode velferdsordninger sikrer høy sysselsetting

Gode velferdsordninger har vært avgjørende for at vi i Norge har høy arbeidsdeltakelse og høy produktivitet. Tekna mener at gode velferdsordninger sikrer høy sysselsetting og at det er særlig viktig at sykelønnsordningen bevares. Det skal være gode velferdsordninger for arbeidstakere.

Arbeidstakernes vern utfordres

Tekna frykter et arbeidsliv med færre faste ansettelser og mer bruk av frilansere, oppdragstakere og midlertidige ansettelser. Videre frykter vi at arbeidstakeres vern svekkes, ved at virksomhetene organiseres på nye måter. Vernebestemmelser må gjelde uavhengig av arbeidets organisering. En svakere tilknytning til virksomhetene innebærer både en svekkelse av det kollektive og det individuelle vernet. Videre reduseres insentivene for å ivareta ansattes arbeidsmiljø og vedlikehold av kompetanse. Tekna mener det derfor er viktig å sikre at fast ansettelse i full stilling skal være hovedregelen i arbeidslivet.

Tekna mener at det siste års erfaringer med fjernarbeid må medføre at ansatte får en større grad av fleksibilitet i arbeidslivet med hensyn til arbeidssted. Tillitsvalgte må være involvert i beslutninger om fremtidig bruk av fjernarbeid, og at bruken må ses i et strategisk og langsiktig perspektiv. Arbeidstakeres rett til et forsvarlig fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, herunder livsfasetilpasning og en god balanse mellom arbeid og fritid, må ivaretas. Adgang til fjernarbeid i større omfang må være en frivillig, avtalt løsning.

Målrettede kompetansetiltak

Teknas medlemmer sitter på verdifull kompetanse arbeidslivet etterspør. Behovet er særlig stort for høyere utdanning og ulike typer spisskompetanse innen IKT. For å få til en omstilling av samfunnet i en mer bærekraftig retning, er livslang læring og kontinuerlig kompetanseutvikling for alle utdanningsgrupper avgjørende. Vi trenger flere teknologer og naturvitere som kan bidra til å utvikle ny teknologi og nye løsninger som ivaretar hensynet til vekst og utvikling innenfor naturens tålegrenser.

For Tekna er det særlig viktig å styrke grunnutdanningen og de integrerte studiene. Videre trenger vi flere med doktorgrad og nærings- PhD. Universiteter og høgskoler må også tilby videreutdanning med høy kvalitet, som er relevant for høyt utdannende innenfor teknologi og realfag.

Virksomhetene har ansvar for å tilby sine ansatte kompetanseutvikling. Kontinuerlig kompetanseheving er nødvendig for å holde seg oppdatert i arbeidslivet. Utviklingstiltak for ansatte gjør at virksomhetene blir mer omstillingsdyktige og relevante. Den viktigste utviklingen skjer ved at man får nye utfordringer i hverdagen. Praktisk læring kan ha like stor verdi som formelle kurs. Samtidig må virksomhetene både gi rom for videreutdanning på universiteter og høgskoler, og ulike former for kurs slik man eksempelvis har tilbudt gjennom bransjeprogrammene. En videreutvikling av bransjeprogrammene er særlig viktig for bransjer i omstilling. Her er det avgjørende at partene i arbeidslivet blir involvert i arbeidet.

Tekna mener det er viktig å stille krav til kvaliteten på både innholdet og gjennomføringen av kurs eller bransjeprogram, slik at dokumentasjon på gjennomføring er akkrediterbar og anerkjennes i arbeidslivet. Etter- og videreutdanning er en del av samfunnsoppdraget til universitets- og høgskolesektoren, og gratisprinsippet må ligge til grunn. Kompetanseheving skal ikke være avhengig av egen økonomi eller være prisgitt arbeidsgivers betalingsvillighet.

Kompetanse til å drive egen FOUI-virksomhet

Den raske utviklingen innen teknologi, digitalisering, stordata, kunstig intelligens, krever også at virksomhetene i økende grad driver egen FOUI-virksomhet (forskning, utvikling og innovasjon) Myndighetene legger til rette gjennom norsk deltakelse i EUs rammeprogrammer og norske ordninger rettet mot næringslivet gjennom Innovasjon Norge, Skattefunn og Norges Forskningsråd. Virksomhetene må da sørge for å ha kompetanse til å delta og bidra inn i disse ordningene. Nærings-PhD er en viktig ordning her, men kunne tilpasses bedre, slik at ansatte kunne kombinere PhD- løp med arbeidet for virksomheten gjennom et forlenget studieløp.

Et bærekraftig og anstendig arbeidsliv for alle

Tekna vil være en pådriver for en bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling, og arbeide for å oppnå FNs bærekraftsmål. Tekna mener at vi også må bidra internasjonalt for å sikre et anstendig og bærekraftig arbeidsliv for alle.

Hva er en resolusjon?

  • Resolusjon er et vedtak, en beslutning eller uttalelse truffet av/fra en organisasjon eller forsamling. En resolusjon kan treffes på basis av konsensuseller etter votering.
  • Resolusjoner er gjerne mer gjennomarbeidede dokumenter om et tema enn et konkret vedtaksforslag. En resolusjon kan også være en oppsummering av flere vedtak på et bestemt område.
  • Resolusjonen er et mye mindre omfattende dokument enn politikkdokumentene, og denne resolusjonen har elementer fra flere politikkdokument.

 

Politisk kafé: Hvordan blir fremtidens arbeidsliv?

Arbeidslivet står overfor store endringer. Teknologiutvikling, automatisering, det grønne skiftet og globalisering er alle eksempler på endringsprosesser som kan by på utfordringer og påvirke hvordan arbeidsplassene våre vil se ut i fremtiden.

Se opptaket fra Teknas politiske kafé med temaet fremtidens arbeidsliv i sentrum.

 

Les også