Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En bølge på havet
Vi vet for lite om marin natur og marine økosystemer.

Politisk

Maritimt vern: – Vi må være mer offensive

Publisert: 27. apr. 2021

– Skal vi lykkes som ansvarlige havforvaltere, må vi være mer offensive enn det denne meldingen legger opp til. Et sunt hav med robuste økosystemer er en forutsetning skape et varig grunnlag for konkurransedyktige næringer, sa Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg i dagens stortingshøring om marint vern.

– Havet er sterkt påvirket av våre aktiviteter gjennom høsting, arealendring, forurensning og klimaendringer. Mange marine økosystemer er svekket eller sterkt skadet. Vi vet for lite om marin natur og marine økosystemer og om innvirkningen fra menneskelig aktivitet på havmiljøet fremover, påpekte Randeberg.

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

Reelt vern

Stortingsmeldingen følger opp anbefalingen fra det internasjonale havpanelet og anbefaler et mål om vern av 30 prosent av norske havområder innen 2030. 

– Målet om 30 prosent marint vern i norske havområder må gjennom flere og bedre marine verneområder, og ikke ved hjelp av endrede rapporteringsrutiner. Verneprosesser for de resterende områdene som inngår i verneplanen fra 2004 må startes opp inneværende år med sikte på fullføring innen 2024, og ikke «startes opp innen 2024» som meldingen anbefaler, sa Tekna-presidenten.

Hun viste til at naturmangfoldloven er økosystembasert og sektorovergripende. Siden presset på marin natur kommer fra flere hold samtidig, må sterk sektorovergripende beskyttelse benyttes i tilstrekkelig omfang til å redde gjenværende bestander. Norge er internasjonalt forpliktet til å ha denne type verktøy som grunnlag for etablering av marine verneområder.

Regjeringen lovet allerede i Ot.prp. (Odelstingsproposisjon) nr. 52 (2008-2009) å vurdere anvendelse av Naturmangfoldloven utenfor 12 nautiske mil. Nå må dette arbeidet startes i år og gjennomføres så snart som mulig.

Lise Lyngsnes Randeberg
Lise Lyngsnes Randeberg

Stort press

– Mange kystnære områder og ressurser er under særlig press. Oslofjorden er bare ett aktuelt eksempel på dette. Meldingens offensive holdning til naturbasert restaurering er et godt utgangspunkt for å redde disse områdene, understreket Randeberg.

Hun viste til at signalene om naturbasert restaurering av truede kystnære naturområder må følges av verne- og restaureringstiltak som er omfattende, kraftfulle og helhetlige nok til å snu utviklingen. Skal dette lykkes må det skje i et samarbeid mellom nasjonale og lokale myndigheter. Kommunene har ikke ressurser til å løfte dette alene.

– Vern, beskyttelse og økosystembasert forvaltning av Norges havområder er helt avgjørende for å sikre grunnlaget for fremtidens havbaserte næringer. Det må være et tydelig fokus innenfor næringspolitikk, virkemiddelapparat og i dialog med næringsaktørene på de mulighetene for forretnings- og teknologiutvikling som skapes gjennom styrket marint vern, avsluttet Randeberg.

Les Teknas høringsdokument her

 

Les også