Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Nærbilde av president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg
President i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg

Politisk

– Et viktig budsjett for forskning og utvikling

Publisert: 7. okt. 2020

Tekna er fornøyd med den økte satsingen på forskning og utvikling i budsjettet. – Pandemien vil prege oss gjennom hele neste år. Det er viktigere enn noen gang å sikre at vi holder aktivitets- og omstillingstrykket oppe, samtidig som vi sikrer arbeidsplasser, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. 

I dagens budsjettforslag forslår regjeringen å bruke 40,9 milliarder kroner på forskning og utvikling (FoU). Dette er en økning på fem prosent fra 2020.

– Det er positivt at regjeringen følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Denne satsingen er spesielt viktig midt i en krise, og avgjørende for å skape forutsigbare rammevilkår for forskningen, mener Tekna-presidenten.

Hun er glad for at regjeringen har signalisert at den ønsker å forlenge ordningen som gjør det mulig for arbeidsledige å studere, samtidig som man mottar dagpenger. Nå ser Randeberg frem til å få på plass en permanent løsning. 

– Vi står midt i en alvorlig pandemi, og svært mange er i dag permittert eller nedbemannet. Det er viktig at alle arbeidstakere kan fylle på kompetanse, også som arbeidssøkende. Kompetanse er den viktigste kapitalen arbeidstakere har, sier Randeberg.  

Bransjeprogrammene videreføres

Tekna er fornøyd med at bransjeprogrammene for kompetanseutvikling videreføres gjennom 2021. Programmene, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider, har til hensikt å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Det gjelder innen olje og gass, og innen elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen.   

– Dette er noe vi har kjempet for lenge. Programmene er avgjørende for omstilling og videreutvikling av våre fremste kompetansemiljøer. Dette bidrar til å sikre fremtidens konkurransekraft. Det er også positivt at regjeringen ønsker å utvide ordningen til også å omfatte maritim sektor og industriklynger. Dessverre er dagens budsjettforslag for lavt til å opprettholde et tilstrekkelig nivå neste år, sier Randeberg.  

 – For svak satsning på CCS

Tekna er skuffet over at regjeringen ikke har gått inn for fullfinansiering av to anlegg for fangst og lagring av karbon (CCS).

– Det er positivt at regjeringen ønsker å finansiere karbonfangst ved Norcem i Brevik og lagring av CO2 i Nordsjøen. Dette er en viktig beslutning for industrimiljøene som har jobbet med dette i lang tid. Dette må likevel ikke redusere ambisjonene om et anlegg nummer to, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.   

Hun mener det er avgjørende å få på plass en fullskala verdikjede for CCS, for å nå klimamålene, samt å sikre omstilling og arbeidsplasser for fremtiden. 

– Vil ha slutt på flate kutt

Tekna er overrasket over at regjeringen viderefører den omstridte avbyråkratiserings –og effektiviseringsreformen (ABE-reformen).  

 – Vi har sett hvor viktig det er at offentlig etater som for eksempel NAV fungerer i krisetider. Dette er ikke året for å videreføre flate ABE-kutt, sier Randeberg.

Hun peker på at ostehøvelkuttene har vist seg å være feilslått og gi uheldige utslag, blant annet i universitets- og høgskolesektoren.

– Kutt i teknisk- og administrativt personell betyr økt belastning på vitenskapelig ansatte, og går på bekostning av undervisning og forskning. Vi har nok eksempler som viser at det ikke lenger er tilstrekkelig med kun en evaluering av reformen, men at den må stoppes, sier Randeberg. 

Må holde hjulene i gang

Tekna understreker at satsing på samferdsel er viktig for klima, trafikksikkerhet og produktivitet i næringslivet og offentlig sektor.

– Det er viktig å holde hjulene i gang og opprettholde norske kompetansemiljøer. Satsing på infrastruktur og maritim næring sikrer dette, sier Randeberg.

Tekna er fornøyd med en historisk satsning på jernbane, og at vedlikeholdsetterslepet på riksvei reduseres.

– Jernbanesatsing er viktig, men må ikke gå på bekostning av veiutbygging i en tid der det er nødvendig med å holde aktivitetsnivået oppe. Store nasjonale veiprosjekter bidrar til høy sysselsetting, som er spesielt avgjørende i krisetider, sier Randeberg.

Budsjetthøringer på Stortinget

Tekna har deltatt på en rekke høringer i Stortingets komiteer. Grunnet Covid-19 så har alt gått digitalt og noen komiteer har kun tatt i mot notater. Se videoer fra høringene og notatene her. 

Budsjettnotater

Les også