Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Solveig Kristina Hammonds

Politisk

- Det moderne helsevesenet er høyteknologisk og tverrfaglig

Publisert: 17. feb. 2022

Teknologikompetanse og digitalisering blir avgjørende i fremtidens helsetjeneste, mener Tekna i sitt innspill til Helsepersonellkommisjonen. – Fremtidens helsevesen er tverrfaglig, sier medisinsk fysiker og styreleder i Tekna Privat Solveig Hammonds.

Helsepersonellkommisjonen ble satt ned av regjeringen i desember i fjor, og har i oppgave å etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå tiltak fremover, for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten for å møte fremtidens utfordringer.

I innspillet mener Tekna at Helsepersonellkommisjonen må ha et bredt blikk på hvilke yrkesgrupper som trengs for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenesten på kort og lang sikt, og ikke kun se på de tradisjonelle yrkesgruppene som defineres inn under helsepersonellovgivningen.

- Ny teknologi og riktig bruk av data kan gjøre fremtidens helse- og omsorgstjenester mer effektive og bærekraftige uten at det fortrenger behovet for personell som har ansvaret for den primære pasientbehandlingen. I dag er det mange oppgaver som løses av teknologer, men i fremtiden vil enda flere oppgaver i stadig større grad bli løst av medarbeidere med tyngre teknologisk og realfaglig kompetanse, sier Hammonds.

I sitt innspill viser Tekna blant annet til den økende bruk av velferdsteknologi for å møte eldrebølgen i kommune-Norge. - Høy kvalitet og god sikkerhet på disse tjenestene er avgjørende for å lykkes, sier Hammonds.

Tverrfaglighet viktig

Hammonds mener behovet for tverrfaglighet i helsesektoren er stort, og at det vil bli stadig viktigere.

- Våre medlemmers høye kompetanse innen teknologi, digitalisering og naturvitenskap, representerer sammensatt kompetanse som er nødvendig for å forbedre og effektivisere diagnostikk, analyse og metodeutvikling, for drift og ikke minst for forskning, sier Hammonds.

Som eksempel viser hun til at utfordringer knyttet til antibiotikaresistens og nye pandemier krever tverrfaglige forebyggingstiltak.

- Flere faggrupper med høy teknisk-naturvitenskapelig utdanning har relevant kompetanse som må nyttiggjøres i dette arbeidet. Riktig bruk av teknologer og realister kan frigjøre menneskelige ressurser som vil være nødvendig for å møte det økte behovet for helsepersonell i fremtiden, sier hun.

Kunstig intelligens og ny teknologi

I det siste tiåret har kunstig intelligens og ny teknologi blitt stadig viktigere i diagnostisering og behandling. Dette har gjort teknologer enda mer sentrale i det moderne helsevesenet.

- Fageksperter innenfor teknologi og digitalisering er viktige fordi de kan gi god beslutningsstøtte og avlaste annet helsepersonell, sier Hammonds.

I mandatet til kommisjonen pekes det på at kunstig intelligens og ny teknologi skal løse deler av arbeidskraftsbehovet.

- Det er viktig for kvaliteten på behandlingen, fordi det kan gi bedre diagnostikk, bedre behandling og dermed bedre tjenester, men det er ikke sikkert det reduserer samlet behov for antall hoder og hender i sektoren, sier Hammonds.

Etterspør kompetansekartlegging

Tekna mener i sitt innspill til kommisjonen at det er avgjørende at det kartlegges hvilken kompetanse helse- og omsorgstjenestene trenger i tiden fremover – og at det utdannes personell med riktig kompetanse og at disse ansettes i riktige stillinger.

- Det er i dag ikke høy nok bevissthet om ulike realfaglige og teknologiske utdanninger som er relevante for oppgavene som skal løses. Etablerte stillingskategorier og kompetansekrav må gjennomgås for å se om det er rett kompetanse man søker etter for de oppgavene som skal løses. Det er viktig at man gjør en grundig gjennomgang for å se om det er spesielle profesjonshensyn som har bidratt til at man ikke rekrutterer bredere til en del stillinger, sier Hammonds.

Hun er også bekymret for rekrutteringssituasjonen i helsesektoren, og evnen den har til å beholde den gode kompetansen.

- Den fremtidige helse- og omsorgstjenesten må være i stand til å beholde kvalifisert kompetanse som er rekruttert inn. Flere av realistene og teknologene i offentlig sektor har et konkurrerende arbeidsmarked i privat næringsliv, og for å klare å bevare den kritiske kompetansen i det offentlige må man ha konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, sier hun

 

Les også