Meninger

Tekna arbeider aktivt gjennom media og direkte overfor Regjeringen, Stortinget og andre organisasjoner for å fremme våre politiske synspunkter. Meningene våre er nedfelt i foreningens politikkdokumenter.

Lønns- og interessepolitikk

Lønn skal være et aktivt personalpolitisk virkemiddel. Utdanning, kompetanse, ansvar og innsats skal belønnes.

Tekna tar ansvar for sine medlemmer, virksomheten og samfunnet gjennom sin lønns- og interessepolitikk. Samarbeid og lokale kollektive forhandlinger i den enkelte virksomhet ivaretar fleksibilitet i forhold til sentraliserte lønnsdannelsessystemer. Lønns- og interessepolitikken er en del av Teknas samfunnspolitiske engasjement.

Last ned politikkdokument om lønns- og interessepolitikk

Høyere utdanning og forskning

Realfagsundervisning skal ha høy kvalitet på alle undervisningsnivåer. Det skal satses på rekrutteringen til teknisk og naturvitenskapelig utdanning, med god studiefinansiering og attraktive studievilkår. Forskningspolitikken skal sikre at den norske forskningsinnsatsen ligger på et høyt internasjonalt nivå, med gode rammevilkår og tilstrekkelige bevilgninger til grunnforskning og anvendt forskning innen teknisk-naturvitenskapelige fagområder.

Last ned politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Skole

Tekna mener at en solid offentlig fellesskole legger grunnlaget for en likeverdig utdanning av høy kvalitet. Kunnskap som krever tid og modning må starte så tidlig som mulig. Opplæringen i algebra må starte tidligere på barnetrinnet. Faglig sterke og engasjerte lærere med høye, men realistiske forventninger til elevene er viktig for deres motivasjon, læring og mestring. Tekna mener det må bli flere farbare veier inn i læreryrket. Tett oppfølging og tidlig innsats er viktig for å forhindre frafall.

Last ned politikkdokument om skole

Klima, miljø og energi

Klima- og miljøpolitikken må ha et tverrsektorielt perspektiv, og være basert på oppdatert kunnskap og føre var-prinsippet. På veien mot lavutslippssamfunnet trenger vi økt forskning, teknologiutvikling og fullskala demonstrasjonsanlegg på en rekke områder innen fornybare og ikke-fossile energikilder. Klimatilpasning må bli et viktig kriterium i samfunnsutviklingen. Tekna vil styrke ordninger som stimulerer til flere ENØK-investeringer i næringsliv og private hjem. Et jevnere og lavere strømforbruk enn i dag vil legge til rette for et mer rasjonelt kraftnett i framtiden.

Last ned politikkdokument om klima, miljø og energi

Arbeidsliv

Tekna ønsker et godt samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver i virksomheten. Det skal være et nært samarbeid om bedriftsinterne forhold, situasjonen for medlemmer av Tekna og deres medvirkning til virksomhetens videre utvikling. Tekna vil ha et arbeidsliv som er inkluderende og som sikrer høy yrkesdeltakelse. 

Last ned politikkdokument om arbeidsliv

Næringspolitikk

Tekna jobber for en teknologi- og næringspolitikk som forener bærekraft og konkurranseevne. Norge bør satse på forskning, teknologi og innovasjon, som skaper flere kompetansearbeidsplasser i lønnsomme bedrifter. Miljøteknologi og ny energi er i sterk vekst, og Norge bør ha som ambisjon å bli en ledende aktør i dette markedet.

Last ned politikkdokumentet om næringspolitikk

Offentlig sektor

Tekna mener verdiskapingen i samfunnet er avhengig av et godt samvirke mellom offentlig og privat sektor og enighet om noen felles mål. Offentlig sektor må aktivt legge til rette og skape stabile rammevilkår for næringslivet. Samtidig må offentlig tjenesteproduksjon og -distribusjon være kostnadseffektiv, for å sikre en best mulig utnyttelse av samfunnets ressurser.

Last ned politikkdokument om offentlig sektor

Helse

Tekna mener at Norge skal ha en offentlig finansiert helsetjeneste, som sikrer befolkningen forsvarlige, effektive og likeverdige tjenester. Nye IT-løsninger må baseres på behov og treffsikre problembeskrivelser som understøtter og utvikler arbeidsprosesser i sektoren. Innbyggerne bør ha enkel og sikker tilgang til de digitale helse- og omsorgstjenestene, og det må legges til rette for økt selvbetjening og automatisering. Tverrfaglig kompetanse må utnyttes og bli en naturlig del av det nasjonale forebyggende arbeidet mot antibiotikaresistens.

Last ned politikkdokument om helse

Sist oppdatert: 10. november 2017