Meninger

Tekna arbeider aktivt gjennom media og direkte overfor Regjeringen, Stortinget og andre organisasjoner for å fremme våre politiske synspunkter. Meningene våre er nedfelt i foreningens politikkdokumenter. Tekna er en partipolitisk uavhengig fagforening.

Lønns- og interessepolitikk

Lønn skal være et aktivt personalpolitisk virkemiddel. Utdanning, kompetanse, ansvar og innsats skal belønnes.

Tekna tar ansvar for sine medlemmer, virksomheten og samfunnet gjennom sin lønns- og interessepolitikk. Samarbeid og lokale kollektive forhandlinger i den enkelte virksomhet ivaretar fleksibilitet i forhold til sentraliserte lønnsdannelsessystemer. Lønns- og interessepolitikken er en del av Teknas samfunnspolitiske engasjement.

Last ned politikkdokument om lønns- og interessepolitikk

Høyere utdanning og forskning

Tekna har som foreningspolitisk mål å sikre god rekruttering til utdanning og forskning i teknisk-naturvitenskapelige fag, og at disse fagene skal holde et høyt internasjonalt nivå.
Høy nasjonal forskningsaktivitet, sammen med utstrakt internasjonalt samarbeid, er viktig for kvalitet og kapasitet i våre utdanningsinstitusjoner. Tekna vil jobbe for at flere tar doktorgrader og at deres kompetanse blir verdsatt i arbeidslivet.
Utdanningssektoren må dreies over til også å kunne tilby livslang læring i tett samarbeid med arbeidslivet.

Last ned politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Skole

Tekna skal jobbe for at flere unge velger tekniske og naturvitenskaplige utdannelser. Vi kjemper
også for forskning og utvikling innen teknisk-naturvitenskapelige fag, og at det legges til rette for
å skape verdier for samfunnet gjennom teknisk-naturvitenskapelig innsats.

Last ned politikkdokument om skole

Klima, miljø og energi

Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor. Utslippsreduksjoner er
nødvendig for å oppå et lavutslippssamfunn i 2050.
Tekna støtter Norges tilslutning til Parisavtalen, hvor Norge sammen med EU har forpliktet seg til å
redusere utslippene av klimagasser med 40 prosent innen 2030. Tekna mener at det må innføres
effektive tiltak for å redusere menneskeskapte klimapåvirkninger. Tekna anerkjenner at slike klima-,
miljø- og energitiltakene må vurderes i forhold til hverandre. I mange tilfeller vil tiltak på de ulike
områdene ha synergieffekter, men det trekker ikke alltid i samme retning. Det vil likevel være
nødvendig med utslippskutt for å nå etablerte klima- og miljømål.

Last ned politikkdokument om klima, miljø og energi

Arbeidsliv

Tekna vil ha et organisert arbeidsliv som bygger på kollektive rettigheter, sikrer medbestemmelse og samarbeid på arbeidsplassen. Tariffavtaler og andre avtaler skal sikre anstendige arbeidsvilkår og trygge arbeidsforhold. Forutsigbarhet, tillit og sikkerhet rundt arbeidsforholdet bidrar til innovasjon og utvikling av norsk næringsliv og velferdssamfunnet. Tekna vil ha et inkluderende og ikke-diskriminerende arbeidsliv som sikrer fortsatt høy sysselsetting og høy produktivitet.

Last ned politikkdokument om arbeidsliv

Næringspolitikk

Tekna jobber for en teknologi- og næringspolitikk som forener bærekraft og konkurranseevne. Norge bør satse på forskning, teknologi og innovasjon, som skaper flere kompetansearbeidsplasser i lønnsomme bedrifter. Miljøteknologi og ny energi er i sterk vekst, og Norge bør ha som ambisjon å bli en ledende aktør i dette markedet.

Last ned politikkdokumentet om næringspolitikk

Offentlig sektor

Tekna mener verdiskapingen i samfunnet er avhengig av et godt samvirke mellom offentlig og privat sektor og enighet om noen felles mål. Offentlig sektor må aktivt legge til rette og skape stabile rammevilkår for næringslivet. Samtidig må offentlig tjenesteproduksjon og -distribusjon være kostnadseffektiv, for å sikre en best mulig utnyttelse av samfunnets ressurser.

Last ned politikkdokument om offentlig sektor

Helse

Tekna mener at Norge skal ha en offentlig finansiert helsetjeneste, som sikrer befolkningen forsvarlige, effektive og likeverdige tjenester. Nye IT-løsninger må baseres på behov og treffsikre problembeskrivelser som understøtter og utvikler arbeidsprosesser i sektoren. Innbyggerne bør ha enkel og sikker tilgang til de digitale helse- og omsorgstjenestene, og det må legges til rette for økt selvbetjening og automatisering. Tverrfaglig kompetanse må utnyttes og bli en naturlig del av det nasjonale forebyggende arbeidet mot antibiotikaresistens.

Last ned politikkdokument om helse

Sist oppdatert: 18. desember 2019