Vegteknologi omfatter metoder for å vurdere det store spekter av påkjenninger som en veg blir utsatt for i løpet av dens levetid, samt strukturell dimensjonering, valg av materialer og krav, metoder og utførelse under gitte klimaforhold.

Meld meg på

Mange av problemstillingene innen vegteknologi gjelder også ved bygging og vedlikehold av flyplasser og infrastruktur for skinnegående trafikk.

Sikre kvalitet og lær om grunnundersøkelser, strukturell dimensjonering, materialvalg, drenering og tilstandsstyrt vedlikehold.

Få innsikt i:

 • Vegnormaler – krav, planlegging og utførelse
 • Stein- og andre vegbyggingsmaterialer – kvalitet og ansvar
 • Klimaforhold – drenering, frost og tele og grunnforhold
 • Forvaltning og vedlikehold

Seminaret henvender seg til prosjekterende, entreprenører og byggherrer som har behov for bedre kunnskap om dette fagområdet.

Programkomite:

 • Inge Hoff, professor, NTNU Inst. for bygg, anlegg og transport
 • Bjørn Ove Lerfald, leder kompetansesenteret, Veidekke Industri AS
 • Rune Kilen, avdelingsleder, Lindås kommune
 • Lene Nordrum, prosjektleder, Tekna

Velkommen!

Skriv ut

09:15

Registering og lett frokost

09:50

Velkommen og praktiske opplysninger

10:00

1) Det norske vegnettet - noen utviklingstrekk

 • Vegnettet, utviklingen de siste 50 år
 • Tungtrafikkens sammensetning, tillatt dekktyper, vegens bæreevne
 • Utviklingen fremover - hva ser bransjen for seg?
 • Autonome kjøretøy - fordeler og utfordringer
 • Belastninger for klima

Inge Hoff, professor, NTNU, Inst. for bygg, anlegg og transport

10:30

2) Grunnundersøkelser

 • Grunnlag for dimensjonering og frostsikring
 • Hvordan håndtere variasjoner?
 • Hvordan oppnå et homogent fundament?

Per Otto Aursand, senioringeniør, Statens Vegvesen Nord

11:00

3) Dimensjonering av veger

 • Grunnlaget for dimensjonering, dimensjoneringssystemer
 • Indeksmetoden (Norge) de mange fotnoter
 • Tverrprofilutforming (innspenning, skulder m.m.)
 • Eksempler fra konkrete vegprosjekter

Helge Mork, NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport

11:30

Lunsj

12:30

4) Forsterkningsmetoder for eksisterende veg

 • Tilstandskartlegging
 • Forsterkningsmetoder

Per Otto Aursand, senioringeniør, Statens Vegvesen Nord

13:15

5) Pukk og grus i oppbyggingen av en veg

 • Materialer til bærelag og forsterkningslag
 • Karakterisering og laboratorieundersøkelser
 • Overgangen til undergrunnen (fiberduk m.v.)
 • Kvalitetskrav

Inge Hoff, professor, NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport

14:00

Pause

14:30

6) Vedlikehold av grusveger

 • Vedlkeholdstiltak
 • Oppgrusing/valg av materialer/høvling
 • Metoder for støvbinding
 • Klimaet betydning for vedlikeholdsbehovet

Inge Hoff, professor, NTNU, Institutt for bygg, anlegg og transport

15:15

7) Asfalt

 • Grunnleggende asfaltteori (bindemidler m.v.)
 • Valg av bindemidler mht. klima
 • Valg av dekke ved nybygging og ved dekkefornyelse
 • Miljøfokus i asfaltbransjen

Bjørn Ove Lerfald, leder kompetansesenteret, Veidekke Industri AS

16:00

Slutt for dagen

19:30

Felles middag i restauranten på hotellet, krever egen påmelding

08:30

8) Drenering

 • Vannets betydning for bæreevnen
 • Grøfter og grøfteutformng
 • Overvannsutforming

09:15

9) Bærekraftig vegforvaltning ved bruk digitale systemer

 • Tilstandskartlegging og planlegging av vedlikeholdstiltak i kommuner, bruk av GIS
 • Presentasjon av målemetoder og utstyr, både på vegoverføata og i dybden
 • Bruk av skademeldinger og egne tilstandsdata
 • Dekkeplanlegging/PMS/forsterkningsplanlegging

Rune Kilen, avdelingsleder, Lindås kommune

10:00

Kaffepaue og utsjekk fra rommene

10:45

10) Frost og tele i veg

 • Mekanismer ved frysing og tining
 • Når er frostsikring aktuelt+
 • Frostsikring - materialer og dimensjonering
 • Bæreevnemessig dimensjonering

Inge Hoff, prof. NTNU, Inst. for bygg, anlegg og transport

11:30

Lunsj

12:30

11) Eksempler på forsterkning

 • Stabilisering med Lignin
 • Eksempel og erfaring fra Lindås kommune

Rune Kilen, avdelingsleder, Lindås kommune

13:00

12) Kvalitetsikring av utførte arbeider

 • Byggevareforordringen og NS-EN 13108-21
 • Produsert kvalitet - kvalitet på veg
 • Entreprenørens dokumentasjon
 • Byggherres oppfølgning

Lillian Uthus Mathisen, teknisk leder, Veidekke

13:30

13) Innovative Stabiliseringsmetoder for Svak Pukk

 • Bruk av steinmasser lokalt: økonomiske og miljømessige fordeler
 • Bergarter langs motorveitraseen E39: noen («sterke») tilfredsstiller krav, noen («svake») gjør ikke det
 • Forbedre de mekaniske egenskapene til «svak» pukk: bruk av tilsetningsstoffer er effektive løsninger

Diego M. Bariberi, PhD, NTNU, Inst. for bygg, anlegg og transport

14:00

Lavtemperaturasfalt

 • Forlengelse av levetid på vegen
 • Trondheim kommune med eksempler om støv/støy

Lillian Uthus Mathisen, teknisk leder, Veidekke AS

14:30

Slutt for dagen

Reise og overnatting dekkes ikke av konferanseavgiften. Konferanseavgiften dekker lunsj og pausemat begge dager, samt tilgang til alle innleggene digitalt via evaluering.

Tekna har fremforhandlet en god pris for overnatting, bestilling av rom gjøres på nettsiden www.scandichotels.com. Rabattkode: BTEK190319

Deltakelse på konferansemiddag er eget valg i påmeldingsskjemaet og du kan få egen faktura på middagen, gi beskjed om dette i notatfeltet. Konferanseavgift og middag faktureres fra Tekna.

Avbestillingsregler:
Påmeldingen er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Avmelding må sendes skriftlig til kurs@tekna.no. Dersom du er forhindret fra å delta kan du gjerne la en stedfortreder møte på seminaret. Avbestilling etter påmelding belastes med et gebyr på kr 500,-. Avbestilling senere enn 4 uker før avholdelse belastes med 50 % av kursavgiften. Avmelding mindre enn fem virkedager før kursstart gir ingen refusjon av deltakeravgiften.

Bedrifter som ønsker å profilere sine produkter og tjenester har mulighet til å leie plass i området utenfor konferanselokalene.

Utstillerne er selv ansvarlige for å ta med eventuelle vegger, roll-ups. Arrangør/hotell stiller med bord/duker/stoler/elektrisitet.

Pris: Kr 15 000 + 25 % mva
Prisen inkluderer deltakeravgift for én deltaker.

Påmelding til utstilling gjør du i påmeldingsskjemaet til konferansen – kryss av for utstilling.

 • Per Otto Aursand

  Senioringeniør

  Statens vegvesen Region nord

  Per Otto Aursand er utdannet ved NTNU og UNIS inne Bygg og miljøteknikk, han arbeider innenfor fagfeltene vegteknologi, dimensjonering og forsterkning av veg, materialteknologi, geoteknikk, drenering av veg og dimensjonering av stikkrenner, teknisk kvalitetskontroll, kontrollplaner og prøvetaking

  Regionkontakt for Kvalink og Roadex Network

 • Diego Barbieri

  PhD

  NTNU, avdeling for bygg, anlegg og transport

  Diego Maria Barbieri got his Ph.D. degree in January 2019 at Norwegian University of Science and Technology, Norway. The title of the Ph.D. thesis is “Use of Local Materials for Road Construction, Innovative Stabilization Techniques for Crushed Rocks”. Before joining the Ph.D. program, he obtained the 2nd level postgraduate master and specialization diploma in railway engineering at La Sapienza University, Italy. He obtained his bachelor and master degree in Civil Engineering at University of Modena and Reggio Emilia, Italy; during this period, he had the opportunity to deepen his studies at Fuzhou University, PRC, as a visiting scholar. His research areas mainly comprise pavement engineering; he is particularly interested in investigating sustainable solutions for infrastructure construction.

 • Inge Hoff

  Professor

  NTNU Inst for bygg anlegg og transport

 • Rune Kilen

  Lindås kommune

 • Bjørn Ove Lerfald

  Leder av Kompetansesenter

  Veidekke Industri AS ASF Trondheim

 • Lillian Uthus Mathisen

  teknisk rådgiver

  Veidekke Industri AS ASF Trondheim

 • Helge Mork

  Førsteamanuensis

  NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Trafikk og reisevaner

11. mars
kl. 17:00–19:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

ITS Konferansen 2019

14. mars
kl. 09:00–16:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

Årsmøte Tekna Jernbane