15. sep.
kl. 09:00–16:00

Krav og utfordringer i avløpssektoren gir nye muligheter, men milliardene ruller.

Meld meg på

Seminaret arrangeres i regi av Norsk vannforening

Årets vannpris tildeles Simon Haraldsen. Vannprisseminaret tar opp temaer som Simon har jobbet med gjennom sin yrkeskarriere. Seminaret er delt opp i seks bolker:

 • Vannforskriften
 • Forurensningsmyndighetenes krav og forventninger
 • Hovedplaner for avløp
 • Fornyelse av ledningsnett
 • Oppfølging av sandfang i byer og tettsteder
 • Avløp i spredt bebyggelse

Årets vannprisseminar vil diskutere viktigheten av å ha gode hovedplaner som forankres politisk, god samordning mot øvrig plansystem og god samordning mot annen infrastruktur. Bruk av ny teknologi og bedre utnyttelse av eksisterende metoder kan gi reduksjoner i kostnader og utslipp. «Grønn separering» ved bruk av LOD, samt bedre utnyttelse av sandfang som miljøtiltak er eksempler som vil bli belyst på seminaret.

Seminaret vil også vise eksempler på gode, helhetlige avløpsløsninger i spredt bebygde områder for å beskytte sårbare resipienter, og vil ta opp nødvendigheten av innstramminger på krav til enkeltanlegg for å sikre renseevnen. Nye utslippstillatelser gir skjerpede krav for å oppfylle forurensningsforskriften og for å nå vedtatte miljømål. Behovet for investeringer i kommunale vann- og avløpsanlegg de kommende årene er enorme. Ledningsnett og avløpsrenseanlegg må fornyes, og alvoret i situasjonen er økende. Økte krav og utfordringer medfører kostnader til investering, men kan også gi nye muligheter.

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg på her Norsk vannforening

Skriv ut

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:05

Velkommen

09:05 - 10:00

Utdeling av vannprisen 2021 v/ Norsk vannforening og Rådgivende Ingeniørers Forening

Innledning v/ prisvinner Simon Haraldsen

10:00 - 10:40

Vannforskriften

 • Gir dagens norske klassifiseringssystem for vannmiljø en god nok beskyttelse av viktige brukerinteresser? v/ Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

 • Hva må VAV legge til rette for ved anleggelse av nye badeplasser i fjorden? v/ Frode Hult, Vann- og avløpsetaten Oslo kommune

10:40 - 10:55

Pause

10:55 - 11:20

Forurensningsmyndighetenes krav og forventninger

Hvilke rammebetingelser bør de nye kommunale utslippstillatelsene ha? Og påvirker endringene i EUs avløpsdirektiv norske krav?

v/ Rita Vigdis Hansen, Miljødirektoratet

11:20 - 11:40

Hovedplaner for avløp

Nye grep og mål i vår nye hovedplan for avløp.

v/ Kristin Jenssen Sola, Asker kommune

11:40 - 12:00

Ledningsnettfornyelse

Bruk av trykkavløpssystem i byer og tettsteder. Potensiale ved ledningsnettfornyelse.

v/ Tom A. Karlsen, Cowi AS

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:20

Lettseparering av fellesavløp ved bruk av LOD

v/ Julia KvItsjøen, Vann- og avløpsetaten Oslo kommune

13:20 - 14:00

Oppfølging av sandfang i byer og tettsteder

 • Innovative løsninger- sensorering mm. av sandfang for bedre oppfølging v/ Kurt Bøystad, Bærum kommune

 • Innovative løsninger – utviklingsprosjekter for å forbedre sandfangenes funksjon. Eksempler. v/ Geir Sogge Johnsen, BASAL

14:00 - 14:15

Pause

14:15 - 15:15

Avløp i spredt bebyggelse

 • Utslipp til små og sårbare resipienter-vidtgående rensing nødvendig v/ Knut Robert Robertsen, Asplan Viak AS

 • Hva bør myndighetene gjøre for å bidra til bedre oppfølging og drift av små avløpsanlegg? v/ Kristian Moseby, Vannområde Øyeren

 • Styrket fokus på drift m.m. Endringer av teknisk godkjenning for minirenseanlegg fra 2021 v/ Willy Thelin, Sintef Bygg

15:15 - 15:30

Avslutning

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

 

 

 

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Torske-oppdrett

13. sep.
kl. 11:00–13:00
Streaming, Nettbasert