Vi ønsker nye og gamle deltakere velkommen til to nyttige fagdager for VA-bransjen.

Meld meg på

Årets bransjetreff for alle som jobber med vann- og avløp.

Foreløpig program finner du under fanen program. Det kan komme endringer.

Tirsdag:

 • Overvann og ledningsnett
 • Ledningsanlegg (sesjon A)
 • Overvann (sesjon B)

Onsdag:

 • Hovedplaner og behandling av vann og avløpsvann
 • Vannbehandling (sesjon A)
 • Avløpsrensing (sesjon B)

Følg de sesjonene som passer for deg enten du er driftsoperatør, er i lederposisjon eller planlegger

OBS. Leverandørmessen er fulltegnet.

Skriv ut

08:30

Registrering og morgenbuffet

Tirsdag 9. november

09:00

Velkommen til VA-dagene 2021

Arne Edgar Rosenberg

09:10

Erfaringer etter kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune

Toril Hofshagen, NVE

10:00

Helhetlig planlegging av overvannshåndtering og konsekvensene av mer ekstreme nedbørshendelser

Steinar Myrabø, Norconsult

10:50

Presentasjon av utstillere og messebesøk/speed-dating

12:10

Lunsj

Parallelle sesjoner

Sesjon A, tirsdag Ledningsanlegg

Møteleder: Sverre Øystein Nysæther

13:10

Hvordan få nytte med sanntidsdata i Gemini?

13:40

Hva gjør vi med våre gamle asbestledninger

14:30

Kummer- klassifisering og tilstandsvurdering

15:00

Nye muligheter med ny måleteknologi

Sesjon B, tirsdag, Overvann

Møteleder: Terje Skramstad

13:10

Lokal overvannsdisponering

13:40

Erfaringer med bruk av grønne tak

14:30

Flomveger og ekstremnedbør

15:00

Privat fordrøyningsanlegg for overvann

14:10

Ettermiddagskaffe

15:40

Messevandring og pausemat

16:45

Årsmøte i DiH

DiH

19:00

Konferansemiddag med underholdning

Samling i baren fra kl 19:00

Onsdag 4. november

08:29

Tema dag 2: Hovedplaner og behandling av vann og avløpsvann

Elisabeth Harrang

08:30

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging

Monica Lunde, Statsforvalteren i Innlandet

09:00

Hovedplaner

Asbjørn Tufto, Gjøvik kommune

09:30

Krav til byggherreforskrift, HMS for driftspersonell

10:00

Kaffepause og utsjekk

10:45

Messebesøk - speed-dating

11:45

Lunsj

Parallelle sesjoner

Sesjon A, onsdag, Vannbehandling

Møteleder: Bjørn Eivind Løfsgaard

12:30

Reservevannforsyning

13:00

Konsesjonsbehandling etter vannressursloven for uttak av grunnvann og overflatevann

13:30

Pause

13:40

Godkjenningsordning av UV- anlegg

14:10

Risikobasert prøvetaking og farekartlegging

Sesjon B, onsdag, Avløpsrensing

Møteleder: Magnhild Føllesdal

12:30

Orientering om prosessfasen for oppgradering av Gardermoen renseanlegg

13:00

Renseteknologier for å tilfredsstille sekundærrensekravet

13:30

Pause

13:40

Nye trender innen avløpsrensing med fokus på miljømessig bærekraft

14:10

Nytt biologisk rensetrinn ved Jevnaker RA

14:40

Oppsummering og spørsmål

15:00

Hjemreise

 • Ancistrus AS
 • Anderssson Water
 • Aqua&Care
 • BIOVAC
 • Brødrene Dahl
 • Froster AS/ Radonett
 • Kemira OYJ
 • Kruger Kaldnes
 • KZ Handels
 • Loe Rørprodukter AS
 • Malmberg AS
 • Malthe Winje Automasjon AS
 • MFT Miljø- og Fluidteknikk
 • Nessco AS
 • Norgeodesi AS
 • Powel
 • Scanwater
 • Uponor Infra AS
 • VWR International AS (Avantor)
 • Øwre-Johnsen
 • Stein Egil Granli

  Statsforvalteren i Innlandet

  Jobber hos Statsforvalteren med forurensnings- og avfallssaker.

 • Arve Grinden

  Seniorrådgiver VA-teknikk

  Norconsult AS Hovedkontor

  Sivilingeniør i Norconsult med bakgrunn fra NTNU, med spesialisering innen hydraulikk og VA. Har 7 års erfaring fra rådgiverbransjen, og har jobbet i Norconsult avdeling VA Byprosjekter i 2 år. I løpet av denne tiden har han arbeidet mye med overvannshåndtering i bymiljø, særlig i tidligfase planlegging, og tilpasset systemer for kartlegging av bærekraftig utvikling slik som BREEAM og blågrønn faktor. Arve er særlig opptatt av tverrfaglig samspill i forbindelse med overvannshåndtering, og at arealer som avsettes til dette formålet bør være flerfunksjonelle. På den måten rettes fokus mot vannet som et positivt element i bybildet, ikke bare et problem i forbindelse med flomhendelser. Takene er flater som i denne sammenheng har vært ute av syne og dermed glemt, men i et tett bybilde teller alle flater og det er mye potensial i høyden.

 • Ellen Lian Halten

  Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Region Midt-Norge

  Seniorrådgiver hos Norges vassdrags- og energidirektorat og arbeider med inngrep i vassdrag og grunnvannsforekomster

 • Hans Jørgen Haugen

  sivilingeniør

  Asplan Viak AS avd Drammen

  Hans Jørgen Haugen har lang erfaring inne VA-ledningsnettområdet som rådgiver og på leverandør- og ledningseiersiden. Han har vært engasjert og involvert i Rørinspeksjon Norge siden starten i 1994 og har skrevet en rekke Norsk Vann rapporter om rørinspeksjon. Er nå ansatt i Asplan Viak som rådgiver og driver med anleggsoppfølging, prosjektering av VA-ledningsanlegg / renovering og foreleser på flere av Rørinspeksjon Norge sine kurs.»

 • Toril Hofshagen

  Regionsjef

  Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Region Øst

  Toril Hofshagen har vært regionsjef i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) siden 2019. Toril er utdannet sivilingeniør bygg og anlegg ved NTNU i 1987. Hun har lang erfaring på vann- og avløpsområdet, blant annet i Oslo kommune, Statens forurensningstilsyn, Statens institutt for folkehelse og i mange år i Norsk Vann. Hun fikk en sentral rolle da kvikkleirskredet gikk i Gjerdrum kommune 30. desember 2020.

 • Trond Hulleberg

  Avdelingsleder Ledningsnet VA

  Gjøvik kommune

 • Vidar Lund

  Forsker

  Folkehelseinstituttet

 • Monica Lunde

 • Bjørn Eivind Løfsgaard

  Seniorrådgiver

  Rambøll Norge AS Avd Drammen

  Bjørn Eivind er ansatt i Rambøll-Vann i Drammen og jobber hovedsakelig med prosjektledelse, utarbeidelse av hovedplaner og driftsassistanse for drikkevann. Han har også jobbet 5 år i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune og 15 år på avdeling for vannhygiene på Folkehelseinstituttet (FHI). Bjørn Eivind har en master fra daværende Høgskolen i Telemark.

 • Kari Mork

  sjefsingeniør

  Arbeidstilsynet Hamar

 • Steinar Myrabø

  Hydrolog

  Norconsult AS Avd Lillehammer

  Er utdannet hydrolog innen geofysikk og geografi ved Universitetet i Oslo. Har over 30 års erfaring med flom-/overvannsproblematikk og andre vannrelaterte utfordringer, alt fra naturlige felt til jordbruks- og urbanhydrologi. Hovedfokus har vært på små felt, som er mest utsatt for klimaendringer. Har jobbet i NVE, Jordforsk og Jernbaneverket før jeg i 2016 ble konsulent i Norconsult på Lillehammer med hovedfokus på vannrelaterte Naturfarevurderinger og tiltaksplaner. Omfattende erfaring i feltstudier for finne årsak til sårbarhet og hendelser, og vurdere løsninger ut fra det. Stikkord er sårbarhetskartlegging, helhetlige flom- og overvannsplaner, samt jord- og flomskred. Fokus på bærekraftige, innovative og naturbaserte løsninger.

 • Robert Osvaldsen

  Uponor AS Avd Vestby

 • Mai Riise

  ingeniør

  HIAS IKS

  Mai Riise er Vann- og avløpssjef i Hias IKS, hvor hun har jobbet siden 2009. Hun er utdannet civilingeniør i maskin og energi fra Danmarks teknisk universitet, og har tidligere jobbet en med boring og brønnteknologi i oljeindustrien på dansk, britisk og norsk sektor og med marked og salg i møbelindustrien. De siste 6 årene har hun sittet i avløpskomiteen for Norsk vann, og ledet denne de siste 4 årene.

 • Arne Edgar Rosenberg

  Nordre Land kommune

 • Frode Sandøy

  Volue Technology AS Avd Trondheim

 • Terje Skramstad

  Seksjonsledser

  Norconsult AS Avd Hamar

 • Ingar Martin Tranum

  Prosjektleder

  Ullensaker kommune

  Prosjektleder i VA-Utbygging, Ullensaker kommune (2015-).

 • Asbjørn Tufto

  VA-sjef

  Gjøvik kommune Tjenesteområde Teknisk Drift

 • Eva Tønnesen

  Rambøll Norge AS Avd Drammen

  Eva Rogne Tønnessen jobber til daglig som avdelingsleder for Rambøll vann, og har rollen som daglig leder for driftsassistansen i Hedmark. Evas spesialfelt er biologisk vannrensing, med flere års erfaring fra leverandør av biologiske renseprosesser. De siste 8 årene har hun jobbet i Rambøll med varierte arbeidsoppgaver som drift, vedlikehold og prosjektering av avløpsrenseanlegg

 • Olav Vatn

  Mattilsynet Region Øst Lokasjon Otta

  Olav Vatn er fagrådgiver på drikkevannsområdet i Mattilsynets region Øst, som omfatter fylkene Innlandet og Vestfold og Telemark, i tillegg til tidligere Buskerud (nå innlemmet i Viken). Arbeider med å sikre at Mattilsynet forvalter bestemmelsene på drikkevannsområdet enhetlig og sikre forutsigbar forvaltning av regelverket i hele regionen og mellom regioner. Videre sikre at Mattilsynet, som sektormyndighet, aktivt deltar i prosessene til kommunale, regionale og statlige planer etter Plan og bygningsloven. I tillegg til å utføre tilsyn med vannforsyningssystemer, drive aktivt veiledning til bransjen om levering av trygt og nok drikkevann og veilede aktører som skal ivaretar drikkevannshensynet.

 • Anders Øwre-Johnsen

  Daglig leder

  Øwre-Johnsen AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Ekskursjon til E16 Randselva bru

27. okt.
kl. 14:00–18:30

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

1.–18. nov.
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, OSLO

Bygg, anlegg og eiendom

A2 Videregående kurs i betongteknologi

1.–3. nov.
Webinar, Nettbasert