9. nov.
kl. 12:00–15:30
Streaming, Nettbasert

Er vi godt nok forberedt?

Meld meg på

Beskrivelse

Ut fra de foreliggende scenarier vil framtidens klima i Norge bli våtere og villere. Hyppigheten av ekstreme nedbørsepisoder vil øke. Vintrene vil bli kortere, fuktigere og mer ustadige med hyppige skiftninger mellom kulde - og tineperioder og gi utfordringer i overvannshåndteringen. Mer ekstremklima vil og føre til økt mobilisering av miljøgifter og partikler.

Hvor sårbar er eksisterende bygg og infrastruktur overfor de forventede klimaendringer, og hvilke innsatser må eventuelt til for å gjøre våre byer, tettsteder og infrastruktur mer robuste for å redusere risiko for mennesker og miljø?

I dette fagtreffet vil vi blant annet se nærmere på arealplanlegging som et verktøy for å ta hånd om overvannet og forhindre flom. Tekniske løsninger som infiltrasjon, fordrøyning, sandfang, renseløsninger for å ta hånd om miljøgifter, partikler og plast vil bli belyst samt hvilke framtidige muligheter som finnes for å forbedre dagens løsninger.

Ansvarlig: Solvår Reiten og Atle Dagestad

Finn frem:

Nettbasert

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Norsk algekonferanse (online)

26. aug.
kl. 09:00–16:00
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Sikker vannforsyning

14. sep.
kl. 12:00–15:30
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Tekna X: Klima og sirkulær økonomi

7. okt.
kl. 18:00–20:00