9. nov.
kl. 12:00–15:30
Streaming, Nettbasert

Er vi godt nok forberedt?

Meld meg på

Ut fra de foreliggende scenarier vil framtidens klima i Norge bli våtere og villere. Hyppigheten av ekstreme nedbørsepisoder vil øke. Vintrene vil bli kortere, fuktigere og mer ustadige med hyppige skiftninger mellom kulde - og tineperioder og gi utfordringer i overvannshåndteringen. Mer ekstremklima vil og føre til økt mobilisering av miljøgifter og partikler.

Hvor sårbar er eksisterende bygg og infrastruktur overfor forventede klimaendringer, og hvilke innsatser må eventuelt til for å gjøre våre byer, tettsteder og infrastruktur mer robuste for å redusere risiko for mennesker og miljø?

I dette fagtreffet vil vi blant annet se nærmere på arealplanlegging som et verktøy for å ta hånd om overvannet og forhindre flom. Tekniske løsninger som infiltrasjon, fordrøyning, sandfang, renseløsninger for å ta hånd om miljøgifter, partikler og plast vil bli belyst samt hvilke framtidige muligheter som finnes for å forbedre dagens løsninger.

Ansvarlige: Solvår Reiten og Atle Dagestad

ARRANGEMENTET BLIR STREAMET: lenke blir tilsendt påmeldte

Finn frem:

Teams
Skriv ut

Velkommen

Møteleder

1. Regn med mer styrtregn

Anita Verpe Dyrrdal, forsker Meteorologisk institutt og leder for Norsk klimaservicesenter

2. Arealplanlegging som et verktøy

Ingrid Johanna Verbaan, Seniorrådgiver NVE, Skred- og vassdragsavdelingen, Region Nord

3. Overvann håndtert i Norden, eksempler på løsninger

Bent C. Braskerud, sjefsingeniør, Vann og avløpsetaten, Oslo kommune

Pause

4. Co-creation i pilotene i klima2050

– hvordan denne samarbeidsformen bidrar til gode forskningsresultater med relevans for alle aktører

Tone Muthanna, professor NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk

5. Urban vannbalanse – vann over og under bakken sett fra et geologisk perspektiv

Guri Venvik, forsker, Norges geologiske undersøkelse

6. Sertifisering og standardisering av naturbaserte systemer

Stian Bruaset, forsker, Infrastruktur, Sintef

7. Innledning til diskusjon (overvåking, datainnsamling)

Hans de Beer, forsker, Norges geologiske undersøkelse

Oppsummering

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Tarmbakterier: Hvordan påvirker de helsen vår

5. nov.
kl. 11:30–13:00
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Teknas Havbrukskonferanse 2020

11.–12. nov.
Hopin konferanseplattform, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

Fremtidsmennesket

17. nov.
kl. 18:00–19:30