11.–12. nov.
Hopin konferanseplattform, Nettbasert

Havbruk - først og fremst biologi

Norsk havbruksnæring er en stor og viktig næring i og for Norge, men man kan ikke fortrenge at det ligger risiko knyttet til produksjon av norsk laks.

Ligger nøkkelen til suksess i ærlighet i å definere hva som er havbrukets virkelige utfordringer?

Ulike typer sykdom (fiskehelse) og høy fiskedødelighet, rømning, utslipp og miljøskadelig slam etc og alt dette handler om fiskevelferd.

Gjennom klimaendringene er hele økosystemet i endring og krever mer kunnskap

Hvilke direkte og indirekte utfordringer må løses innen 2030 for at næringen kan kalle seg bærekraftig?

Skal vi akseptere at opptil 30% av biomassen dør?

Menneskene – definere og forstå

Teknologier som kunstig intelligens (AI) kan være et av flere viktig bidrag som kan løse noen av de overnevnte problemstillingene.

Aller først må de virkelige problemene defineres. Videre må man rette søkelys på hva teknologien kan gi av konkret verdi og ikke minst forstå hvordan dette vil gi økt fiskevelferd.

Interessentanalysen blir et viktig verktøy. For å lykkes her er det kritisk å etablere de riktige alliansene av relevante interessenter og hvordan dette kommuniseres er viktig gjennom bruk av ny teknologi.

Men her ligger også noen barrierer som vi må ta inn over oss, nemlig oppgaver som krever dømmekraft, kreativitet og sosial kompetanse, som vil være en kritisk kompetanse.

Merk at konferansen går DIGITALT

Digitalisering – AI og maskinlæring

Det viktigste og det største potensialet for verdiskaping er at mennesker og maskiner lærer – sammen.

Havbruksnæringen har til nå har hatt lite data og empiri som kan forutse utbrudd av sykdom og lus eller effektivisere driften av anlegget gjennom gode slaktestrategier, fôr-optimalisering, kvalitetsledelse og beredskapsplaner.

Nå handler det om ressursproduktivitet med grønt-systemdesign og høy fokus på fiskevelferd.

Mange små og store bedrifter har digitalisert mange av prosessene i verdikjeden, men igjen bidrar til en økt forutsigbarhet av biomassen for bedriftene. 

Det er utviklet nye merdkonsepter, merder til havs, mobile, nedsenkbare, lukkede, RAS anlegg og andre, erfaringene herfra er spennende å følge.

Hvilken løsning er den beste?