Har du lyst å påvirke hva Tekna Stat skal arbeide med i 2023 og 2024? Vi inviterer deg til årsmøte for Tekna Stat 12. – 13. januar 2023 på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen.

Meld meg på

Invitasjonen til Tekna Stats årsmøte er kun til deg som leder ved Tekna-gruppen for 12 eller flere medlemmer. Dersom du ikke har anledning til å delta, oppfordrer vi til at invitasjonen sendes til en annen i styret. Meld deg på innen fristen 14. desember

Årsmøtet er Tekna Stats høyeste politiske organ og en av de viktigste møteplassene for tillitsvalgte i statlig sektor – og din mulighet til å påvirke det arbeidet som skal gjøres i neste toårsperiode. Det er ønskelig at du deltar begge dager og på festmiddagen.

Årsmøtedokumenter

Vi legger ut årsmøtedokumentene på tillitsvalgtnettet for Tekna Stat/årsmøte 2023 så snart de er klare, og senest 20. desember. Du må selv skrive ut dokumentene og ta med på årsmøte om du vil ha dem på papir.

Har du forslag til saker?

Har du forslag til saker til behandling på årsmøtet, herunder endringsforslag til Tekna Stats vedtekter, må det sendes oss snarest og senest innen 6. desember.
E-post; tekna.stat@tekna.no

Møte og stemmerett

Møte- og stemmerett på Arbeidslivspolitisk konferanse vil bli regulert av Tekna Stats vedtekter (PDF). Forening med minst 12 medlemmer har rett til å stille med en representant. Antall representanter øker med antall medlemmer:

 • To representanter fra hver etatsforening med minst 50 medlemmer.
 • Tre representanter fra hver etatsforening med minst 200 medlemmer.
 • Fire representanter fra hver etatsforening med minst 500 medlemmer.
 • Fem representanter fra hver etatsforening med minst 1 000 medlemmer.

I tillegg kan det møte inntil to representanter for de foreningene som har færre enn 12 medlemmer.

Skriv ut

Hva skjer på årsmøtet?

Årsmøtet er også i 2023 samlokalisert med Tekna Privat og Tekna Kommune, med felles program og festmiddag (pent antrekk) første dagen . Andre dagen gjennomføres separate årsmøter og program.

Årsmøtets faste oppgaver er blant annet: - Behandle årsberetning for siste to år - Behandle og vedta styrets prioriterte oppgaver for kommende toårsperiode - Velge nytt styre og velge representanter til R-møtet i 2024 - Ta stilling til forslag til eventuelle vedtektsendringer

Torsdag 12. januar

09.00 - 10.00

Registrering m/enkel servering

10.00 - 10.15

Åpning

Ved Mona Galåen, leder av Lønns- og interesseutvalget.

Presidentens hilsen

10.15 - 11.00

Lønnsundersøkelsen 2022

Vi gjennomgår lønnsundersøkelsen fra 1. oktober 2022. Hva er hovedfunn, og hvordan ser forholdene ut sektorene imellom? Det vil bli tid til spørsmål og debatt

11.00 - 11.30

Pause

11.30 - 12.30

Urolige tider – hvordan kan det påvirke Teknas medlemmer i 2023?

Vi ønsker gjennom innlegg og debatt å belyse hvilke utfordringer vi kan stå overfor i 2023. Hvordan kan den geopolitiske situasjonen, energikrise og høy inflasjon påvirke arbeidsmarked og lønn fremover?

12.30 - 13.00

Hvem er på valg i de ulike sektorstyrene?

Den 13. januar, dag to av årsmøtet, skal det velges styrer i de ulike sektorene. Vi presenterer valgkomiteenes innstillinger

13.00 - 14.00

Lunsj

14.00 - 14.30

R-møte 2023 og Teknas 150 årsjubileum i 2024

ved Marianne Harg, president i Tekna fra 2005-2013.

14.30 - 15.30

Klimamålene 2030

Klarer vi å nå klimamålene vi har satt oss? Hvordan kan bærekraft være en katalysator for ny næring, og hvordan kan det påvirke arbeidslivet?
Innlegg og debatt

15.30 - 16.00

Pause

16.00 - 17.00

Cybersikkerhet – hvilke utfordringer står vi overfor?

Innlegg og debatt

19.30 - 20.00

Aperitiff og mingling

20.00 - 22.30

Festmiddag (pent antrekk)

Fredag 13. januar

09.00 - 10.00

Tekna Stat årsmøte 2023

Åpning av årsmøtet ved Kristian Svartveit, Tekna Stats leder

 • Valg av ordstyrer og vara
 • Opprop av representanter og øvrige deltakere
 • Godkjenning av innkallingen
 • Valg av referent
 • Valg av tellekorps
 • Valg av representanter til å skrive under protokollen
 • Valg av redaksjonskomité
 • Godkjenning av forretningsorden

09.30 - 09.45

Årsberetning for 2022

ved Kristian Svartveit, Tekna Stats leder

09.45 - 10.00

Forslag til prioriterte oppgaver 2023-2024

Ved Tekna Stats nestleder Jannicke Alling Bakkejord

Representanter gis anledning til å fremme forslag til redaksjonskomiteen fram til 12.30

10.00 - 10.50

Mellomoppgjør 2023

Vi får besøk av statens personaldirektør Gisle Norheim. Nærmere form og innhold her vil komme senere

10.50 - 11.10

Pause m/utsjekk

11.10 - 12.15

Undersøkelse av Forsvarets informasjonssystemer til bruk i operasjoner

Gjennomgang av Riksrevisjonens rapport. Ved avdelingsdirektør Thor Haakon Knudsen, Riksrevisjonen

12.15 - 12.30

Pause

12.30 - 13.00

Prioriterte oppgaver 2023-2024

Gjennomgang av forslag og debatt

Prioriterte oppgaver vedtas

13.00 - 14.00

Lunsj

14.00 - 15.00

Valg

Ved valgkomiteens leder Roald Aasen

 • Valg av styremedlemmer
 • Nominering av kandidater fra Tekna Stat til Lønns- og interesseutvalget
 • Valg av representanter til R-møte 2023

15.00

Avslutning

Middag
Tekna Kommunes årsmøte er en viktig arena for nettverksbygging, derfor ønsker vi at deltagerne er med på middag og overnatter om de har mulighet til det. Kryss av for middag og overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten!

Reiseutgifter
Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon samt oppholdsutgifter på hotellet for alle. Det den enkelte bestiller for egen regning betales direkte til hotellet før avreise.

Egen bil
Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Flybilletter
Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Skriv "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna /tillitsvalgt/ 23200/Rebecca. Da slipper du å legge ut, og Tekna mottar faktura fra Egencia.

Reiseregning
Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk registrerer deg hos oss for å få profil. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden reise.tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt. Les mer om bestilling av reise her.
Husk! Regningen merkes med prosjektnummer 23200/Rebecca for raskere håndtering.

Utgifter/tapt arbeidsfortjeneste

Tillitsvalgte i Stat har rett på fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs, ref Hovedavtalen i staten § 39.

 

Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste. Bruk vår reiseregningsportal og legg ved kopi av lønnsslipp eller annen bekreftelse fra lønningsavdelingen.