21. okt.
kl. 09:00–16:00

Ny dato! Få innsikt i grunnleggende entrepriserettslige problemstillinger om grunnforholdsrisikoen, plunder og heft.

Meld meg på

Grunnforhold og plunder og heft er sentrale temaer i entrepriseretten, med potensielt store økonomiske verdier i spill. Kurset hjelper deg til å forstå standardkontraktene, og begrensningene i disse, slik at du bedre kan sikre økonomien og fremdriften i prosjektene.

Kurset gir deg konkrete råd om hvordan risikoen bør reguleres i kontraktene og hvordan krav knyttet til svikt ved grunnforhold skal varsles og håndteres. Du får gode innspill til håndteringen av plunder og heft, herunder hvordan slike krav best håndteres og kommuniseres under prosjektgjennomføringen.

Vi vil særlig behandle den senere tids praksis fra Høyesterett, som går i kjernen av hvordan denne type krav bør håndteres. Andre sentrale forhold, herunder varslingsreglene og rådgiveransvaret vil også bli tatt opp.

Sentrale temaer:

 • Hvordan oppstår problemstillingene rundt grunnforhold i praksis?
 • Hva må du vite om Norsk Standards regulering av grunnforholdsrisikoen?
 • Erfaringer og eksempler på håndtering av sviktende grunnforhold fra ulike prosjekter
 • Hvordan praktiseres grunnforholdsrisikoen av domstolene?
 • Entreprenørens undersøkelsesplikt og byggherrens opplysningsplikt
  • Hvordan skal du tolke anbudsgrunnlaget? Gjennomgang av senere tids høyesterettspraksis
 • Plunder og heft; hva er det og hvordan oppstår kravene?
 • Hva kan du som byggherre gjøre for å redusere risikoen for krav om plunder og heft?
 • Hva kan du som entreprenør gjøre for å sikre bevis for sitt krav om plunder og heft? Blant annet gjennomgang av Høyesteretts dom av juni 2019 (HAB-saken), som er helt sentral for håndtering av krav om plunder og heft
 • Hvordan bør byggherre og entreprenør gå fram for å unngå rettslig etterspill av krav om plunder og heft?
 • Rådgiveransvaret; hvilke krav kan stilles til deg som rådgiver?
 • Rammene for rådgivers erstatningsansvar
 • Kravet til årsakssammenheng
 • Gjennomgang av relevant rettspraksis
 • Hvordan skal krav varsles og besvares?
 • Når kan man tape sitt krav/sin posisjon fordi at varslingsreglene ikke overholdes?
 • Domstolenes praktisering av varslingsreglene

Kurset bruker en rekke praktiske eksempler som vil hjelpe deg å forstå regelverket slik at du kan ivareta dine rettigheter og interesser på en bedre måte. Du vil bli tryggere både i utforming av kontrakt og oppfølging av krav under byggeprosessen. Etter kurset vil du være bedre i stand til å gjøre de riktige vurderingene for å sikre prosjektets fremdrift og økonomi.

Målgruppe:

Kurset passer ypperlig for aktører som er med på å administrere en kontraktsgjennomføring, herunder entreprenører, byggherrer og innleiede rådgivere. Kurset er et samarbeid mellom Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening og Advokatfirmaet Haavind AS.

Skriv ut

Onsdag 21. oktober

08:30

Registrering med enkel servering

09:00

Kursstart - tema og målsetting

Andreas Rostveit, Ailu Gaup Stadigs , Advokatfirmaet Haavind AS

10:00

Varslingsreglene

 • Hvordan unngå rettighetstap som følge av manglende varsling/svar

 • Standardenes ulike reguleringer

 • Domstolenes balansering – hvor rigid praktiseres varslingsreglene?

 • Når og hvordan bør du varsle?

Andreas Rostveit, Ailu Gaup Stadigs , Advokatfirmaet Haavind AS

10:15

Grunnforholdsrisikoen

 • Grunnforholdsrisikoens regulering i standardkontraktene

 • Entreprenørens undersøkelsesplikt og byggherrens opplysningsplikt

 • Gjennomgang av rettspraksis

Andreas Rostveit, Ailu Gaup Stadigs , Advokatfirmaet Haavind AS

12:00

Lunsj

13:00

Rådgiveransvar

 • Hvordan unngå erstatningsansvar?

 • Hva omfattes av erstatningsansvaret?

 • Reklamasjonsreglene

 • Gjennomgang av rettspraksis

Andreas Rostveit, Ailu Gaup Stadigs , Advokatfirmaet Haavind AS

16:00

Oppsummering og kursslutt

Andreas Rostveit, Ailu Gaup Stadigs , Advokatfirmaet Haavind AS

 • Ailu Gaup Stadigs

  Advokatfirmaet Haavind AS

  Ailu er advokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriserettsavdelinger. Ailu er spesialisert innen tvisteløsning og entreprise- og kontraktsrett. Han har opparbeidet seg betydelig erfaring med sluttoppgjørstvister i store bygge- og anleggsprosjekter, hvor tvistesummene ofte har vært i hundremillionersklassen.

  Ailu arbeider særlig med Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold Utenomrettslig tvisteløsning – herunder forhandlinger og meklinger Domstolsbehandling av sivile tvister

  Ailu har erfaring med å bistå både offentlige og private aktører i prosjekter av ulik størrelse. Han har bistått både byggherrer, entreprenører, arkitekter og byggeledere.

  Ailu har bistått klienter i både forliksforhandlinger, utenomrettslige meklinger og rettsmeklinger, og vært dommerfullmektig i Oslo tingrett fra oktober 2017 til oktober 2019.

 • Andreas Rostveit

  Advokatfirmaet Haavind AS

  Andreas Rostveit er spesialist innen kontrakts- og entrepriserett.

  Rostveit har bred erfaring, med særskilt kompetanse innen prosjektoppfølging, forhandlinger og tvisteløsning.

  Han har prosedert et stort antall saker for domstolene og er en mye brukt foredragsholder.

Samtlige deltagere på kurset holdt i januar 2020 ga foreleser Andreas Rostveit en klar toppscore 6 på spørsmålene:

 • Kurset ga et godt faglig utbytte
 • Kurset svarte til mine forventinger
 • Kursleder virket faglig dyktig
 • Kursleder virket godt forberedt
 • Kursleder var god til å lære fra seg
 • Kursleder fremsto totalt sett som en god kursleder

Evalueringen benytter en skala som går fra 1 til 6. 

Evaluering 6.png

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Kompetanserettet kurs i berginjeksjon

29. sep.–1. okt.

Bygg, anlegg og eiendom

Støt og vibrasjoner – dimensjonering av bygninger

14. okt.
kl. 09:30–16:00