25. nov.
kl. 12:00–16:00

Fagtreffet har som formål å belyse miljøutfordringene mot vassdrag og sjø og hvordan disse følges opp.

Meld meg på

Flere vannforekomster er under sterkt press. Miljøhensynet står sentralt i utbygging av veier, jernbane og så videre. Utbyggingsprosjektene vil i større eller mindre grad påvirke vannforekomstene.

Avrenningen av vann fra tunellmasser til sårbare vannforekomster kan føre til tap av vannlevende organismer hvis ikke tilstrekkelig med avbøtende tiltak settes inn.

I de kommende årene generes et betydelig masseoverskudd fra flere av de store samferdselsprosjektene som skal håndteres ressurs- og miljøfaglig forsvarlig. Dette synes ikke i tilstrekkelig grad å være koordinert mellom utbyggere, kommunen og nasjonale myndigheter og kan utgjøre en risiko for vannmiljøet.

Eksempler på store infrastrukturprosjekter blir presentert med hovedvekt på utfordringer og tiltak for å beskytte vassdrag og sjø i anleggsfasen. Viktig er også hvordan tiltaksarbeidet på miljøsiden koordineres og samhandles mellom utbygger og entreprenør for å sikre at prosjektet blir gjennomført etter plan.

Fagtreffet blir streamet.

Følg fagtreffet LIVE kl. 12-16

Finn frem:

Adresse: Kronprinsens gate 17, Oslo. Rom: Tekna studio, 4. etg
Skriv ut

1. Miljøkonsekvenser ved inngrep i vassdrag

Petter Torgersen, COWI

2. Forurensningsmyndighetens oppfølging av samferdselsprosjekter.

Hilde Sundt Skålevåg , Fylkesmannen i Oslo og Viken

3. Utfordringer og mulige løsninger knyttet til masseoverskudd fra utbyggingsprosjektene

  • sett fra kommunens ståsted.

Tore Gulli, Bærum kommune

4. Eksempler på hvordan en sikrer at hensynet til vann og forurensninger følges opp i prosjektet

  • E 18 Vestkorridoren v/ Nina Marie Jørgensen Statens Vegvesen
  • Follobanen- erfaringer fra en lang anleggsperiode v/ Sigrun Tytlandsvik Bane Nor
  • Jernbaneutbygging i Mosseområdet v/ Ingunn Helen Bjørnstad, Bane Nor

5. Er kommunikasjonen og kravspesifikasjonene fra utbyggerne gode nok?

Tone- Lise Rustøen Veidekke

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Har vannverkene god nok sikkerhet og beredskap?

28. nov.
kl. 10:00–16:00

Miljø- og biovitenskap

Kræsjkurs BIO100

Miljø- og biovitenskap

Labdrift 2019