Kartlegging, stabilitetsanalyse, utforming, konstruksjon, sikring og vedlikehold.

Meld meg på

Norges geologiske og topografiske forhold gjør at bergskjæringer er et naturlig element i mange av våre bygge- og anleggsprosjekter. Bergskjæringer er byggverk som skal bli stående langt inn i fremtiden, og derfor settes det et økende søkelys på kvalitet ved utforming og konstruksjon av disse.

Fra tid til annen oppstår uønskede hendelser relatert til bergskjæringer, som bekrefter viktigheten av kompetanse, kvalitet og kontroll i prosjektering og utførelse. Det er behov for å ta lærdom av slike hendelser og søke forbedring.

Kurset tar for seg ulike aspekter knyttet til skjæringer i berg:

  • kartlegging
  • stabilitetsanalyse
  • utforming
  • konstruksjon
  • sikring
  • vedlikehold

Målet er at deltagerne skal få kjennskap til dagens praksis og "state of the art-løsninger". Teori settes opp imot praksis, med hovedvekt på eksempler fra vei- og jernbaneutbygginger. Det vil bli fokusert på både tekniske og sikkerhetsmessige betraktninger rundt temaet.

Kurset egner seg for byggherrer, konsulenter og entreprenører – men alle som har interesse for dette fagområdet er selvfølgelig velkommen.

Skriv ut

DAG 1: tirsdag 8. juni

Møteleder: Kjetil Moen, Multiconsult

10:00 - 10:15

1. Introduksjon

Velkommen, med litt om bakgrunn og motivasjon for kurset

Kjetil Moen, Multiconsult

10:15 - 10:45

2. E18-raset ved Larvik – ekspertutvalgets vurderinger

Innledning/bakgrunn, utvalgets sammensetning og mandat. Hva gikk galt i denne skjæringen? Utvalgets anbefalinger.

Bjørn Nilsen, NTNU

10:45 - 11:15

3. Hvilke konsekvenser har E18-raset hatt for fremtidige skjæringer?

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør

11:15 - 12:15

Lunsj

Møteleder: Håkon Bjørnsrud, Norconsult

12:15 - 12:45

4. Geologi

Hvilken betydning har geologiske forhold for vurdering og etablering av bergskjæringer?

Kjetil Moen, Multiconsult

12:45 - 13:15

5. Grunnlag for stabilitetsanalyse

Innledning/grunnleggende prinsipp for stabilitetsanalyse. Kvantifisering av inngangsparametere for beregning, usikkerheter. Hvordan parameterne inngår i stabilitetsanalyse, med hovedvekt på likevektsanalyse.

Bjørn Nilsen, NTNU

13:15 - 13:45

6. Stabilitetsberegninger

Vidar Kveldsvik, NGI

13:45 - 14:00

Pause

Møteleder: Espen Hugaas, Orica

14:00 - 14:30

7. Skjæringsdesign

Håkon Bjørnsrud, Norconsult

14:30 - 15:00

8. Jordskjelvbelastning i stabilitetsberegninger

Hvordan påvirker jordskjelv stabiliteten av en bergskjæring. Hva er gjeldende regelverk og hvilke metoder benyttes for å inkludere jordskjelv i stabilitetsberegninger.

Freddy Yugsi, Sweco

15:00 - 15:15

Pause

15:15 - 15:45

9. Sikring av bergskjæringer og tilstøtende områder

Utfordringer, metoder, materiell og kompetanse

Edmund Ness

15:45 - 16:15

10. Aktuelle boltetyper i bergskjæringer

Marcus Lawton, Multiconsult

16:15 - 16:45

Spørsmål, diskusjon & oppsummering

Middag

DAG 2: onsdag 9. juni

Møteleder: Bjørn Nilsen, NTNU

09:00 - 09:30

11. Sprengningsteknikk

Espen Hugaas, Orica

09:30 - 09:45

12. Regelverk og standarder

Håndbøker veibygging og diverse veiledere

Are Håvard Høien, Statens vegvesen

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 10:30

13. Eurokode 7

Thomas Mathiesen, Norconsult

10:30 - 11:00

14. Tilsyn av bergskjæringer langs vei

NN, Vegtilsynet

11:00 - 11:30

15. Tredjepartskontroll

Magni Strøm Mauset, Sweco

11:30 - 12:30

Lunsj

Møteleder: Pål Lohne, Skred AS

12:30 - 13:00

16. Stabilitetsovervåking av skjæringer ved bruk av ulik sensorteknologi

Sigmund Brekke Langelid, Cautus Geo

13:00 - 13:30

17. Digital kartlegging og sikring av skjæringer

– Et eksempel fra utbygging IC Vestfoldbanen

Tom Frode Hansen, NGI

13:45 - 14:14

Spørsmål, diskusjon & oppsummering

Samarbeidspartner

  • Norsk forening for fjellsprengningsteknikk

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Plan og bygningsloven i praksis – TEK 17

20.–21. apr.
Zoom, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Nettkurs (A0S) Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Selvstudium fra 18. februar

21. apr.
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Sprengningsarbeider