19. jan.
kl. 09.00–13.50
Microsoft Teams, Nettbasert

Norges kronglete kystlinje er en av verdens lengste, og kysten har vært og er viktig for våre marine ressurser og som transportvei. Aktiviteter langs kysten har vært og er framover av stor betydning for samfunnsutviklingen i Norge.

Meld meg på

Fra overvåking vet vi at aktiviteter har satt spor i sedimentene langs kysten. I ferskvann er overvåkingen av sedimenter mer fragmentert, men det er også utfordringer her.

I dette seminaret tar vi for oss forurensningstilstanden til sedimenter i kystvann og ferskvann, ny sedimentdata fra utvalgte områder presenteres, statistiske verktøy for å identifisere kilder vises og hva er velferdsgevinsten ved tiltak som enten tildekker eller fjerner forurensede sedimenter?

Møteleder: Aud Helland, Cowi og Sissel Brit Ranneklev, NIVA

Skriv ut

Møteledere Aud Helland & Sissel B. Ranneklev

09.00 - 09.05

Introduksjon til Vannforeningen ved styremedlem

09.05 - 09.10

Velkommen til seminar ved møteledere

09.10 - 09.30

Sammenstilling av kunnskap om forurenset sjøbunn langs kysten

Marianne Olsen (NIVA)

09.35 - 09.55

Risikovurderinger indre Oslofjord – hvordan står det til med sedimentene i fjorden?

Gøril Aasen Slinde, (NGI)

10.00 - 10.20

Økonomisk verdsetting av miljønytten av å rydde opp i forurensede marine sedimenter

Ståle Navrud, (NMBU)

10.25 - 10.40

Pause

10.40 - 11.00

Betydning av respektive forurensningskilder – modellstudie fra Grenlandsfjordene

Henrik Fjørtoft og Anders Chr. Erichsen (DHI)

11.05 - 11.25

Utvidet analyse av flere PAH enn PAH16 gir et bedre bilde av toksiske effekter og kilder

Merete Grung, (NIVA)

11.30 - 12.00

Lunsjpause

12.05 - 12.25

Miljøgifter i sedimenter fra små bekker og elver i vannområdet Indre Oslofjord Vest

En kartlegging av 46 lokaliteter i 2021

Eirik Fjeld, (Fjeld og Vann)

12.30 - 12.50

Hva er spesielt med PFAS-forurensningen i Tyrifjorden?

Utslipp fra papirproduksjon og konsentrasjoner i vann, sediment og biota

Sarah Hale, (NGI)

12.55 - 13.15

Kystverkets farledsprosjekt i Fredrikstad, innseiling Borg – bakgrunn, status og planlagt fremdrift

Martin Fransson (Kystverket)

13.20 - 13.40

Overvåking av miljøtilstand og aktiv forebygging av rekontaminering

  • etter tiltak mot forurenset sjøbunn i Puddefjorden, Bergen

Aud Sundal (COWI)

13.45 - 13.50

Oppsummering og avslutning ved møteledere

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Plastic, not so fantastic

Miljø- og biovitenskap

Frisk Fisk 2022