27. apr
kl 09:00–16:00

Seminaret for deg som er opptatt av informasjonssikkerhet og sårbarhet i kritisk infrastruktur og kraftforsyning.

Meld meg på

Kraftbransjen står foran en rivende utvikling som utfordrer sikkerhet og sårbarheten i infrastrukturen som driftskontrollsystemer, Det er et økende fokus på opplæring og bevisstgjøring av egne ansatte, innleide konsulenter, kunder og samarbeidspartnere for å møte det nye trusselbildet.

Trusselen fra Internett øker i omfang og kompleksitet, det krever kunnskap om hvordan hendelser er håndtert og hvordan beskytte seg mot fremtidige hendelser. Spørsmålet er ikke om, men når uønskede hendelser inntreffer; og om man er forberedt. Det enkelte selskap må foreta en kost nytte vurdering og sikre at tiltakene som gjennomføres er «godt nok».

Tekna har samlet ekspertisen som vil gi deg oversikt og innsikt i

 • Beredskapsforskriften, hva er nytt, helhetlig implementering

 • Trender i trusselbildet, hendelser som er håndtert siste året

 • Sikringstiltak for driftskontrollsystemer SmartGrid

 • Utsettelse av IKT-drift, erfaringer – hendelser

 • Datasentre og muligheter for virksomhetene i kraftforsyningen

 • Sikkerhet rundt Internet of Things gjennom utrullingen av AMS

Innlederne vil dele av sine erfaringer samt gi en status innen det aktuelle tema. Deltakerne representerer aktuelle myndigheter, regulatører, kraftselskaper, nettselskaper, leverandører av utstyr mm.

09:30

Registrering og lett servering

Sesjon 1: Nytt trusselbilde, erfaringer - Beredskapsforskriften, hvordan implementere kravene

10:00

Åpning

10:10

Hva blir nytt i beredskapsforskriften?

NVE har i en tid arbeidet med forslag til endringer i kravene til beskyttelse av driftskontrollsystem i beredskapsforskriften. NVE vil fortelle hva som er foreslått skal bli nytt, og hva det innebærer for hvert enkelt selskap.

 • Sentrale funn i rapporten mars 2017

Janne Hagen, Tilsyns- og beredskapsavdelingen NVE

10:30

Beredskapsøvelse IKT-sikkerhet

Repvåg Kraftlag, et av eierselskapene i Nettalliansen, har gått systematisk til verks for å forbedre sin IKT-sikkerhet. Selskapet vil fortelle hvordan de har gjort det, og hvordan de bruker øvelser for å teste ut IKT-sikkerheten. Nettalliansen forteller om hvordan de jobber med IKT-sikkerhet og hvordan de organiserer beredskapsøvelser i IKT-sikkerhet for sine eierselskap. NC-Spectrum vil presentere innholdet fra beredskapsøvelsene og samtidig si noe om de ulike truslene vi står ovenfor.

Ingar Hermansen, Repvåg Kraftlag - Eva Brekka, NC-Spectrum - Maria Rodahl Johansen, Nettalliansen

11:15

Pause

11:30

Trender i trusselbildet – erfaringer fra Nkom CSIRT – KraftCERT

Trusselen fra Internett bare øker i omfang og kompleksitet. NkomCSIRT og KraftCERT vil fortelle trusselbildet, hvilke trender man står overfor, og hvordan man kan beskytte seg.

Frank Stien, underdirektør. Leder Nkom CSIRT - Margrethe Raaum, KraftCERT

Sesjon 2: Sikringstiltak for driftskontrollsystemer SmartGrid

12:00

Nye løsninger for deteksjon i industrielle driftskontrollsystemer

Selv om man ser en stor digitalisering og standardisering i driftskontrollsystemene, er det mange som fremdeles har proprietære system. BDO vil fortelle om hvordan man kan sørge for god overvåking av driftskontrollsystemet uten å måtte investere stort i overvåkingssystem.

Chris Culina, leder, BDO-CERT

12:30

Lunsj

13:30

Hvordan ivareta sikkerhet og utvikling av nye tjenester rundt IoT enheter

Internet of Things» er det nye store. Gjennom utrullingen av AMS ser man muligheten til å knytte sammen flere «dingser», og tilbyr tillegstjenester for energiautomatisering, sikkerhet og helse. Mange har riktig nok pekt på at dette medfører store sikkerhetsutfordringer. UiO vil fortelle om hvordan vi må tenke nytt, innføre målbart sikkerhet og på en god måte kan ivareta sikkerheten rundt «Internet of Things.

Josef Noll, UiO, Leder IoTSec prosjektet

14:00

Sikkerhet i SmartGrid erfaringer fra Lyses prosjekter i Stavanger

Lyse Elnett har gjennom et forskningsprosjekt gjort en bydel i Stavanger om til et «SmartGrid». Lyse vil fortelle om hva dette innebærer, og hvordan de har ivaretatt sikkerheten i IKT-systemene som styrer nettet.

14:30

Pause

14:55

Sesjon 3 Utvikling innen skytjenester, datasenter og ny personvernlovgivning

15:00

Datasenteretablering i Norge – robust ekominfrastuktur og flere føringsveier

EU har en uttalt strategi om å legge til rette for etablering av store datasentere innenfor EU. Også i Norge er det etablert flere store sentere, og flere er under planlegging.

· Aktuelt fra Nkom utredningen - Grønne datasentre

· Fiberkabler mot utlandet gir sikkerhetsutfordringer, hvordan håndteres det

· Samspill ekom- og kraftbransjen, utfordringer og muligheter

· Geografiske plasseringen av datasentres betydning for ekom- og kraftbransjen

Bjørn Erik Eskedal, fagdirektør, Nkom

15:30

Utfordringer rundt personvern vinklet mot kundedata og

 1. mai 2018 trer EUs nye personvernforordning i kraft, også i Norge. Dette innebærer en rekke nye krav og plikter for virksomhetene. Gjennom AMS samles det inn store mengder informasjon om kundenes strømforbruk. Hva vil den nye personvernforordningen bety for virksomhetene i kraftforsyningen?

Märtha Felton, Seniorrådgiver - IT-direktørens stab, USIT/UiO

16:00

Avslutning

 • Eva Brekka

  NC-Spectrum

 • Chris Culina

  BDO AS

 • Bjørn Erik Eskedal

  Fagdirektør

  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

  Bjørn Erik Eskedal er utdannet Cand Scient fra Universitetet i Oslo innen studieretningen elektronikk og måleteknikk. Han har mer enn 25 års erfaring innen elektronisk kommunikasjon. I perioden 1990 – 2007 arbeidet Bjørn Erik i Telenor, først med forskning og utvikling av ulike typer radio- og mobilsystemer og deretter med produkt og teknologiutvikling innen mobilkommunikasjon. Siden 2007 har Bjørn Erik arbeidet i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og er i dag fagdirektør i avdeling nett. Her har han et overordnet ansvar for å følge den teknologiske utviklingen innen elektronisk kommunikasjon og sørge for at Nkom generelt og avdelingen spesielt evner å være i forkant av utviklingen. Dette innebærer å føre dialog med bransjen for å fremme innovativ og fremtidsrettet teknologiutvikling innen elektronisk kommunikasjon og vurdere hvordan utvikling og anvendelser av nye tjenester og nett-teknologier vil påvirke gjeldende regulering og Nkoms oppgaver. I tillegg har Bjørn Erik et nasjonalt koordineringsansvar innen telestandardisering.

 • Märtha Felton

 • Janne Merete Hagen

  konsulent

  Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Ingar Hermansen

  Avdelingsleder måler- tilsynsavdeling

 • Maria Rodahl Johansen

 • Josef Noll

  Josef Noll er professor ved Universitet i Oslo. Han er libero i Institut for Teknologisystemer, hvor han fokusserer på bærekraftige infrastrukturer. Kommunikasjon og sikkerhet er stikkord for overgangen til et digitalt sammfunn, hvor forbrukere må ha tillit til infrastrukturen og tjenester. Josef Noll leder "Sikkerhet in IoT for Smart Grids" (IoTSec.no), Norges største forskningsinitiativet innen IoT sikkerhet. Totalt 20 partner, blant dem de ledende akademiske miljøer UiO, NTNU, UiA, Simula og NR, er med for å bidra med forskning og nye anvendelser. I 2017 åpnet partnere Norges Smart Grid Security Centre som et virtuelt samarbeidssenter for økt sikkerhet i el-nett.

 • Frank Stien

  Underdirektør

  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

SuperSmart workshop@SINTEF

19. apr
kl 14:30–18:00
SINTEF Energi AS, TRONDHEIM