Kurs for ansatte hos rådgivere, byggherrer og entreprenører som har behov for oppdatering innen fagområdet og/eller som må ha kurset for å oppfylle standardens krav til oppbygging og dokumentasjon av kompetanse innen sprøytebetong til bergsikring.

Meld meg på

Dette kurset er blant annet lagt opp for å møte standardenes krav til oppbygging og dokumentasjon av kompetanse.

Bruken av sprøytebetong har i stor grad påvirket filosofien for driving og sikring av tunneler og bergrom. Som hovedregel er det et ønske om å sikre mest mulig ferdig "på stuff", men dette konseptet følges ikke på alle anlegg, og kan heller ikke følges under alle forhold. Noen ganger må man akseptere en kontrollert deformasjon etter utført arbeidssikring og legge til permanent sikring etter en viss tid. Tildekking av berget med sprøytebetong vanskeliggjør seinere vurderinger. Uønskede hendelser i enkelte tunneler tilsier at bransjen ikke har vært flink nok til å identifisere vanskelige partier under sikring på stuff.

Den norske tunnelbyggemetoden stiller store krav til kompetansen hos rådgiver, byggherre og entreprenør, og til kyndig oppfølging på stuff. Uriktig bruk eller anvendelse av sprøytebetong kan få farlige og kostbare konsekvenser. Grundig dokumentasjon med hensyn til bergets kvalitet og anvendt sikring er nødvendig. Sprøytebetongens sentrale posisjon innen tunnelbygging vil kunne opprettholdes dersom innsikt i virkemåten, designkriterier, lastkapasitet, kunnskap om geologien og viten om bestandighet går «hånd i hånd».

I standardverket er det stilt krav til dokumentasjon av kompetanse for personell som er involvert ved utførelse og kontroll av sprøytebetong som bergsikring av tunneler og bergrom. Dette gjelder den som skal kontrollere, lede eller føre et overordnet tilsyn i prosessen eller stå for det daglige arbeidet. Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 7 som ble utgitt i revidert utgave i august 2011, inneholder vesentlige endrede regler for kontrolltyper og kontrollomfang i forhold til tidligere utgaver.

Les mer om standardens krav og Betongopplæringsrådets (BORs) premisser for tildeling av kompetansebevis: http://betongopplaering.no.

Tilrettelegging

Deltakere som dysleksi eller andre problemer i forbindelse med gjennomføring av eksamen – vennligst ta kontakt med foreleser eller kursadministrator på kurset!

Skriv ut

Tirsdag 17. oktober

08:30 - 08:45

1. Åpning - innledning

Kompetansekrav - Kompetansekrav etter NS-EN 13670 - Sprøytebetongstandard NS-EN 14487 - del 1 og 2

Synnøve A. Myren, Statens vegvesen

08:45 - 09:15

2. Sprøytebetongens hovedegenskaper

 • Trykk./ heftfasthet, bøyestrekk, seighet, bestandighet, tykkelser

Synnøve A. Myren, Statens vegvesen

09:15 - 09:30

Pause

09:30 - 10:30

3. Blanding av sprøytebetong praktisk øvelse

 • Vurdering av stabilitet/egnethet
 • Effekt av korngradering, sement- og silikainnhold
 • Enkle praktiske forsøk som angir akselerator/sement reaktivitet
 • Forsøk med akselerator

10:30 - 11:00

Spørsmål/diskusjon/pause

11:30 - 12:30

4. Sprøytebetongresepten, valg og hensyn å ta avhengig av sprøytebetongens bruksområde

 • Fjellsikring, arbeidssikring/høy tidligfasthet, permanent sikring, innsprøyting av armering
 • Deltmaterialer: Sementtyper, silika, tilslag, tilsetningsstoffer
 • Egenskaper: AR, bestandighetsklasse, fasthetsklasse, karakteristisk fasthet
 • Reseptstyring
 • Regneeksempler masseforhold, fastvolum
 • Produksjonstekniske forhold på blandeverk, fukt i sand, datastyring
 • Temperatur av sprøytebetong, innblanding av fiber

Thomas Beck, Normet Norway

12:00 - 12:30

Gruppearbeid - utarbeide resept

12:30 - 13:30

Lunsj

13:30 - 14:45

Gjennomgang og diskusjon av reseptforslag

13:45 - 14:45

5. Fiber - egenskaper, valg

 • Nye europeiske standarder
 • Typer fiber; stål, PP-makrofiber, PP-brannsikringsfiber
 • Dokumentasjon av fiber-innhold og -fordeling
 • Funksjonskrav
 • Dimensjonering
 • Samvirke fiber/betong- seighet
 • Prøving av seighet

Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen

14:45 - 15:00

Spørsmål/diskusjon/pause

15:00 - 16:00

6. Bergsikring - Bruk av sprøytebetong ved ulik bergkvalitet

 • Ingeniørgeologisk kartlegging/dokumentasjon av bergmassekvalitet før sprøyting
 • Eksempler på sikringsutførelse ved ulike geologiske problemstillinger
 • Samvirke mellom bolter og sprøytebetong
 • Sikringsomfang - fra spredt bolting til full utstøping
 • Funksjonskrav til sprøytebetong

Vidar Kveldsvik, NGI

16:00 - 16:15

Spørsmål/diskusjon/pause

16:15 - 17:15

7. Tilsetningsstoffer og akseleratorer - egenskaper, betydning, valg

 • Vannreduserende og plastiserende stoffer
 • Pumpeforbedrende og stabiliserende stoffer
 • Sprøytebetong retardere
 • Herdemembran
 • Intern herdere
 • Vannglass akselerator
 • Alkalifri akselerator
 • Fasthetsutvikling med forskjellige typer akselerator

Thomas Beck, Normet Norway

16:30 - 16:45

Spørsmål/diskusjon/pause

17:15 - 17:25

Spørsmål/diskusjon

17:25 - 18:30

8. Bergsikring - Sprøytebetong brukt ved krevende forhold

 • Sikringstiltak ved sprakeberg, svelleleire, krusningssoner og aggressivt miljø
 • Sikring av store bergrom med takskive og pallsprenging
 • Levetidsbetraktninger
 • Vurderinger av faresignaler som kan medføre kollaps -Tiltak for å hindre nedfall eller kollaps

Vidar Kveldsvik, NGI

18:30

Slutt for dagen

19:30

Middag

Onsdag 18. oktober

08:30 - 09:15

9. Sprøyteutstyr og vedlikehold

 • Pumpe; skrue-, stempelpumpe, pulsering
 • Slangedimensjon, rist
 • Sprøytemunnstykke, utforming, blanding av mørtel, akselerator og trykkluft
 • Trykkluft, trykk, luftforbruk. temperatur
 • Akselerator, tank, pumpe, koblinger, måler
 • Separat vannglass - alkalifri
 • Oppbevaring av akselerator, temperatur (kolbe, kabler, etter frost, bunnfelling)
 • Rengjøring etter bruk
 • Smøring og ettersyn
 • Slitasjeutsatte deler, tilgroing
 • Utskiftings- og overhalingsintervaller
 • Tid og mannskap for vedlikehold

Jan-Erik Hetlebakke, Entreprenørservice AS

09:15 - 09:30

Spørsmål/pause

09:30 - 10:20

10. Sprøyteutførelse

 • Forberedelse for sprøyting
 • Bestilling og kommunikasjon
 • Rigging og oppstart
 • Utførelse av sprøyting, avstand, vinkel etc.
 • Avslutning og dokumentasjon

Ove Ugelstad, AF Gruppen AS

10:45 - 11:30

11. Sprøytebetongbuer

 • Ulike typer
 • Geometri
 • Armering
 • Plassering
 • Spesielle hensyn ved utførelse

Christine Hauck, Veidekke Entreprenør AS

11:30 - 12:00

12. HMS

 • Sikkerhet i tunnel
 • Sprøyting, sement- og akseleratorstøv, verneutstyr
 • Nedfall av kaker
 • Propp, opprensking
 • Eksos, sprengningsgasser, akselerator pH
 • Tidligfasthet, observasjon og prøving

Jan-Eirik Hetlebakke, Entreprenørservice AS

12:00 - 12:15

Spørsmål

12:15 - 13:15

Lunsj

13:15 - 13:45

13. Brannsikring med sprøytebetong

 • Brannsikring på PE-skum
 • Spesielle forhold ved resept
 • Dilatasjonsfuger
 • Fordeling, påslagstykkelser
 • Innsprøyting av ståldetaljer
 • Overflate

Christine Hauck, Veidekke Entreprenør AS

13:45 - 14:00

Spørsmål/ pause

14:00 - 15:00

14. Kvalitetssikring og kontroll

 • System for kontroll
 • Kompetansekrav for nøkkelpersonell
 • Produksjonskontroll
 • Samsvarskontroll
 • Identitetskontroll og produktdokumentasjon
 • Materialkontroll
 • Kontrollomfang

Synnøve A. Myren, Statens vegvesen

14:45 - 15:15

Pause

15:15 - 16:45

Sprøyting eller støp, teknisk/økonomisk vurdering - gruppediskusjon

 • Arbeidsprosedyre
 • Sikringsomfang
 • Betongresept
 • Krav til fasthetsutvikling
 • Kostnadsvurderinger

16:45 - 17:30

Gjennomgang og diskusjon av løsningsforslag

17:30

Slutt for dagen

19:30

Middag

Torsdag 19. oktober

08:30 - 11:30

Eksamen - maks 3 timer

 • Maks 3 timer

11:30

Slutt/lunsj

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: