7. des.
kl. 12:45–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Nettkurs for båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til kompetansekrav gitt i NS-EN 206 + NA. Nettkurset er et kompetansekurs godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Del 1, selvstudiumsdelen skal tas før Del 2 - studiesamling på Microsoft Teams.

Meld meg på

DEL 1 SELVSTUDIUM KAN DU ALLEREDE BEGYNNE ETTER DIN PÅMELDING OG MOTTAK AV LENKE TIL KURSMATERIELL.

KURSOPPLEGG TEORETISKE DELEN

 • DEL 1- Nettkurs som du tar i ditt eget tempo bestående av 12 forelesningsmoduler, et kompendium og oppgaver. Estimert gjennomføringstid er 10 timer. DEL 1 skal gjennomføres før DEL 2.
 • DEL 2-Studiesamling, et obligatorisk nettmøte (2 timer via Teams) som du tar sammen med de andre kursdeltakerne.
 • DEL 3 - Digital eksamen. Alle hjelpemidler er tillatt til eksamen. Eksamen er kun for de som deltok på DEL 2.

 • Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen.

 • Skjema med personopplysninger og praksis sendes til kursarrangør senest sammen med eksamensoppgaven. Etter dette sendes skjema til BOR (Betongopplæringsrådet).

 • Kompetansebevis med godkjente klasser sendes ut etter behandling av BOR. Kompetansekravene finner du her.

Kurset er en del av det teoretiske opplæringsprogram som båndbilsjåfører og pumpeoperatører skal ha som angitt i "Forskrift om utførelse av arbeid" § 10-2. "Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr". Kurset dekker kompetansekravene som er angitt i NS-EN 206+NA og de krav som er gitt i Arbeidsmiljøloven og andre forskrifter og bestemmelser. Kurset er utarbeidet av Norsk Betongforening og FABEKO i samarbeid med Arbeidstilsynet.

DEN PRAKTISKE OPPLÆRINGEN

skal skje i egen bedrift, slik at nødvendig praksis oppnås, og opplæring for å betjene maskin/utstyr kommer i tillegg til denne teoretiske opplæringen. Forskrift om utførelse av arbeid (§ 10-4. Krav til utstyrsspesifikk opplæring) krever at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Arbeidsgiver skal sørge for at opplæringen tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.

Målgruppe: Personer som skal dokumentere kompetanse med et tilleggskurs (sikkerhetskurs) som kreves for båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Kompetanseklassene BTS for båndbilsjåfør og P0 for pumpeoperatør, kan tildeles når (A0) og (A0S) kurs er bestått og BOR har godkjent dokumentert praksis.

Mål med kurset Deltakerne skal få kunnskaper om bruk og vedlikehold av pumpeutstyr, betongteknologi, transport og levering av fersk betong og få kjennskap til lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder for båndbilsjåfør og pumpeoperatør.

Kurspris:

FABEKO-rabatten er for ansatte i firmaer som er medlemmer av FABEKO enten som betongprodusent eller som medlem i pumpegruppen, se her under medlemmer.

Avbestilling:

 • Full kurspris belastes dersom avbestilling skjer etter mottak av kursmateriell fra kursleder (kurset har startet).

 • Ved avbestilling før avbestillingsfristen betales avbestillingsgebyr.

 • Ved avbestilling etter avbestillingsfristen må full kurspris betales.

Kompetansebevis med kompetanseklasse(r):

Søknadskjema (personopplysningsskjema og praksisskjema) for A0S-kurset finner du her. Komplett utfylt og signert skjema av deg og arbeidsgiver sendes til kursleder senest rett etter eksamen (kursslutt). Søknad om kompetanseklasse behandles av Betongopplæringsrådet. Kompetansebevis med godkjent kompetanseklasse(r) sendes ut etter behandling av BOR. Sendte du ikke inn skjema rett etter eksamen, må du sende skjema på mail til bor@tekna.no. Det tilkommer et BOR gebyr for behandlingen av de søknadene som blir godkjente.

NB UTSETTELSE av obligatorisk studiesamling til senere dato pga av lav deltakelse: Det tas forbehold om at det er påmeldt et tilstrekkelig antall deltakere på kurset. En eventuell utsetting med ny dato for studiesamling vil skje dagen etter påmeldingsfristen.

Skriv ut

DEL 1: Nettkursdelen med selvstudium. Skal gjennomføres før DEL 2.

Innhold:

 1. ADMINISTRATIVE OG PRAKTISKE OPPLYSNINGER

 2. HVORFOR SIKKERHETSOPPLÆRING, KRAV TIL OPPLÆRING

 3. LOVER OG FORSKRIFTER

 4. SIKKERHETSBESTEMMELSER

 5. REPETISJON AV A0

 6. PUMPING AV BETONG, FAREMOMENTER

 7. LEVERING MED TRANSPORTBAND OG RENNE, FAREMOMENTER

 8. SPESIELLE FAREMOMENTER

 9. HMS

 10. PROSESS

 11. AVVIKSBEHANDLING

 12. KONTROLL OG VEDLIKEHOLD AV MASKINER OG UTSTYR

DEL 7. desember 2021 kl. 12:45 -15:00. Studiesamling som er obligatorisk

Felles obligatorisk studiesamling via Microsoft Teams. Teams lenke ligger i kursplattformen.

NB: STUDIESAMLING kan utsettes til en senere ny dato hvis lav deltakelse:

 • Det tas forbehold om at et tilstrekkelig antall deltakere melder seg på kurset. En eventuell utsetting med ny dato for studiesamling vil skje dagen etter påmeldingsfristen.
 • DU KAN ALLIKEVEL STARTE MED DEL 1 SELVSTUDIUM ETTER PÅMELDING OG MOTTAK AV LENKE TIL KURSMATERIELL.

Dagsorden studiesamling: - Presentasjonsrunde (navn, firma, hva kjører/opererer du, hvor i Norge, hvor lenge)

 • Eksamen og krav til riktig gjennomføring av eksamen

 • Kursbevis fra kursarrangør Norsk Betongforening, krav til bestått eksamen.

 • Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasse(r) fra Betongopplæringsrådet (BOR),

 • Innsending av personopplysningsskjema og praksisskjema (PP-skjema)

 • Kahoot - quiz med spørsmål fra pensum

 • Oppsummering av viktige emner og fokus på oppgaver i kompendiet i DEL 1- selvstudiumsdelen.

 • Spørsmål

DEL 3: Eksamen avsluttes senest 9. desember 2021 kl. 19:00

 • 2 timers digital eksamen. Lenke til eksamensoppgave sender kursleder KUN til de som har deltatt på DEL 2.

 • Alle hjelpemidler tillatt.

 • Eksamen tas under oppsyn av din nærmeste leder.

 • Godkjenning av riktig gjennomført eksamen: Egenerklæringsskjema (EE-skjema) signert av arbeidsgiver og deltaker sendes kursleder rett etter eksamen.

 • Særordning eksamen: Deltakere kan av medisinske grunner (dysleksi, lese- og skrivevansker eller ved andre grunner) ha behov for utvidet eksamenstid eller en muntlig eksamen. Utvidet eksamenstid kan innvilges med 1 time. Muntlig eksamen via Microsoft Teams kan vi organisere på forespørsel. Kontakt kursleder via mail før Del 3 for godkjenning av utvidet eksamenstid. For avtale om muntlig eksamen kontaktes kursleder før DEL 2.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Sviktende grunnforhold

20. okt.
kl. 09:00–16:00