14.–21. aug.
Microsoft Teams, Nettbasert

Nettkurs for betongbilsjåfører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til kompetansekrav gitt i NS-EN 206 + NA. Nettkurset er et kompetansekurs godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Del 1, selvstudiumsdelen, kan tas fra 23 juni 2020.

Meld meg på

NB! Kompetansekurset består av tre deler:

 • DEL 1: En innledende del der deltakeren ved selvstudium går gjennom et nettkurs med 12 forelesningsmoduler og et kompendium. DEL 1 må tas før DEL 2
 • DEL 2: Et obligatorisk felles nettmøte via Teams.
 • DEL 3: Eksamen etter deltakelse på DEL 2. Nærmere instruks for eksamen blir gitt etter DEL 2.

Kurset går på norsk og alt materiale er på norsk.

Kurset er en del av det teoretiske opplæringsprogram for betongbilsjåfører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører ihht kompetansekravene gitt i NS-EN 206 + NA.

Kursopplegg for dette teoretiske A0 nettkurset - Nettkurset tar du i ditt eget tempo og består av 11 kapitler med oppgaver. Estimert gjennomføringstid er 10 timer. Vi oppretter en egen Facebook-gruppe for dette kurset hvor du kan stille spørsmål til foreleser og de andre kursdeltakerne. Her kan du stille spørsmål og utveksle faglige erfaringer. - Det obligatoriske nettmøte (3 timer via Teams), tar du sammen med de andre kursdeltakerne. - Eksamen tar du hos din arbeidsgiver etter det obligatoriske nettmøte. Alle hjelpemidler er tillatt til eksamen. - Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs og bestått eksamen. - Skjema med personopplysninger og praksis sendes til kursarrangør senest sammen med eksamensoppgaven. Etter dette sendes skjema til BOR. - Kompetansebevis med godkjente klasser sendes ut etter behandling av BOR.

Den praktiske opplæringen skal skje i egen bedrift, slik at nødvendig praksis oppnås, og opplæring for å betjene maskin/utstyr kommer i tillegg til denne teoretiske opplæringen. Forskrift om utførelse av arbeid (§ 10-4. Krav til utstyrsspesifikk opplæring) krever at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Arbeidsgiver skal sørge for at opplæringen tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.

Målgruppe: Personer som skal dokumentere kompetanse med gjennomført grunnkurs som kreves for betongbilsjåfør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Kompetanseklasse BT kan tildeles når A0-kurset er bestått og BOR har godkjent dokumentert praksis. Personer som skal ha kompetansebevis med kompetanseklasser for båndbilsjåfør eller pumpeoperatør må i tillegg gjennomføre kurset (A0S) Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatører med bestått eksamen og dokumentere praksiskravene. Kompetanseklassene BTS og P0 kan tildeles når (A0) og (A0S) kurs er bestått og BOR har godkjent dokumentert praksis.

Kursbeskrivelse: Kurset gir innføring i grunnleggende betongteknologi, transport, pumping, levering og mottak av betong etter gjeldende standarder og dagens praksis. På kurset behandles regler for tilsetninger ved levering, kontroll og prøving, registrering av ikke samsvar og avvik, formidling av innhold og kvittering på følgeseddel.

Kursdeltakeren skal få forståelse for betydningen av riktig kvalitet for fersk og herdet betong, hvilke faktorer som påvirker betongkvaliteten, og betydningen av sentrale begreper som masseforhold, fasthetsklasser og bestandighetsklasser. Kursdeltakeren skal også gjøres kjent med bedriftens alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong, produksjonskontrollsystemet (PKS), miljøbestemmelser, HMS og gis en forståelse av service begrepet og betydningen av god kommunikasjon både internt og eksternt.

Kurspris:

FABEKO-rabatten er for ansatte i firmaer som er medlemmer av FABEKO som enten betongprodusent eller medlem i pumpegruppen, se her under medlemmer.

OBS! Eksamen:

Eksamen gjennomføres hos din arbeidsgiver etter at du har deltatt på Del 2, det felles obligatoriske nettmøte.

Avbestilling og avlysning:

Ved avbestilling etter avbestillingsfristen må full kursavgift betales.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere på kurset. Eventuell avlysning vil bli gitt via mail 3 dager etter påmeldingsfristen.

Personopplysningsskjema og praksisskjema lastes ned her:

Skjema for A0-kurset finner du her. Komplett utfylt og signert skjema av deg og arbeidsgiver sendes til oss. Mangler signert skjema, blir søknad om kompetanseklasse behandlet etter at Betongopplæringsrådet har mottatt skjema. Skjema sendes på mail til (mailto:bor@tekna.no)
Kompetansebevis med godkjent kompetanseklasse(r) sendes ut etter behandling av BOR.

Skriv ut

DEL 1: Nettkursdelen med selvstudium fra 23. juni 2020

Del 1 – kap. (0) - (12) er et nettkurs (selvstudium), må være ferdig før del 2.

(0) Administrative og praktiske opplysninger

 • Kursets form, hensikt og målsetting
 • Kursmateriell
 • NS-EN 206-NA - krav til kompetanse
 • Betongopplæringsrådet (BOR) sine kompetanseklasser og kompetansebevis

A0 - KOMPENDIUM DEL 1 – MATERIALER

(1) Bruk av betong

(2) Rammebetingelser for betongframstilling

(3) Grunnleggende betongteknologi

(4) Tilsetninger på byggeplass

(5) Kontroll, prøving og observasjoner

A0 - KOMPENDIUM DEL 2 – TRANSPORTDEL

(6) Lover og bestemmelser

(7) Bestilling og levering

(8) Transport

(9) Pumping av betong

(10) HMS

(11) Miljø

(12) Registrering av avvik

13:00 - 15:00

DEL 2: 19. august 2020 Felles obligatorisk nettmøte via Teams. Egen lenke sendes deg.

-Oppsummering av det viktigste i hvert kapittel

-Spørsmål til oppgaver eller gjennomgangen av kapitlene

-Eksamen

-Kursbevis tildeles ved bestått eksamen

-«Personopplysningsskjema og praksisskjema (PP-skjema)

-Kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser

-Evaluering av nettkurset (opplegg, kursdokumentasjon, tidsbruk, annet)

DEL 3: Eksamen tas senest 21. august 2020

(14) Eksamen - 2 timers eksamen hos din arbeidsgiver. Må tas senest fredag 21. august 2020.

 • Eksamensoppgave mottar du på mail etter din deltakelse på Del 2 - det obligatoriske felles nettmøte.

 • Alle hjelpemidler tillatt.

 • Særordning eksamen: Deltakere som av medisinske grunner, som dysleksi eller lese- og skrivevansker eller ved andre grunner, kan ha behov for en særordning ved eksamen. Det kan innvilges enten utvidet tid ved den skriftlige eksamen (maks 1 time) eller en muntlig eksamen. Meld fra om dette på forhånd til kursarrangør.

 • Eksamensoppgave med signert egenerklæringskjema sendes til kursleder sammen med signert skjema for personopplysninger og praksis. FRIST FOR INNSENDING fredag 21. august 2020 kl 16:00

 • Tommy Cielicki

  Tommy Cielicki

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(A4) Betongproduksjon

Bygg, anlegg og eiendom

Nettkurs (A0S) Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør

28. aug.–2. sep.
Microsoft Teams, Nettbasert