Det årlige, nasjonale seminaret er forumet for faglig oppdatering, og møteplassen for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker. Dette er det 13. nasjonale seminaret i rekken. Arrangementet gjennomføres i hybrid versjon, med fysisk fremmøte hos Miljødirektoratet på helsfyr i Oslo, men også med strømming av første dag. Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro åpner seminaret.

Meld meg på

Oppretting av «gamle synder» i elver og våtmarker samfunnsnytte på mange politikkområder: forbedringer for biologisk mangfold, rekreasjon og landskap, flomdemping og klimatilpasning, redusert forurensing, styrket overvannshåndtering og mer attraktive tettsteder.

Forbedring av miljøet i og rundt vassdragene får økt oppmerksomhet i mange land. FNs bærekraftsmål nr. 6 og 15 har delmål om å restaurere vannrelaterte økosystemer, og FN har utpekt 2021-2030 som tiåret for restaurering. Aichi-målene under konvensjonen om biologisk mangfold sier at minst 15 % av forringede økosystemer skal restaureres. Også i EUs naturmangfold-strategi under Green Deal er det et mål om å at 25.000 km skal flyte fritt innen 2030, ved at naturlige sammenhenger i vassdraget og tilhørende flommark restaureres.

Departementene ga i mars 2022 tilslutning til den nye nasjonale strategien for restaurering av vassdrag 2021-2030, og den skal nå følges opp med en mer konkret handlingsplan. Samtidig gjennomføres den reviderte planen for restaurering av våtmark i Norge for årene 2021-2025.

Det nasjonale restaureringsprosjektet under direktoratsgruppen for vannforvaltning står bak seminaret, med Vannforeningen som teknisk arrangør.

Foreløpig programoversikt:
Seminardagen 20. september åpnes 09.00 av Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro, som følges opp av en inspirerende internasjonal key-note. Det vil bli presentert et utvalg erfaringer og pågående arbeid i Norge, og nytt fra relevant forskning. Seminardagen strømmes på nettet, men krever påmelding For de som møter fysisk i Oslo vil det være mulighet for å delta i felles middag.

På befaringsdagen 21. september vil vi se framdriften i Hovinbekken, som vi også besøkte i 2014. dagen starter med en introduksjon på Miljødirektoratet, før vi transporteres opp til Årvoll/Bjerkedalen som vi også så i 2014. Det blir lunsj og omvisning på den grønne takhagen på Økern torg, før vi befarer de nye delen fra Teglverksdammen gjennom Ensjøbyen og Jordal, før befaringen ender nede i pågående arbeid ved Klosterenga park, avslutning ca. 16.00.

Detaljert program vil foreligge etter ferien når alle innledere er bekreftet.

Komiteen:
• Miljødirektoratet v/Anders Iversen, Andreas Lium, Kjetil L. Jensen & Vibeke Husby
• NVE v/Morten Stickler & Kjell Carm
• Landbruksdirektoratet v/ Semona Issa & Asbjørn Veidal
• Statens vegvesen v/Ola Rosing Eide
• Statsforvalteren v/Iver Tanem (Trøndelag) & Gry Walle (Vestland)
• Vannregionmyndighetene v/Merete Farstad (Vestland) & Estrella Fernandez (Viken)
• Kommuner v/Tharan Fergus (Oslo) & Pedro Ardila (Bærum)

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: