16.–17. sep.

Det årlige, nasjonale seminaret er forumet for faglig oppdatering, og møteplassen for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker. Dette er det 12. nasjonale seminaret i rekken. Som i 2020 blir seminaret nettbasert.

Meld meg på

Forbedring av miljøet i og rundt vassdragene får økt oppmerksomhet i mange land. FNs bærekraftsmål nr. 6 og 15 har delmål om å restaurere vannrelaterte økosystemer, og FN har utpekt 2021-2030 som tiåret for restaurering. Aichi-målene under konvensjonen om biologisk mangfold sier at minst 15 % av forringede økosystemer skal restaureres. Også i EUs naturmangfold-strategi under Green Deal er det et mål om å restaurere Europas natur, herunder 25.000 km vassdrag.

Oppretting av «gamle synder» i elver og våtmarker gir mange positive effekter: forbedringer for biologisk mangfold, rekreasjon og landskap, flomdemping og klimatilpasning, redusert forurensing, styrket overvannshåndtering og mer attraktive tettsteder.

Det nasjonale restaureringsprosjektet under direktoratsgruppen for vannforvaltning står bak seminaret, med Vannforeningen som teknisk arrangør.

Skriv ut

Foreløpig program pr 1. juli: dette er foreløpig program. Det kan bli endringer.

Detaljert program med navn på innledere m.m. vil foreligge i august.

Dag 1

09:00 - 09:20

Åpning ved Klima- og miljødepartementet

v/ Miljødirektoratet

09:20 - 11:55

Overblikk over restaurering av vassdrag og våtmark i Norden: Finland, Sverige, Danmark, Norge

11:55 - 12:30

Formiddagsmat

12:30 - 13:55

Utvalgte demonstrasjonsvassdrag for helhetlig restaurering: Gaula, Alna

13:55 - 15:00

Myndighetenes finansieringsordninger: Miljødirektoratet, NVE, Landbruksdirektoratet m.fl.

15:00

Slutt første dag av seminaret

Dag 2

09:00 - 10:40

Kunnskap og formidling:

Lansering av Barrier Tracker App, og erfaringer fra kurs i UK

10:40 - 11:40

Norske restaurerings-eksempler: Tiltak for sjøaure og elvemusling

11:40 - 12:10

Formiddagsmat

12:10 - 14:20

Norske restaurerings-eksempler:

Tiltak for kantvegetasjon, miljøtilpassing av vegfylling, urban bekkeåpning, våtmark og myr

14:20 - 15:00

Fra ide til praksis til læring:

Hvordan planlegge for et godt restaureringsprosjekt og lære av det som går galt?

15:00

Avslutning av seminaret

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: