13.–14. jan. 2021
Streaming, Nettbasert

Ta del i en innovativ møteplass som ser på løsninger for fremtidens klimautfordringer og hvordan håndtere og legge til rette for gode blågrønne løsninger innen overvann og klimatilpasninger. Siden vi fremdeles har stort smittepress i Norge og særlig i de større byene. vil konferansen arrangeres heldigitalt. Du vil i kort tid før konferansen få tilsendt en lenke som du klikker deg inn på for deltakelse, det vil bli muligheter til å stille spørsmål til hvert innlegg, spørsmålene stilles i Slido.

Meld meg på

Å planlegge for bærekraftige, gode økonomiske og fremtidige varige løsninger krever at fagfolk med forskjellig fagbakgrunn og praksis snakker sammen i planleggingsfasen.

Vi må ned på planleggingsstadiet til ingeniører med forskjellige fagretninger som vann og avløp, planleggere og grøntforvaltere, men også jurister og andre faggrupper må inn i prosjektene tidlig for å snakke sammen og planlegge slik at vi får gode, varige løsninger som resultat.

Det er store kostnader forbundet med mangelfull prosjektering i prosjekter og på Bærekraft i vannbransjen ser vi på de gode løsningene for overvann.

Målgruppe

Møteplassen retter seg mot ingeniører, sivilingeniører, rådgivende ingeniører, landskapsarkitekter, utbyggere, kommuner, spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift, utførende entreprenører og landskapsgartnere, leverandører av løsninger for disponering av overvann, representanter for forskning, utvikling og undervisning, samt jurister.

Skriv ut

10:05

Velkommen og litt praktiske opplysninger for dagene

v/Tekna

10:10

Innledningsforerag - Engehavparken København

Vi blir presentert for innovative løsninger ved anlegging av parkområde i København

Lykke Leonardsen, Head of Program for Resilient and Sustainable City Solutions, City of Copenhagen

10:45

Pause

Planlegging, flom og overvann

11:00

Overordnet overvannshåndtering, hva skal vurderes, forbedre dagens situasjon

Steinar Myrabø, hydrolog/sivilingeniør, Norconsult AS

11:30

Lillehammer kommunes overvannsplan og implementering av denne i kommunen

Elisabeth Børde, prosjektleder, Lillehammer kommune

11:45

Onlinemodellering sentrumsbystrøk minigrønneløsninger; New Waterways prosjektet NIVA

12:00

Sårbarhetskartlegging - hvordan planlegge for en 200 års flom

Jonas Vevatne, miljørådgiver og politiker, Asker kommune

12:30

Bruk av IVF-data i forhold til flom og overvannsberegninger

Anita Verpe Dyrrdal, klimaforsker, Meterologisk institutt

13:00

Lunsj

Overvann

14:00

Hva skal det dimmensjoneres etter TEK 17

14:30

Overvann i BREEAM perspektiv - økt fokus på klimatilpasning

Overvann i BREEAM perspektiv - økt fokus på klimatilpasning

BREEAM community/ BREEAM bygg

15:00

Pause

15:30

NS 3845 Blågrønne løsninger i Bærum kommune

Pedro Emilio Ardila, spesialrådgiver, Bærum kommune

16:00

Faktorisering av overvannsgebyr, rapport fra NINA

 • metoder for å estimere overvanngebyr i urbane områder

Nils Roar Sælthun, Professor Em., Department of Geosciences, University of Oslo

16:30

Slutt for dagen

Start dag 2 av digital konferanse

GIS som analyseverktøy for flomveier

09:00

GIS som arbeidsverktøy

Presentasjon av masteroppgave

09:30

En metode for å kartlegge sårbarheten og skadepotensialet til midlertidige flomveier

 • Identifisering og klassifisering av midlertidige flomveier basert på dreneringslinjer
 • Kartlegging av kritiske punkter langs dreneringslinjene som vil kreve videre analyser

Veronica Tørudstad, sivilingeniør VA, Cowi AS

10:00

Fjerning av partikler i vegavrenning ved bruk av supersandfang - presentasjon av masteroppgave

 • Partikkelstørrelser i avrenning fra veg
 • Fjerning av partikler fra vegavrenning i «vanlige sandfang» vs. Supersandfang

Merethe Arntsen Strømberg, Rådgiver VA, Norconsult AS, Trondheim

10:30

Pause

Flomveier

10:45

Kartlegging av flomveier

Presentasjon av masteroppgave

11:15

På lag med naturen, bærekraftige overvannsløsninger

Resiliens, natur og økosystemtjenester

Vaar Bothner, landskapsarkitekt med eget firma/Taran Anderaa, master i landskapsarkitektur

12:15

Lunsj

Ulike erfaringer ved håndering av overvann og fremtidsperspektiver

14:30

Overvann – tidlig og tydelig inn i overordna kommunal planlegging

Turid Bakken Pedersen, prosjektleder, NVE

15:00

Rainwater harvesting

 • eksempel fra komplekst motorsportsanlegg i Sandnes

Per Møller-Pedersen, daglig leder, Storm Aqua AS

15:30

Analyse av lønnsomhet for overvannstiltak

Hver krone investert i håndtering av overvann sparer 25 kroner

Phan Åge Haugård, seksjonsleder vann og kommunalteknikk Oslo, Cowi AS

16:00

Konferansen avsluttes

Komiteen for opprettelse av årets program har bestått av:

 • Tone Muthanna, professor, NTNU
 • Thea Ingeborg Skrede, sivilingeniør VA, Norconsult
 • Yvona Holbein, overvannskoordinator, Oslo kommune, PBE
 • Inga Potter, overvannskoordinator, Oslo kommune, PBE
 • Per Møller-Pedersen, daglig leder, Storm Aqua AS
 • Kim Paus, Phd VA, Asplan Viak
 • Steinar Myrabø, hydrolog, Norconsult

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Øker faren for storulykker i olje- og gassindustrien?

9. des.
kl. 08:30–10:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging

9.–10. mars 2021

Samferdsel, infrastruktur og areal

ITS Arena Fagseminar

11. mars 2021
kl. 10:00–15:30