Faggruppen for Bygg og anlegg (Tekna/NITO) og Forum for trekonstruksjoner ønsker velkommen til fagdager der vi ser på muligheter med moderne trekonstruksjoner og prosjektering av trekonstruksjoner. Bruk av tre i store bygg og konstruksjoner blir stadig mer aktuelt og populært. Trebaserte konstruksjoner kan brukes på de aller fleste byggtyper og trebaserte konsepter har de siste årene blitt stadig mer konkurransedyktige. Økt fokus på miljø og bærekraft bidrar også til at tre i økende grad blir vurdert som et alternativ i store byggeprosjekter.

Meld meg på

De trebaserte konseptene omfatter alt fra limtre-konstruksjoner, søyle-drager-konsepter, massivtre- og bindingsverkselementer og moduler. Enten som rendyrkede konsepter eller blandet med hverandre. Totalløsningene knyttet til konkrete bygg er ofte også basert på samspill med andre materialer.

Sentrale spørsmål vi vil belyse, og forsøke å gi svar på er blant annet:

 • Hvordan prosjektere og planlegge trekonstruksjoner?
 • Hvilke muligheter og eventuelle begrensninger ligger i bruk av tre i konstruksjoner?
 • Hvordan løse lyd, brann, varme, ventilasjon og miljøaspekter?
 • Hvilke erfaringer har vi fra nasjonale prosjekter?

Den første dagen vil gi deg en innføring i hvilke bestillekompetanse innkjøpere og prosjekterende bør ha og en overordnet innføring i fokusområder for økt bruk av trekonstruksjoner. Hvordan få byggherre til å velge langsiktige bærekraftige løsninger? Hvordan kan vi som prosjekterende formidle til byggherre om gode langsiktige bærekraftige løsninger og hva må bestiller inneha av kompetanse for å ivareta disse viktige elementene?

På dag 2 setter vi fokus på inneklima, fremtidige brannkrav, tre i konkurranse med andre materialer og fasadeløsninger i tre med fokus på brann.

Vi gir deg flere eksempler på fleretasjes boligbygg fra Norden:

 • Løsninger og erfaringer.

 • Hva gjøres i dag, hvordan løser vi dette i fremtiden?

 • Byggeteknikk, knutepunkter, brann, lyd og økonomi.

Hvilke erfaringer har vi gjort oss mht:

 • Lyd

 • Brannsikkerhet i bygg med massivtre

 • Økonomi

 • Miljø

 • Varme/ventilasjon

 • SHA/HMS på byggeplass

Dette kurset er en del av Kursdagene 2019 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Hold deg oppdatert og ta del i de tradisjonsrike kveldsarrangementene! Les mer om Kursdagene 2019 her!

Skriv ut

Onsdag 09.01.19

Møteleder; Bengt Michaelsen, BGM arkitekter AS

09:30 - 10:00

Registrering og enkel servering

10:00 - 10:05

Velkommen – praktisk informasjon v/møteleder

10:05 - 11:00

Hvilke myndighetskrav gjelder i dag og hva med fremtiden?

 • Hvordan ivareta energieffektivitet og bærekraft med nye konstruksjonsløsninger?

 • Hvorfor velge bærekraftige løsninger og hvordan bygger vi i nær fremtid?

 • Hvordan forespørre gode løsninger i tilbudsfasen?

 • Hverdagserfaringer fra innsalg av bærekraftide løsninger

Bengt Michalsen, BGM Arkitekter AS

11:00 - 12:00

Hvorfor massivtre?

Bruk av tre som konstruksjonsmateriale, i stedet for tradisjonelt byggeri med stål og betong, gir oss mange fordeler. Her belyses viktige momenter omkring dette.

 • Prosjektering og gjennomføring ved bruk av massivtre (KLT) i prosjekter.

 • Hvordan velge rådgivere og entreprisemodell?

 • Hvordan sette sammen prosjekteringsteam?

 • Energieffektive konstruksjoner i tre-bygg og praktiske valg som også er basert på kostnadseffektive løsninger

Bengt Michalsen, BGM Arkitekter AS

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 14:00

Konstruksjonsløsninger med KLT

 • Hvordan bygge opp gulvkonstruksjoner, vegger og takkonstruksjoner med bruk av massivtre?

 • Hvordan sette inn vinduer og dører?

Disse tingene krever andre detaljer enn ved bruk av stål og betong.

Bengt Michalsen BGM Arkitekter AS

14:00 - 14:50

Livssyklusvurderinger og klimagassutslipp

Gir bruk av tre som konstruktivt materiale lavere klimagassutslipp sammenlignet med andre materialer?

Konkrete eksempler på ulike konstruksjonsalternativer med bruk av trekonstruksjoner sammenliknet med tradisjonelt byggeri.

Bård Solem, Eggen Arkitekter AS

14:50 - 15:00

Kaffe/te/mobil

15:00 - 16:00

Brann og lyd i KLT-prosjekter

Tekniske løsninger knyttet opp til dokumentasjon for brannsikkerhet og lydkrav krever annen detaljering og løsningsvalg enn de kjente løsninger fra stål og betongkonstruksjoner.

Rep fra Sweco

16:00 - 17:00

Hverdagserfaringer fra gjennomførte KLT-prosjekter ?

Erfaringer fra ulike norske prosjekter.

Bengt Michalsen BGM Arkitekter AS / Massivtre AS

17:00

Slutt

19:00 - 23:30

Festaften i Samfunnet

Torsdag 10.01.19

Møteleder: Ove Staubo Munthe-Kaas, Avdelingsleder Bygg og Marked, Treteknisk

09:00 - 09:10

Velkommen – intro dag 2 v/møteleder

09:10 - 10:00

Lilleby – et grønt byliv.

Målet er å bygge et referansebygg for framtiden – selve representanten for massivtreets gjennombrudd i det kommersielle boligmarkedet.

 • Erfaringer fra prosjektet

 • Betong versus tre

 • Økonomi

 • Prosjektering, utførelse og fundamentering

 • Erfaringer fra byggeplass

 • HMS, arbeidsmiljø og produksjon

 • Bevaring av lokalmiljø

 • Samarbeid med byantikvaren

Petter Torås Halseth, Veidekke/NTNU

10:00 - 10:30

Valle Wood

Bygg A, også kalt Valle Wood, blir Norges største næringsbygg i massivtre og planlegges ferdigstilt 4. kvartal 2018.

Jørgen Tycho, Oslotre og Anders Nygård Ny Struktur

10:30 - 11:00

Skipet i Bergen

"Skipet" blir Bergens første og største kontorbygg i massivtre (KL-tre) og blir et signalbygg i Solheimsviken – et signalbygg i flere henseender. Skipet får norsk produsert KL-tre fra Splitkons nye fabrikk på Åmot i Modum kommune.

Krsitin Nore og Ole Edvard Bakkom, Splitcon as

11:00 - 11:30

Finansparken

Finansparken er det nye hovedkontoret til SpareBank 1 SR-Bank. Med et totalareal på 22.600 kvm blir dette Norges største næringsbygg basert på tre som bærende konstruksjoner.

Konstruksjonen regnes av fagfolk for å være nybrottsarbeid innen bruk av massivtre. Det skal ikke brukes bolter, skruer, spiker eller annet vanlig festemiddel, konstruksjonen holdes sammen med trenagler.

Espen Daaland, Veidekke

11:30 - 12:30

Lunsj

Parallelle sesjoner

Sesjon A - klima, innemiljø, konstruksjon og innovasjon som middel for økt konkurransekraft

Ove Staubo Munthe-Kaas, Norsk Treteknisk Institutt

12:30 - 13:15

Miljøvennlig byggematerialer i tre - hvilke muligheter finnes?

Vegard Ruttenborg, Norsk Treteknisk Institutt

13:15 - 14:00

Erfaringer med inneklima og trivsel - Hanestad skole

Knut Skulberg, Høgskolen innlandet

14:00 - 14:10

Kaffe/te/mobil

14:10 - 14:30

Borg Havn – kontor- og lagerbygg i trekonstruksjoner

Måling av U-verdi på massivtre uten isolasjon. Marcus Olsson, Norsk Treteknisk Institutt

14:30 - 14:50

Ombruk og gjenbruk av trelast - Et blikk mot NHP4

Arbeidet med Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2017 – 2020 (forkortet NHP4) er i gang! Nettverket utformer og fastsetter i januar 2017 næringens mål og ambisjoner for avfallsreduksjon, materialgjenvinning, forsvarlig håndtering av farlig avfall og miljøgifter m.v. Det identifiseres nødvendige tiltak innenfor de ulike temaene for å oppnå fastsatte mål de kommende 3 år.

Carlos Myrebøe,Norsk Treteknisk Institutt

14:50 - 15:10

Ny Norsk standard for klimagassberegninger for bygninger

Byggenæingen er helt sentral i utformingen av morgendagens lavutslippssamfunn, og med den nye norske standarden NS 3720, har vi fått en metodikk for beregning av bygningers klimagassutslipp gjennom hele bygningens livsløp.

15:10 - 15:30

Ny standard for bygging i tre -NS 3516

Standarden vil forenkle kommunikasjonen mellom byggherre, prosjekterende og utførende. Den angir tekniske krav relatert til utførelse for å oppnå ønsket konstruksjonssikkerhet og bestandighet,

15:30 - 15:40

Kaffe/te/mobil

15:40 - 16:00

Fremtidige brannkrav for trekonstruskjoner?

Rep fra SINTEF Byggforsk

16:00 - 16:30

Trefasader i urbane strøk

Hva med brannbeskyttelse og økonomi?

Ulrich Hundhausen, Norsk Treteknisk Institutt

Sesjon B - eksempler på fleretasjes boligbygg i massivtre.

Jørgen Tycho, Oslotre

12:30 - 13:00

Bruk av massivtre (KL-Tre)

Tre etasjers påbygg i massivtre på eksisterende betongbygg.

Andreas Østvold, Sweco

13:00 - 14:00

Construction methods for multistorey buildings in timber

Professor ROLAND MADEREBNER, Dr.Dipl.Ing, Austrian University of Innsbruck.

14:00 - 14:10

Kaffe/te/mobil

14:10 - 14:50

Nordregate 20-22, fleretasjers boligbygg i massivtre

I Nordre gate på Grünerløkka blir en eldre bygård erstattet av et tidsmessig og miljøvennlig boligbygg. Bygget får ca 40 leiligheter. Det legges mye innsats i å få gode delings- og fellesfunksjoner. Mot gata kommer publikumsrettede funksjoner. Bygget oppføres med bærekonstruksjon i massivtre og med felles takhage. Bygget er tegnet av Alliance Arkitekter og ferdigstilles 2019.

Kenneth Harstad, Project Manager, Aspelin Ramm AS

14:50 - 15:30

Puukuokka One – Åtte etasjes boligbygg i massivtre i Finland

Puukuokka is the first eight-story high wooden apartment building in Finland. The goal was to find a solution to utilize the technical and aesthetic qualities of CLT and to create a large-scale wooden building with a distinct architectonic expression of its own.

Anssi Lassila, Architect, Director, Founder

15:30 - 15:40

Kaffe/te/mobil

15:40 - 16:30

Pågående arbeider med boligbygg i Sverige

Daniel has been involved in a number of cross fertilization projects within IT and marketing, where social and infrastructural issues have informed the development of innovative business concept. Daniel is a firm believer in what is called applied architecture, or performing architecture, which means that his offices spend just as much time on the factory floor as on site, in the forest or in front of the screen. He focuses on sustainable building with a special interest in solid timber and efficient industrial production and mass customization.

Daniel Fagerberg, Architect, AA Dipl, Hyde chair of excellence UNL

16:30 - 16:50

Felles paneldiskusjon med mentimeter

Ove Munthe-Kaas / Jørgen Tycho, Treteknisk

16:50 - 17:00

Felles oppsummering og avslutning v/møteleder

Med forbehold om endringer i programmet

Utstillere

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Koordinatorskolen

7. nov.–18. des.

Bygg og anlegg

Åpent faglig møte YBN Sørlandet: Befaring på I4Helse

19. nov.
kl. 16:00–18:30
UiA Grimstad, GRIMSTAD