Konflikter er naturlige og kan håndteres. De kan likevel oppleves ubehagelige og uhåndterlige, særlig i de tilfellene der konflikten har følelsesmessige og medmenneskelige konsekvenser. Hvis man i tillegg opplever at det benyttes hersketeknikk og manipulering, vil det være spesielt krevende for deg som tillitsvalgt.

Meld meg på

Det er ikke tvil om at du som tillitsvalgt står foran en av dine mest utfordrende oppgaver når du skal håndtere og løse en konflikt. I samarbeid med Leif Stapnes, som har betydelig teoretisk innsikt og praktisk kunnskap om konflikthåndtering, har Tekna utformet et kurs der du får ny innsikt i:

 • Anerkjente modeller for konflikthåndtering
 • Utnytte læring av tidligere konflikter
 • Tillitsvalgtes rolle i konflikter på arbeidsplassen

Kursform

Kurset veksler mellom foredrag fra kursleder Leif Stapnes og Teknas spesialrådgiver og praktisk gruppearbeid der du jobber med konflikter som du selv har opplevd eller kjenner til.

Fornøyde deltakere

Kurset er holdt to ganger i året siden 2002. Flere hundre tillitsvalgte har gitt kurset gode tilbakemeldinger, spesielt for dets praktiske anvendelse og innhold som bygger på anerkjent teori og forskning.

Forberedelser

Best utbytte av dette kurset får du dersom du på forhånd har reflektert rundt konflikter du kjenner til, eller selv har opplevd.

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet disse kursene:

Nettkursene:

Ordinære tillitsvalgtkurs: Vi anbefaler deg å ta kursene i rekkefølgen du ser her.

For privat sektor:

 1. Lov og avtale i privat sektor
 2. Forhandlingsteknikk
 3. Omstilling og nedbemanning

For statlig sektor:

 1. Lov og avtaleverk i statlig sektor og
 2. Årets lokale forhandlinger eller Forhandlingsteknikk
 3. Omstilling i statlig sektor

For kommunal sektor:

 1. Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor
 2. Forhandlingsteknikk

Kursene i denne listen bør tas så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Tirsdag 9. november 2021

09:45

Registrering og morgenmat

10:00

Velkommen ved kursledere og deltakere

 • Forventningsavklaring og aktuelle problemstillinger

11:00

Hva er en konflikt?

 • Hva skiller en konflikt fra uenighet og diskusjon?
 • Hva kjennetegner forskjellige typer av konflikter?

12:30

Lunsj

13:30

Tillitsvalgtes rolle i konflikter på arbeidsplassen

 • Regelverk
 • Praktisk håndtering i et juridisk perspektiv
 • Gruppeinndeling og casediskusjoner

14:45

Pause

15:00

Om konflikthåndtering og konfliktløsning

 • Hvilke strategier og verktøy har du til rådighet når du er involvert i en konfliktsituasjon?
 • Hvordan kan du bidra til å forebygge konflikter?

16:30

Pause

16:45

Er det sammenheng mellom konflikter og hersketeknikker?

 • Hva kan du gjøre hvis du opplever at noen benytter hersketeknikker og manipulering?
 • Flere diskusjoner i gruppene

18:30

Avslutning av første dag

20:00

Middag

Onsdag 10. november 2021

09:00

Oppsummering av gårsdagen

 • Introduksjon til gruppeprosesser

10:00

Gruppearbeid med praktiske øvelser

 • Deltakerne presenterer en konflikter fra sin egen virkelighet
 • Hvilke muligheter og virkemidler har du?
 • Kan du lære noe av å se konflikten i andre perspektiver?

13:00

Lunsj

14:00

Arbeid i grupper fortsette

15:00

Oppsummering

 • Hva har du lært som du kan bruke i din hverdag?
 • Hvilke handlingsalternativer har du når konflikter oppstår?
 • Hvem kan du henvende deg til når du trenger råd og støtte

16:00

Avslutning

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/21266

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 21266. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i reiseregningen.

 • Leif Stapnes

  Kursleder

  VID Vitenskapelige Høgskole AS

  Leif Stapnes er ansvarlig for et masterstudium i verdibasert ledelse ved VID vitenskapelige Høgskole, med HR- ledelse og konflikthåndtering som spesialfag. Han har tidligere vært personalsjef/-direktør blant annet ved Institutt for energiteknikk, NILU, KPMG og innen bank og finans.

 • Arve Vaale-Hallberg

  Advokat, juridisk kontor

  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

  Arve Vaale-Hallberg er advokat ved Juridisk kontor i Tekna. Han har bred erfaring med personkonflikter knyttet til arbeidsforhold og er også sertifisert til å opptre som konfliktmekler ved domstolene. Han har tidligere vært ansatt i Oslo kommune med ansvarsområder knyttet til arbeidsgiversiden og personalforvaltning.