Basert på tilbakemeldinger og ønsker fra bransjen og tunnelmiljøet i Norge, så NFF at det var behov for at man i tunnelbransjen innførte et kompetanserettet kurs innenfor berginjeksjon. Berginjeksjon i Norge er en typisk erfaringsbasert arbeidsoppgave og med varierende fremgangsmåter for å nå det samme målet

Meld meg på

Av noen er det gitt betegnelsen 'svartemagi' mens andre definerer det som 'håndverk', der man med dyktighet oppnår de krav til tetthet som er stilt. Målet med dette kompetanserettede kurset er å etablere en større forutsigbarhet knyttet til gjennomføring av berginjeksjon for underjordsanlegg.

Innenfor temaet berginjeksjon foregår kontinuerlig utvikling av utstyr, utførelse, material-tilgjengelighet etc. I dette kurset blir du oppdatert på dagens kunnskapsnivå innen berginjeksjon, slik at forståelsen bedres hos alle involverte parter i dette arbeidet. Kurset passer for deg som deltar i injeksjonsarbeider, enten på prosjekteringsstadiet, hos leverandør, i det utførende eller som kontrollør. Med felles forståelse av arbeidsoppgaven berginjeksjon, stiller bransjen bedre rustet til å oppnå de krav samfunnet setter som rammebetingelser for vårt arbeid.

Som grunnlagsdokument for kurset bruker vi siste versjonen av NFF Håndbok nr. 06 datert juli 2010, 'Praktisk berginjeksjon for underjordsanlegg'. I tillegg lages forelesningsmateriell som også vil bli utdelt ved kurset og som inngår i kursets pensum.

Kurset tar 2,5 dager og skal gi; en grunnleggende teoretisk basis, forståelse av geologiske betingelser, kunnskap om materialer og utstyr, strategi og dokumentasjon av utført injeksjonsarbeid. Dette er basert på totalt 2 dager med forelesninger, enkle praktiske klasseroms-demonstrasjoner, eksempler og diskusjoner. Kurset avsluttes med en skriftlig 3 timers eksamen. Bestått eksamen gir kursbevis. Det er begrenset antall plasser på kurset.

Skriv ut

Tirsdag 5. oktober

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:30

1. Introduksjon / velkommen / kort deltakerpresentasjon

Eivind Grøv, SINTEF

09:30 - 10:30

2. Omgivelsene

Alf Kveen, Vegdirektoratet

10:30 - 10:45

Pause

10:45 - 11:30

3. Berggrunnen

 • bergarter, bergartsdannelse
 • mekaniske egenskaper og anisotropi
 • oppsprekking og svakhetssoner
 • bergets permeabilitet
 • in-situ bergspenninger

Eivind Grøv, SINTEF

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:15

4. Bergrommet og/eller Konstruksjonens funksjon

 • anvendelse
 • formålet med injeksjonen
 • funksjonskrav

Eivind Grøv, SINTEF

13:15 - 13:45

Spørsmål / diskusjon / pause

13:45 - 14:30

5. Kontraktuelle forhold

 • entrepriseformer
 • risikofordeling
 • insitamenter
 • anbudsbeskrivelse / kontrakten
 • oppgjørsformer
 • byggetidsregulering
 • suksesskriterier

xx

14:30 - 14:45

Spørsmål / pause

14:45 - 15:45

6. Injeksjonsstrategi

 • forutsetninger
 • injeksjonsmetodikk
 • injeksjonsmetode
 • injeksjonsutstyr
 • injeksjonsmaterialer
 • dokumentasjon og verifikasjon

Ola Woldmo, Woldmo Consulting

15:45 - 16:15

Spørsmål / diskusjon / pause

16:15 - 17:15

7. Praktiske eksempler

a) Sauda - Hans Olav Hognestad, Mapei AS b) RIngvei vest - John Ivar Fagermo, AF Gruppen c) HATS-prosjektet - Eivind Grøv, SINTEF

H.O.Hognestad / J.I.Fagermo / E.Grøv,

17:15 - 17:30

Spørsmål / diskusjon

17:30 - 17:33

Ferdig for dagen

19:00 - 21:00

Middag

Onsdag 6. oktober

08:30 - 09:15

8. Gjennomføring og utførelse - del 1

 • injeksjonsboring
 • opp- og ned-rigging
 • utstyr
 • mannskap
 • HMS
 • logistikk
 • kommunikasjon

John Ivar Fagermo, AF Gruppen

09:15 - 09:30

Pause

09:30 - 10:15

8. Gjennomføring og utførelse - forts. Del 2

John Ivar Fagermo, AF Gruppen

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:15

9. Dokumentasjon

 • hensikt
 • prosedyrer
 • omfang

Ingvild Lausund, Veidekke AS

11:15 - 11:30

Spørsmål

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:15

8. Gjennomføring og utførelse - forts - del 3

John Ivar Fagermo, AF Gruppen

13:15 - 13:30

Pause

13:30 - 14:00

8. Gjennomføring og utførelse - forts - del 4

John Ivar Fagermo, AF Gruppen

14:00 - 14:15

Spørsmål / diskusjon / pause

14:15 - 15:30

10. Injeksjonsmaterialer

 • sement
 • miktrosement
 • lagring av sement
 • Blaine, D95, bindetid, separasjon
 • tilsetningsstoffer
 • blanding
 • kolloidal silika
 • hjelpestoffer

Hans Olav Hognestad, Mapei AS

15:30 - 15:45

Pause

15:45 - 17:15

11. Injeksjonsmaterialer - praktisk borddemonstrasjon

Hans Olav Hognestad, Mapei

17:15 - 17:30

Spørsmål - diskusjon - oppsummering - info om eksamen

17:30 - 17:35

Slutt for dagen

19:00 - 21:00

Middag

Torsdag 7. oktober

08:30 - 11:30

Eksamen - max 3 timer

Slutt - hjemreise!

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30