16.–17. sep.
Radisson Blu Royal Garden, TRONDHEIM

Det årlige seminaret er forumet for faglig oppdatering, og møteplassen for nettverksbygging innen restaurering av vassdrag og våtmarker.

Meld meg på

Eksempler fra internasjonale og nasjonale prosjekter presenteres, og erfaringer utveksles. Det årlige seminaret er arrangert av restaureringsprosjektet under direktoratsgruppen for vannforskriften, i samarbeid med Norsk vannforening. Vi feirer at dette er det 10. seminaret med en full seminardag den 16. september, etterfulgt av en dag med befaringer den 17. september. Begge dager blir i Trondheimsområdet, der det hele startet i 2010.

Forbedring av miljøet i og rundt vassdragene får økt oppmerksomhet i mange land. Oppretting av "gamle synder" i elver og våtmarker gir mange positive effekter: forbedringer for biologisk mangfold, rekreasjon og landskap, flomdemping og klimatilpasning, redusert forurensing, styrket overvannshåndtering og mer attraktive tettsteder. Vanndirektivets mål om å beskytte, forbedre og gjenopprette vannmiljøet har gitt vassdragsrestaurering et løft i hele Europa. FNs bærekaftsmål (SDG) nr. 6 om bærekraftig vannforvaltning har som delmål å beskytte og restaurere vannrelaterte økosystemer. Aichi-målene under konvensjonen om biologisk mangfold sier at minst 15 % av forringede økosystemer skal restaureres.

Skriv ut

Dag 1: Seminar - 16.09

09:30 - 10:00

Registrering og kaffe

Restaurering i Europa

10:00 - 10:15

Velkommen

10:15 - 10:55

1. Transboundary River Restoration: Experiences from the River Rhine Basin

Dr. Laura Poinsot (member of the secretariat of the International Commission for the Protection of the Rhine)

10:55 - 11:35

2. Restoration in Spain and Portugal

Carles Ferrer Boix (Centro Iberico de Restauración Fluvial)

11:35 - 12:00

3. Reiseberetning fra årets River Restoration Conference i UK

Pernille Eriksdatter Giske (FK Møre og Romsdal) og Bjørn Borge Skei (Vannområdekoordinator Stjørdalsvassdraget)

12:00 - 13:00

Lunsj

Gjennomførte og pågående restaureringstiltak

13:00 - 13:30

4. Akerselvas forringelse og restaurering

Sindre Langaas (NIVA)

13:30 - 14:00

5. Restaurering i Bognelva, Alta: tiltak og virkninger

Tommy Granheim (NVE nord) og Jonathan Coleman (NMBU)

14:00 - 14:30

6. Habitatforbedrede tiltak i anadrome bekker

Rådmund Steinsvåg (Mandal sjøørretklubb)

14:30 - 14:45

Kaffepause

14:45 - 15:15

7. Søra (befaringsmål 17. sept)

v/Vegard Thorvaldsen og Karl Gunnar Sødal (Statens vegvesen)

Nytt fra forskningen

15:15 - 15:45

8. Restaurering av meander, kroksjøer og evjer – hvorfor må vi se etter hydrologien?

Peggy Zinke (NTNU)

15:45 - 16:15

9. Hva har vi lært om restaurering og hvor ligger fremtidens utfordringer

Nikolai Friberg og Anne Lyche Solheim (NIVA)

16:15 - 16:30

Kaffepause

Kantvegetasjon

16:30 - 16:55

10. Kantvegetasjon langs vassdrag – hva sier loven

Jan Henning L'Abée-Lund (NVE)

16:55 - 17:20

11. Kantsonene langs jordbruksvassdrag – hvorfor er de viktige?

Anne-Grete Buseth Blankenberg (NIBIO)

17:20 - 17:55

12. Ekspedisjon elvekant

Åsa Renman (SRN, Norsk Friluftsliv og Sabima)

18:00

Slutt for dagen

19:00 - 21:30

Middag (husk å krysse av for om du skal ha middag i påmeldingen)

Dag 2: Befaring av restaureringsprosjektet Søra - 17.09

Praktisk informasjon:

  • Omvisning ledet av Statens vegvesen v/Vegard Thorvaldsen og Karl Gunnar Sødal.
  • Det er totalt sett ca 5,5 km gange under befaringen.
  • NB husk skotøy for felt (jord/grus) og klær for vær (nedbør/temperatur).
  • Matpakke og drikke blir delt ut i bussen (husk å si ifra i påmeldingen om eventuelle spesielle behov).

08:45 - 09:00

Oppmøte ved buss

09:00 - 09:30

Bussavgang til befaring start i Heimdal sentrum

09:30 - 11:00

Befaring av øvre del av Søra (ca 3 km)

11:00 - 11:30

Lunsj og kaffe ved bussen

11:30 - 12:30

Befaring av nedre del av Søra (ca 2 km)

12:30 - 13:00

Befaring avsluttes ved Cirkle K på Klett

13:00

Seneste bussavgang fra Cirkle K på Klett til Trondheim og Værnes

(bussen går tidligere dersom befaringen er avsluttet tidligere)

13:30

Seneste ankomst Trondheim

14:15

Seneste ankomst Værnes

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Havbrukets utviklingstillatelser – hvem har lært hva?

17. sep.
kl. 09:00–15:00

Miljø- og biovitenskap

De viktige kantsonene langs vassdrag

23. sep.
kl. 12:00–16:00