23. sep.
kl. 12:00–16:00

Kantsoner er et svært dagsaktuelt tema, og fagtreffet vil belyse lover og regelverk-, planlegging og skjøtsel, samt forskningsresultater og erfaringer fra ulike typer vegetasjon i kantsoner.

Meld meg på

Vannressurslovens § 11 setter krav om at det opprettholdes et begrenset areal med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag med årssikker vannføring. Kantsoner har mange viktige funksjoner. Naturlig vegetasjon langs vassdrag har svært høy artsdiversitet og er viktig for overlevelse av flere rødlistearter, samt for en rekke viktige insekter. For fisk i vassdraget er gir trær og busker grunnlag for mattilgang, skjul mot fiender, beskyttelse mot sollys og holder temperaturen i vannet mer stabil gjennom døgnet.

Klimaendringer med økt nedbør og mer intense nedbørepisoder øker faren for overflateavrenning fra omkringliggende arealer, og vegetasjon langs vassdrag fungerer som effektive rensefilter. Klimaendringene fører også til mer variert vannføring i vassdraget, noe som gjør kantene mer erosjonsutsatt. Røtter fra trær og busker i kantsonene kan være med å redusere hastigheten av flomvannet, fungere som armering av kantene og derved redusere kanterosjon.

Møteleder: Anne-Grete Blankenberg (NIBIO)

Skriv ut

12:00 - 12:15

Velkommen

Anne-Grete Blankenberg/ Eva Skarbøvik (NIBIO)

12:15 - 12:40

1. Ny veileder om vegetasjon langs vassdrag

Jan Henning L'Abée-Lund (NVE)

12:40 - 13:05

2. Kantsoner langs urbane vassdrag –Betydning av kantvegetasjon for livet i vann

Therese Fosholt Moe (NIVA)

13:05 - 13:30

3. Erfaring med planting av trær i kantsoner

Sven Martinsen (Våler kommune)

13:30 - 13:55

4. Biodiversitet – hvordan kantsoners utforming kan ha betydning for biologisk mangfold

Hanne Sickel (NIBIO)

13:55 - 14:10

Kaffepause

14:10 - 14:35

5. Skjøtsel av kantsoner langs jordbruksvassdrag.

Erfaring fra landbrukskontoret og deres møte med grunneiere

Lars Martin Julseth (Follo landbrukskontor)

14:35 - 15:00

6. Erfaringer og utfordringer med grasproduksjon i kantsonene

Svein Bovim (Morsa Grasproduksjon BA)

15:00 - 15:25

7. Elvekantene i samfunnet og politikken

Christian Steel (Sabima)

15:25 - 16:00

Oppsummering

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Klima og sirkulær økonomi

16. sep.
kl. 08:00–11:00

Miljø- og biovitenskap

Det 10. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker

16.–17. sep.
Radisson Blu Royal Garden, TRONDHEIM

Miljø- og biovitenskap

Havbrukets utviklingstillatelser – hvem har lært hva?

17. sep.
kl. 09:00–15:00