14. okt.
kl. 12:00–15:30

Fagtreffet vil fokusere på hvorfor bakterier bør styrkes i de kommende tiltak- og vannforvaltningsplanene.

Meld meg på

Vannforskriften og dagens forvaltningsplaner fokuserer mye på økologi. Det er flere viktige forvaltningsmessige vannkvalitetsparametere som ikke anvendes blant de fysisk/kjemiske støtteparametere til de biologiske kvalitetselementene. Koliforme bakterier er et slikt eksempel. Mange mener at vannforvaltningsplanene bør bidra bedre til å ivareta viktige brukerinteresser da formålet med vannforskriften er å sikre mest mulig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene, § 1.

Forurenset drikkevann i Askøy kommune der mange innbyggere ble syke sommeren 2019, var en alvorlig vekker.

I mange EU-landene – og spesielt i byene – er ofte tiltaksarbeidet styrende etter EUs badevanns direktiv. Dette direktivet er ikke innført i Norge. For å få gehør for store miljøinvesteringer i kommunene blir det viktig med politisk engasjement og medvirkning fra brukerne av vannforekomstene.

Trenger man et tredelt klassifiseringssystem for å dekke behovet til norsk helhetlig vannforvaltning? Dvs at i tillegg til dagens kjemiske- og økologisk klassifiseringer også innfører egnethetsklassifisering for bruk for å oppnå bedre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.

Skriv ut

1. Tilbakeblikk på vannforvaltningsarbeidet før og etter vannforskriften – og hvor går veien videre

Jon Lasse Bratli (Miljødirektoratet)

2. Tiltaksarbeidet i vannområdet Øyeren- økt fokus på bakterier viktig for tiltaksgjennomføringen

Eksempler

Kristian Moseby (Vannområde Øyeren)

3. Helsemessige konsekvenser av kloakkinnsug

  • i rør og utette høydebasseng og risikoreduserende tiltak.

Susanne Hyllestad (Folkehelseinstituttet)

4. Bading i fjorden er mer styrende enn forurensningsforskriftens krav

Frode Hult (Oslo kommune VAV)

5. Utslipp til små og sårbare resipienter- ekstra rensetiltak nødvendig

Knut Robertsen (Asplan Viak)

6. Brukerinteressene har hovedfokus i vårt tiltaksarbeid.

Nina Alstad Rukke (Lier kommune)

7. Avløp bør drives av større enheter

  • Økonomisk grenseverdi mellom tilknytning kommunalt nett og private renseløsninger.

Simon Haraldsen (Fylkesmannen i Oslo og Viken)

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Klima og sirkulær økonomi

16. sep.
kl. 08:00–11:00

Miljø- og biovitenskap

Det 10. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker

16.–17. sep.
Radisson Blu Royal Garden, TRONDHEIM

Miljø- og biovitenskap

Havbrukets utviklingstillatelser – hvem har lært hva?

17. sep.
kl. 09:00–15:00