1. juni
kl. 13.30–19.00

Velkommen til årsmøteseminar hvor du får faglig påfyll med påfølgende middag i regi av ESRA Norge – Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse.

Meld meg på

Metodikk for utføring av risikovurderinger er i stadig endring, og fagområdet er i kontinuerlig utvikling for å optimalisere metoder og sikre en best mulig risikostyring. Konsekvens av uhell og ulykker er vist både ved reelle hendelser og gjennom beregninger, og er viktige for forstå risiko. Men hvordan trekkes sannsynlighetsbildet inn? Hvordan kan man balansere flere hensyn mot hverandre i styring av risiko – og er det til sist analysene som gir svaret?

Seminaret gjennomføres fysisk, men du kan velge digital deltakelse

Fysiske deltakere ønskes velkommen videre til middag i Ingeniørenes hus kl 16:30.

Før seminaret avholdes årsmøtet som har egen påmelding, vi fortsetter med innlegg og avslutter med middag. Vel møtt!

Ønsker du å bli medlem av ESRA? Meld deg inn her

Skriv ut

13.30 - 14.10

Presentasjon av resultater fra RiskBIM-prosjektet | Thomas Welte, Bane Nor

RiskBIM (Risikostyring i BIM-drevne offentlige samferdselsprosjekter) er et forskningsprosjekt med finansiell støtte fra Forskningsrådet som omhandler smart bruk av digitale modeller og BIM-verktøy i risikostyringen for samferdselsprosjekter. Prosjektdeltakere er Bane NOR, Statens vegvesen, COWI, Multiconsult, IFE og NTNU. Det overordnede målet med prosjektet er å forbedre dagens arbeidsprosesser, metoder og verktøy for risikohåndtering ved å utnytte potensialet som ligger i BIM (Building Information Model), med et spesielt fokus på RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) og SHA (Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø). Ny kunnskap i prosjektet skal i hovedsak oppnås ved å utvikle innovasjoner innenfor området og teste eller pilotere disse i en realistisk setting.

14.10 - 14.50

Johan Ingvarsson, Lund universitet

14.50 - 15.15

Pause

15.15 - 16.00

Risikobasert arealplanlegging rundt anlegg med farlig stoff | Celin Tonheim, DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonal fagmyndighet for håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig, trykksatt og eksplosjonsfarlig stoff og for transport av farlig gods på vei og jernbane. Direktoratet har over flere år hatt fokus på utarbeidelse av retningslinjer for kvantitative risikovurderinger, akseptkriterier for risiko rundt anlegg med farlig stoff og samspillet mellom DSB og kommunen ved etablering av storulykkeanlegg. Med utgangspunkt i retningslinjene for kvantitative risikovurderinger, jobber DSB og gassbransjen nå med å få etablert sikkerhetsavstander for de mindre anleggene med farlig stoff. Innlegget vil ta for seg rammene for arealplanlegging rundt anlegg med farlig stoff, samspillet med kommunen og arbeidet med sikkerhetsavstander for de små og mellomstore anleggene.

16.00 - 16.10

Oppsumering v/ møteleder

16.30 - 19.00

Middag

Ingeniørenes hus

 • Johan Ingvarsson

  Lunds Universitet

 • Celin Russøy Tonheim

  Senioringeniør

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 • Thomas Michael Welte

  Spesialist (rådgiver) RAMS

  Bane NOR SF

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Vann, avløp og nye rettsregler 2022

Samferdsel, infrastruktur og areal

InfraPlan 2022

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

13.–14. sep.