Har du lyst å påvirke hva Tekna Kommune skal arbeide med i 2023 og 2024? Vi inviterer deg til årsmøte for Tekna Kommune 12. – 13. januar 2023 på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen.

Meld meg på

Invitasjonen til Tekna Kommunes årsmøte er kun sendt til deg som leder ved Tekna-gruppen med 5 eller flere i gruppa. Dersom du ikke selv har anledning til å delta, oppfordrer vi til at invitasjonen sendes til en annen tillitsvalgt i styret. Om gruppa er større jfr møterett under, kan flere stille fra styret, send da også invitasjonen videre til flere. Meld deg på innen fristen 14. desember.

I fylkeskommunene har vi sendt ut invitasjon til alle tillitsvalgte i styret med møterett i hht gruppestørrelsen. Til deg som representant og tillitsvalgt for små grupper eller Oslo kommune, så har dere i invitasjonen fått en kortere svarfrist, fordi vi har flere tillitsvalgte på varalista som vi eventuelt må invitere om du ikke kan. Vi oppfordrer derfor til raskt påmelding.

Årsmøtet er Tekna Kommunes høyeste politiske organ og en av de viktigste møteplassene for tillitsvalgte i kommunal sektor – og din mulighet til å påvirke det arbeidet som skal gjøres i neste toårsperiode. Det er ønskelig at du deltar begge dager og på festmiddagen.

Årsmøtedokumenter

Vi legger ut årsmøtedokumentene på tillitsvalgtnettet for Tekna kommune/årsmøte 2023 så snart de er klare, og senest 20. desember. Du må selv skrive ut dokumentene og ta med på årsmøtet om du vil ha dem på papir.

Har du forslag til saker?

Har du forslag til saker til behandling på årsmøtet, herunder endringsforslag til Tekna Kommunes vedtekter, må det sendes oss snarest og senest innen 6. desember.
E-post: tekna.kommune@tekna.no

Hvem har møte- og stemmerett?

Dette årsmøtet gjelder kun Tekna-grupper med minimum 5 medlemmer. Om gruppa er større, kan dere stille med flere representanter, jfr vedtektene. I tillegg inviteres særskilt 10 representanter fra små Tekna-grupper med mindre enn 5 medlemmer.

Tekna Kommunes vedtekter (PDF) regulerer hvem som har møte- og stemmerett på årsmøtet:

 • Alle kommuner/fylkeskommuner/bedrifter med minst fem medlemmer i den lokale gruppen har anledning til å stille med en representant.
 • Større grupper får en ekstra representant ved passerte 25, 50, 100, 150 og 200 medlemmer.
 • Alle ansatte i en fylkeskommune (både ansatte ved skoler og i sentraladministrasjonen) anses som å tilhøre én og samme gruppe, det samme gjelder for Oslo Kommune.
 • I tillegg vil 10 representanter fra grupper som ikke har automatisk representasjon etter reglene få en særskilt invitasjon.
Skriv ut

Hva skjer på årsmøtet?

Årsmøtet er også i 2023 samlokalisert med Tekna Privat og Tekna Stat, med felles program og festmiddag (pent antrekk) første dagen . Andre dagen gjennomføres separate årsmøter og program.

Årsmøtets faste oppgaver er blant annet: - Behandle årsberetning for siste to år - Behandle og vedta styrets prioriterte oppgaver for kommende toårsperiode - Velge nytt styre og velge representanter til R-møtet i 2024 - Ta stilling til forslag til eventuelle vedtektsendringer

Torsdag 12. januar

09.00 - 10.00

Registrering m/enkel servering

10.00 - 10.15

Åpning

Ved Mona Galåen, leder av Lønns- og interesseutvalget.

Presidentens hilsen

10.15 - 11.00

Lønnsundersøkelsen 2022

Vi gjennomgår lønnsundersøkelsen fra 1. oktober 2022. Hva er hovedfunn, og hvordan ser forholdene ut sektorene imellom? Det vil bli tid til spørsmål og debatt

11.00 - 11.30

Pause

11.30 - 12.30

Urolige tider – hvordan kan det påvirke Teknas medlemmer i 2023?

Vi ønsker gjennom innlegg og debatt å belyse hvilke utfordringer vi kan stå overfor i 2023. Hvordan kan den geopolitiske situasjonen, energikrise og høy inflasjon påvirke arbeidsmarked og lønn fremover?

12.30 - 13.00

Hvem er på valg i de ulike sektorstyrene?

Den 13. januar, dag to av årsmøtet, skal det velges styrer i de ulike sektorene. Vi presenterer valgkomiteenes innstillinger

13.00 - 14.00

Lunsj

14.00 - 14.30

R-møte 2023 og Teknas 150 årsjubileum i 2024

ved Marianne Harg, president i Tekna fra 2005-2013.

14.30 - 15.30

Klimamålene 2030

Klarer vi å nå klimamålene vi har satt oss? Hvordan kan bærekraft være en katalysator for ny næring, og hvordan kan det påvirke arbeidslivet?
Innlegg og debatt

15.30 - 16.00

Pause

16.00 - 17.00

Cybersikkerhet – hvilke utfordringer står vi overfor?

Innlegg og debatt

19.30 - 20.00

Aperitiff og mingling

20.00 - 22.30

Festmiddag (pent antrekk)

Fredag 13. januar

09.00

Tekna Kommune årsmøte 2023

Åpning ved Mona Galåen, leder av Tekna Kommune

09.00 - 10.15

Riksmekleren og tariffoppgjørene i kommunal sektor

Ved Riksmekler Mats Ruland

Er det mer konflikt rundt de sentrale oppgjørene i kommunal sektor enn tidligere? Hva må til for at de sentrale partene skal komme til enighet? Riksmekleren Mats Ruland vil innlede om hva som er Riksmeklerens rolle, hvordan meklerne jobber i de sentrale meklingene og hvilke tendenser de opplever i kommunal sektor.

10.15 - 10.30

kort pause

10.30 - 10.45

Årsmøtet 2023

Settes ved ordstyrer Heine Kleppe

 • Opprop av representanter og øvrige deltakere
 • Godkjenning av innkallingen.
 • Valg av referent
 • valg av representanter til å underskrive protokollen
 • Godkjenning av forretningsorden

10.45 - 11.00

Styrets årsmelding 2021-2022

Ved Mona Galåen, leder Tekna Kommune

11.00 - 11.15

Forslag prioriterte oppgaver 2023-2024

Ved styremedlemmer

11.30 - 11.45

Innkomne saker/vedtektsendringer

Gjennomgang av forslag og vedtak

11.45 - 12.00

Kort benstrekk

12.00 - 12.45

Prioriterte oppgaver 2023-2024

Diskusjon om prioriterte oppgaver og vedtak

12.45 - 13.00

Valgkomiteens innstilling

Ved valgkomiteens leder Magnus Evje

 • Presentasjon av sittende styre og representanter på valg
 • Ordstyrer åpner for andre kandidater til styret
 • Eventuelt nye kandidater presenterer seg.

13.00 - 14.00

Lunsj

14.00 - 15.00

Årsmøtet fortsetter - Valg

Ved valgkomiteens leder Magnus Evje

 • Valg av leder
 • Valg av styremedlemmer
 • Nominering av kandidater fra Tekna Kommune til Lønns- og interesseutvalget
 • Valg av representanter til R-møte 2023

15.00

Årsmøtet avsluttes

Middag
Tekna Kommunes årsmøte er en viktig arena for nettverksbygging, derfor ønsker vi at deltagerne er med på middag og overnatter om de har mulighet til det.
Kryss av for middag og overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten!

Reiseutgifter
Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon samt oppholdsutgifter på hotellet for alle. Det den enkelte bestiller for egen regning betales direkte til hotellet før avreise.

Egen bil
Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Flybilletter
Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Skriv "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna /tillitsvalgt/ 23150/Rebecca. Da slipper du å legge ut, og Tekna mottar faktura fra Egencia.

Reiseregning
Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk registrerer deg hos oss for å få profil. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden reise.tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt. Les mer om bestilling av reise her.
Husk! Regningen merkes med prosjektnummer 23150/Rebecca for raskere håndtering.

Utgifter/tapt arbeidsfortjeneste
Tillitsvalgte i kommune har rett på fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs, ref Hovedavtalen § 3.6. i kommunal sektor.
Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste. Bruk vår reiseregningsportal og legg ved kopi av lønnsslipp eller annen bekreftelse fra lønningsavdelingen.